2016. július 29., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. július 29.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. július 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van, amikor vissza kell tekintened, hogy hogyan kezelted a legutóbbi változást az életedben. Megijedtél és elvesztetted a lélekjelenlétedet? Vagy csendesen megálltál a hited fundamentumán és bíztál Bennem, hogy végigvezetlek? Ahogyan reagáltál, elárul neked valamit arról, hogy hol tartasz szellemileg, és meg tudja mutatni a jövőbeli győzelemhez vezető utat. Légy őszinte önmagadhoz, mondja az Úr. Kolossé 1:21-23 Ti­te­ket is, akik egy­kor Is­ten­től el­ide­ge­ned­tek, és el­len­sé­ges gon­dol­ko­zá­sú­ak vol­ta­tok go­nosz cse­le­ke­de­te­i­tek mi­att, most vi­szont meg­bé­kél­te­tett em­be­ri tes­té­ben, ha­lá­la ál­tal, hogy mint szen­te­ket, hi­bát­la­no­kat és fedd­he­tet­le­ne­ket ál­lít­son majd szí­ne elé. Ha ugyan meg­ma­rad­tok a hit­ben szi­lár­dan és egye­ne­sen, el nem tán­to­rod­va az evan­gé­li­um re­mény­sé­gé­től, ame­lyet hal­lot­ta­tok, amely hir­det­te­tett min­den te­remt­mény­nek az ég alatt, és amely­nek én, Pál, szol­gá­já­vá let­tem.