2011. február 28., hétfő

2011 02 28

A TROMBITA, Bill Burns -- 2011/2/28:
A természetes szemeitek be fognak csapni titeket, ugyanis a dolgok nem mindig olyanok, mint amilyennek látszanak. Nem mindig olyanok, mint ahogyan ti látjátok. Vannak és valóban léteznek dolgok az Én szellemi világomban, és ezek azok, amik igazak. Azt szeretném, hogy a világ dolgain túl lássatok, hogy többé ne természetes szemmel nézzetek, hanem a hit szemével. Kezdjétek legyőzni az ellenetek szegülő dolgokat a hitetek erejével. A ti hitetek fog eltartani titeket ezekben a napokban; meg fog tartani titeket és ez lesz az a sugárút, amelyen haladva megkapjátok az ellátásotokat, mondja a Magasságos.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/02/28:
Azoknak, akik éheznek, akiknek a szíve arra vágyik, hogy bensőségesebben megismerjenek Engem, hamarosan egy hirtelen feltörő hatványozott szellemi növekedést fogtok átélni. Gyors munkálkodás lesz, amint Magamhoz vonlak titeket, és megnyitom a szemeiteket, hogy világosan és tisztán lássatok. Feltárom azokat a titkokat, amiket már vágytatok megérteni. Példabeszédek 8:17 Szeretem azokat, akik szeretnek engem, és akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Elizeus kettős kenetének a háttere és jelentősége

Országh György: Elizeus kettős kenetének a háttere és jelentősége 

Az itt olvasható dolgok a személyes gondolataim, meglátásaim a történet tanulmányozása alapján, illetve az eddigi Bibliaismeretem és személyes meggyőződéseim alapján. 

Illés története az 1 Királyok 17-től a 2 Királyok 2-ig, Elizeus története (az elhívásán kívül) a 2 Királyok 2-től a 2 Királyok 13-ig olvasható. 


Egy érdekes mozzanat tűnt fel nekem az Illés elragadtatása körüli eseményekben. Elizeus annyira koncentrált a szellemi célra, hogy amikor Illés felajánlotta, hogy kérhet bármit, akkor elfelejtette kérni a palástot. Illés abból tudott adni, amije volt - "Kérj TŐLEM"... Ebből kiindulva kezdtem tovább gondolkodni a történeten...

Illés arra számított, hogy a prófétai hivatalt jelképező (sőt annak szellemi tekintélyét és hatalmát hordozó) palástot fogja majd kérni Elizeus, hiszen ő volt a kiválasztott, és ezzel a kéréssel kellett kifejeznie, hogy tisztában van vele, hogy neki kell folytatnia a küldetést, és akarja is. Ezt az ünnepélyes pillanatot és átadást akarta Illés a kérdésével, felajánlásával bevezetni. Kérj TŐLEM... Bármit, amit Elizeus szeretett volna, megkapott volna abból, ami Illésnek megvolt. De Elizeus válasza megdöbbentette: a kétszeres kenetet? Az nekem nincs, fiam...! Gondolhatta a mester... Nekem csak egyszeres van, annak a 100%-át át tudom adni neked!... De a 200%-át már nem! A másik 100%-ot már csak az Úr tudja adni! De felismerte, hogy a tanítvány szívében ez a vágy Istentől van – ezért tudhatta, hogy amikor most itt érte jönnek a mennyből, akkor biztos hogy ezt is elhozzák Elizeusnak. „Ha meglátsz engem, amikor felvitetem, akkor meglesz” tehát ha figyelsz amikor megjelennek az angyalok, akkor mennyei kapcsolat létesülhet és kaphatsz egy ilyen extra ajándékot. 

Elizeust annyira felizgatta ez, hogy a palástról már el is feledkezett. Elfelejtette kérni a palástot! Az Izrael számára akkorra adatott prófétai hivatal hatalmi jelét és a kenet hordozóját! Elfelejtette! 

De az Úr nem feledkezett el erről a fontos dologról, és talán az egyik angyal gyorsan lelökte Illésről amikor érte jöttek a tüzes szekérrel. Nem lett volna jó ha Elizeusnak a palást nélkül kellett volna a Jordánhoz visszaérkeznie. A szolgálatunkhoz sokszor gyakorlati dolgok is kellenek, és ha nagyon koncentrálunk a szellemi célokra, amik Istentől vannak a szívünkben, előfordul, hogy elfeledkezünk ezekről. De ne aggódj, az Úr kipótolja a hiányosságaidat! 

De volt valami bölcsesség az Úrtól ebben az egészben ... Hogyan kapta meg Elizeus a kettős kenetet, hatalmat? A palást volt a szellemi tekintély és hatalom jelképe és hordozója – ezért valahogy az a palást kellett, hogy érintkezésbe lépjen azokkal, akik átadták neki a másik részét a kenetnek... Isten szándékosan engedte, hogy Elizeus elfelejtse kérni a palástot! Mert így, hogy Illésnél maradt, egy pillanatra a mennyei dicsőségből érkező angyalok érinthették meg, és már így, egy nagyobb erővel átitatva hullott vissza Illés palástja Elizeushoz a földre... A kettős mértékű kenettel! 

Miért kérte Elizeus a kétszeres kenetet? Miért volt fontos neki?

Úgy gondolom egyrészt azért, mert Ő is egy olyan embere akart lenni Istennek, mint Illés volt - eredeti módon. Azaz, nem csak úgy Illéstől akart kapni valamit, amiért Illés fizette meg az árat, és ami úgyis el volt már rendelve, hogy majd ő megkapja és folytatja a feladatokat – hanem azt akarta, hogy személyesen Istentől kapjon. 

A másik oka az volt, meggyőződésem szerint, hogy látta mennyivel több dologra lenne szükség Izrael életében... Azt látta, mennyire nagy hatással volt Illés szolgálata a nép szívére, hogy visszafordultak az Úrhoz a bálványoktól, de ez még csak az alapok voltak, ennél jobban szükség volt Isten dicsőségére és uralmára Izrael életében. Azt szerette volna, hogy az a folyamat ami beindult Illés ideje alatt, kétszeres hatékonysággal folytatódjon tovább! 

Másrészt, arra is gondolhatott, hogy itt volt Illés, aki egy tanítványt kinevelt szolgálata során, de ő többel akar majd foglalkozni! Már Illés elragadtatása idején is voltak próféta-fiak, más helyen úgy nevezi, hogy prófétatanítványok, de nem olvasunk arról, hogy ezek kifejezetten Illés tanítványai lettek volna, ezt az addigi életformája nem is tette lehetővé (üldöztetés, menekülés, bujdosás, az országban utazgatás, időnként egy-egy elragadtatás, csak úgy eltűnik és máshová kerül... erre utalt Abdiás, és erre utaltak a próféta-fiak, mert azt hitték, csak valahová máshová tette le az Úr Szelleme). 

Elizeus tehát nagyobb hatékonyságot akart. Azt szokták mondani, ez a kétszeres hatékonyság a csodák számában nyilvánult meg: kétszer annyi történt Elizeus által, mint Illés által. Ez is igaz, de ennél többről van szó. Elizeus tanítványokat képzett, több történetet is olvasunk, ahol velük látjuk őt, és ahol személyesen tanulhattak a mesterüktől. Sőt, a harmadik felkenetési feladatot, amit eredetileg Illés kapott, már nem is maga Elizeus végezte el, hanem az egyik tanítványára bízta, hogy kenje fel Jéhut Izrael felett. 

De ami még hatékonyabbá tette Isten dicsőségének a megmutatkozását, Isten uralmának a megszilárdulását Izrael felett, az egy különleges dolog volt: látta, hogyan táboroznak a seregek Urának a mennyei seregei, és hallotta, hogyan tervezik az offenzívákat az ellenség seregei. Belátást kapott szellemi téren is az ellenséggel folytatott harc részleteibe. (2Kir 6) Mindez a kettős kenet része volt. Vajon ez az Illéstől kapott „egyik” 100% eleme volt, vagy az angyalok által közvetített „másik”, „extra” 100% kenet része volt? Illésnél nem láttunk ilyet működni – de amikor meglátta Illés elragadtatását, akkor ebben a szellemi élményben volt része: 

Édes atyám! Édes atyám! Izrael szekerei és lovagjai!

Bepillantást kapott a mennyei hadsereg valóságába, és ez onnantól fogva vele is maradt...

Elizeus két dolgot kiáltott, amikor megtörtént a kettős kenet átvétele: 
  • Édes atyám! Édes atyám! 
  • Izrael szekerei és lovagjai! 
Az elsővel kinyilvánította, hogy Illés az ő szellemi atyja, és tőle kapta az egyik rész kenetet, hagyatékul, az atyai hagyatékot, mint fiú, örökös (Édes atyám! Édes atyám!). De kinyilvánította azt is, hogy valami mást is meglátott, felismert és kontaktusba került vele: Izrael szekerei és lovagjai!... Ezáltal már nem valami olyanban részesült, amit Illés adhatott neki, hanem azt, amit a seregek Ura, az Ő személyes elhívója, Istene: Izrael Istene, aki harcol Izraelért és mennyei seregeket küld értük, mellettük a harcba! 

Ezt a szellemi látást kamatoztatta, és ezáltal volt sokkal hatékonyabb, ezáltal a kettős mértékű prófétai kenet által Elizeus a maga idejében, a saját küldetésének, prófétai hivatalának a betöltésekor.

2011. február 25., péntek

2011 02 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/25

A mostani szellemi támadás megtántorított titeket, és úgy érzitek, hogy elvesztettétek az egyensúlyt és instabillá váltatok. De Én azt mondom nektek, hogy győzelmet fogtok aratni az ellenség fölött, és Én helyreállást, gyógyulást és megújulást hozok a szellemetek, lelketek és testetek számára. Engedjétek meg, hogy ezek a körülmények inkább erősísék a hiteteket, és ne gyengítsék. Ezek veszedelmes idők, de ha a bizodalmatokat egyedül Belém vetitek, azt mondja az Úr, akkor mozdíthatatlanok lesztek.

Zsoltárok 107:23-30 Akik tengerre szállnak hajóikkal, akik a nagy vizeken kereskednek, látják az ÚR munkáit és az Ő csodáit a mélységben. Mert Ő parancsol és feltámasztja a viharos szelet, amely felkorbácsolja a tenger hullámait. Azok az egekig emelkednek, majd a mélységbe zuhannak; lelkük megolvad a nehézség miatt. Ide-oda tántorognak és dülöngélnek, mint a részegek, és tanácstalanok. Aztán az ÚRHOZ kiáltanak a bajukban, és Ő kihozza őket a nyomorúságukból. Lecsillapítja a vihar, és annak hullámai elcsendesednek. Boldogok, mert megnyugszanak; Ő pedig az általuk vágyott kikötőbe vezeti őket.

2011. február 24., csütörtök

2011 02 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/24

Gyermekeim, szorgalmasan cselekedjétek meg azt, amire elhívtalak titeket. Azt azonban tudjátok meg, hogy az ellenség jön, hogy elbizonytalanítson benneteket és saját magatokra irányítsa a figyelmeteket. Alá akarja ásni a bizodalmatokat és a bátorságotokat mindabban, amit elétek helyeztem. Ne önmagatokra nézzetek és ne azt fontolgassátok, hogy vajon sikert értetek-e el vagy kudarcot vallottatok. A sikerért és a kudarcért való felelősség nem a tietek, hanem az Enyém. A ti dolgotok nem az, hogy a törekvéseitek hatását mérlegeljétek és számítgassátok, hanem az, hogy fogadjatok Nekem hűséget és engedelmességet, és engedjétek meg, hogy minden lépéseteket irányítsam, azt mondja az Úr.

Zsoltárok 18:36 Te adtad nekem üdvösséged pajzsát; a Te jobb kezed felemel engem, a Te jóvoltod felmagasztal engem.

2011. február 23., szerda

2011 02 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/2/23:

Egyfolytában azt a szót hallom a szellememben, hogy "egybefolyás", és megkérdeztem az Úrtól, mit szeretne mondani nekem. Ezt mondta: "Azt akarom, hogy a népem olyan egységben folyjon együtt, hogy Én legyek minden, ami ott van. Az a vágyam, hogy az Én célom a ti célotok legyen, és hogy átadjátok magatokat a Szellemem áramlásának, ami arra fog sodorni benneteket, hogy betöltsétek a rendeltetéseteket az Én királyságomban. Azt akarom, hogy megértsétek azt a hatalmas elhívást, ami az életeteken van, hogy Én lehessek a mindenetek mindenben."

Filippi 2:2 Teljesítsétek be az én örömömet azzal, hogy ugyanolyan beállítottság legyen bennetek, ugyanaz a szeretet, egy akaraton és egy értelemben.

Megjegyzés: az "egybefolyás" pl. a folyók találkozása, az a pont ahol összetalálkoznak, vagy egybegyűlnek.

Rick Joyner: A prófétai teher (8)

Rick Joyner:
A prófétai teher
2011, 8. hét

Fordítás: Országh György
~ ~ ~

Sok ószövetségi próféta beszélt "az Úr terhéről". A múlt héten röviden megemlítettük, hogyan kaphatunk prófétai benyomásokat, amikor olyasvalamit érzünk a testünkben, ami valójában egy másik ember problémája. Például ha beszélgetünk valakivel, és megfájdul a bal térdünk, lehet, hogy azért van, mert akivel beszélgetünk, annak problémája van a bal térdével. A Szent Szellem azért munkálkodik így, mert az Úr átérzi az emberek erőtlenségeit, és ezt az érzést megosztja azokkal, akiket az Ő teste tagjaiként használ.

Az ismeret beszédének a kijelentését, ami a természetes ismereteinken túl van, azzal a céllal kapjuk, hogy imádkozzunk a gyengélkedő emberért, hogy meggyógyuljon. Ha el is mondjuk ezt a gyengélkedőnek, az segíthet abban, hogy olyan hitet adjunk át ezzel neki, ami a gyógyulásához kell.

Az Úr más dolgok miatt is megoszthatja az Ő terhét azokkal, akiket prófétikus módon akar használni. Ez lehet olyan általános dolog is, mint például azok iránt érzett teher, akik egy bizonyos betegségben szenvednek, vagy valamilyen problémával küszködnek, például a munkanélküliséggel. Az Úr ilyen terhére való megfelelő reagálás az, hogy elkezdünk közbenjárni azért a dologért, kérni a gyógyulást, a győzelmeket vagy az áttöréseket. Némelyek éveken át tették ezt, sőt évtizedeken át, mielőtt megkapták a győzelmet, de amikor ilyen sokáig tart, és amikor ilyen nehéz már, akkor általában jelentős mértékű a győzelem is. Az ehhez hasonló terhek közül néhány lehet, hogy csak rövid ideig tart, és csak egyvalakiért, vagy csak egyetlen áttörés érdekében kapjuk. Az, hogy az Úr hosszú vagy rövid ideig akarja adni ezt, egyedül Rajta múlik.

A lényeg az, hogy amikor érzünk egy terhet az Úrtól, az azért van, hogy segítsen azonosulni azzal, ami az Ő szívében van, és hogy egységre hozzon bennünket Vele azzal a dologgal kapcsolatban. Minden hatalom Neki adatott, a mi hatalmunk pedig bármi felett attól függ, hogy egységre jutunk-e Vele.

John Wimber elmondta nekem egyszer, hogy körülbelül ezer ember gyógyulásáért imádkozott már, mire meglátta az első gyógyulást. Azért hitt a gyógyulásban, mert hitt Isten Igéjében, és érzett egy terhet, hogy meglássa újra felszabadulni a gyógyulást Krisztus testében, mint ahogy az első században volt. Viszont nagy kitartást igényelt a részéről az, hogy megtapasztalhassa az első áttörést. Ez azért volt így, mert Isten annyira nagyszerű módon akarta használni őt a gyógyulásban, hogy ne csak őáltala gyógyuljanak meg ezrek, hanem neki lett az egyik legnagyobb olyan szolgálata, ami másokat is eljuttatott a hiteles gyógyító szolgálatra.

Egy fontos alapelv, amit megtanultam az, hogy ha bármi is túl gyorsan vagy túl könnyen történik meg, az általában jelentéktelen. Tanulmányozd a Szentírás jelentős szolgálatait, és látható, hogy az elhívásukra való kemény és hosszú felkészülésen kellett, hogy keresztülmenjen a többségük. Az egyik közös tényező azoknál, akik nagy elhívásban járnak, hogy nem adják fel. John Wimber kivételével egyetlen olyan embert sem ismerek, aki ezer ember gyógyulásáért imádkozott, elviselve ezer csalódást, és mégsem adta fel. Ugyanúgy nem találsz másik ilyen embert az egész történelem során, aki ennyi gyógyulást közvetített volna Krisztus testébe a maga idejében.

Ehhez hasonlóan, a történelem nagy ébredéseit is szinte mindig egy olyan ember vagy csoport lobbantotta be, akik olyan terhet kaptak a nemzetükért, városukért vagy gyülekezetükért, hogy majd' összetört a szívük, és ez arra hajtotta őket, hogy addig járjanak közben, amíg nem történik meg az áttörés. A klasszikusoknál rengeteget olvashatsz az "állhatatos imádkozásról", és a hosszú ideig tartó "küzdelmekről". Az ilyen "teher" szinte mindig megtalálható minden nagy szolgálat gyökerénél.

Amikor néhány évvel ezelőtt üdülni voltam, rám helyeződött egy teher a tervezett egészségügyi törvényhozással kapcsolatosan. Nem tudtam aludni éjjel, és annyira megszomorodtam a szellememben, hogy írnom kellett erről egy Különleges Hírlevelet, és csak így kaptam békességet és tudtam kipihenni magam az üdülésen. Amikor elkészültem vele és elküldtem, akkor egy nagy megkönnyebbülést éreztem, a Hírlevél pedig azonnal elterjedt a negyedik generációs másolatokkal, amiket már az első napon továbbküldtek az emberek. Olyan sokan mentek el a városházán tartott megbeszélésekre a hírlevéllel, hogy már azzal vádoltak, hogy én határozom meg a megbeszélésre szánt témákat, ahol annyi polgár jelent meg, mint talán még soha. Nem gondolom, hogy az én Hírlevelem volt az egyetlen, ami hozzájárult ehhez, és talán nem is volt akkora szerepe, mint ahogy egyesek gondolták, de még akkor is, ha csak egy kis szikra volt, néha ennyi is elég egy tűz begyújtásához.

Még így is, hogy a Hírlevél elkészítése után megkönnyebbültem, ez a teher, ami a szomorúsággal határos, még mindig többféleképpen rám szokott terhelődni. Még most is úgy tekintem ezt a törvényhozási ügyet, mint egy nyitott ajtót egy elképzelhetetlen tragédia és elnyomás előtt, ha nem fordul a visszájára. Nem fogom abbahagyni azt, hogy imádkozzam érte és tanulmányozzam ezt.

Nemrég ugyanilyen terhet éreztem egy könyvvel kapcsolatban, amivel épp most készültem el. Volt rajtam egy teher ezért a könyvért, amelyről már megtanultam, hogy az Úr terhe, és néhányan, akik elolvasták, azt mondták, hogy lehet, hogy ez az eddigi legfontosabb könyvem. Nehéz megítélnem ezt, azt viszont tudom, hogy ritkán éreztem még ilyen terhet valaminek az elvégzésére, és ilyen megkönnyebbülést, amikor elkészült.

Ez csak egy rövid tájékoztató volt arról az egyik módszerről, ahogyan az Úr szól és vezeti az Ő népét, és számos módszerről kell még beszélnünk. Ennek a legfőbb oka az egyre növekvő igény Krisztus testében az Úr világos vezetése iránt.

2011. február 22., kedd

2011 02 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/22

Itt az ideje az újjászervezésnek. Azok a dolgok, amelyek már túljutottak azon a ponton, hogy hasznosak legyenek az életetekben, félre lesznek dobva, hogy utat készítsenek azoknak, amelyek sokkal inkább betöltik a jelenlegi szükségeiteket és vágyaitokat. Új dolgot cselekszem, és ahogy felismeritek és megértitek ezt az új szellemi valóságot, rá fogtok döbbenni, hogy némely elgondolásotok és vallásos elképzelésetek többé már nem helytálló, azt mondja az Úr. Néhány dolgot egyszerűen a hátatok mögött kell hagyni.

Filippi 3:13-14 Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem; de egy dolgot cselekszem. Elfelejtvén azokat a dolgokat, amelyek a hátam mögött vannak és kinyúlván azok felé a dolgok felé, amelyek előttem vannak, célegyenest török előre az Istennek Jézus Krisztusban felülről való elhívása jutalmára.

2011. február 21., hétfő

2011 02 21

A TROMBITA, Bill Burns -- 2011/2/21:
Jöjj Én népem, és rejtőzzetek el akár egy pillanatra is időnként, hogy felüdíthesselek és megújíthassalak titeket. Mert itt, a szív rejtekhelyén fogtok megújulni és felüdülni. A belső szobátok rejtekhelyén eljövök, és kellemes közösségben leszünk egymással. És ebből a közösséggyakorlásból fog származni a királyság áldása. Megtanítalak, hogyan kell a Szellemben járni; hogyan kell megismerni a Szellem hangját; hogyan kell felismerni a Szellem jeleit. Erről a helyről fog kiáradni a dicsőség, egészen úgy mint egy folyó, mondja a Magasságos. Hát jöjjetek. Jöjjetek és élvezzétek; részesüljetek ebből és legyetek egyek Velem, mondja a Mindenható. Mert ezekben a napokban ítélet jön a világra, ahogy már láthattátok is. De eddig még csak a jéghegy csúcsát láttátok. De ti, szeretteim, azt fogjátok tapasztalni, hogy rejtve lesztek a legnagyobb felfordulás elől is és az ellenség legnagyobb támadása elől is. Jöjjetek a mai napon, és tegyétek az Én helyemet a biztonságnak, az ellátásnak és az oltalomnak a helyévé, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/2/21:
Én vagyok a ti probléma-megoldótok, mondja az Úr. Hozzátok Elém a problémáitokat és a kérdéseiteket, és Én megmutatom a megoldás útját, és igazgatni fogom a lépéseiteket. A ti részetek az, hogy bízzatok Bennem, és utasítsátok vissza a félelmet vagy a kétséget az én szándékomban vagy képességemben arra, hogy áthordozlak titeket minden nehéz helyzeten. Tápláljátok és gondozzátok a hiteteket! Példabeszédek 16:9 Az ember szíve tervezi meg az útját, de az Úr igazgatja a lépéseit.

Weboldal ajánló

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe a Prófétálás, prófétai szolgálat (profetalas.hu) weboldalt. Itt találtam többek között az oldalt is látható öt perces részletet az Egységalkalomról, amely a 21 napos böjt záróalkalma volt. Ezen a felvételen az idei évre vonatkozó próféciákat, prófétikus élményeket hallhattok. A felvételen Mikes Attila beszél, aki a prófétai weboldalnak is a szerkesztője.

Érdemes ellátogatni Mikes Attila honlapjára, ahol más híreket is olvashatsz, prófétai alkalmakról, konferenciáról, prófétaiskoláról, illetve prófétikus üzeneteket, írásokat is találsz.

Országh György

2011. február 20., vasárnap

Egy korábbi idézet Rick Joyner heti üzeneteiből

Rick Joyner már jónéhány éve írja a hetenkénti üzeneteket, ami ebben az évben magáról a prófétai szolgálatról ill. ajándékokról szól. Egy 2002-es üzenetben a "Krisztus ítélőszéke előtt" című könyvében megírt látomásáról, szellemi élményéről (a hegymászásról) is ír. Egy pár bekezdést idézek magyarul, amiben szerintem fontos, megszívlelendő gondolatok vannak:

>>>
... A Krisztus ítélőszéke előtt könyvben olvasható hegymászás rendkívüli erőfeszítést igényelt. Nem csak azért, mert koncentrálni kellett minden egyes lépésnél, hanem ezzel egyidőben az ellenséggel is küzdenem kellett. Még most is elevenen emlékszem arra a felemelő és megnyugtató érzésre, amit minden egyes új szintre felérkezve éreztem, ahol volt hely pihenni egyet és visszanyerni az erőmet, valamint világosan felmérni a pozíciómat és a hegy körül dúló csatát. Magam fölé is felláttam, és meg tudtam állapítani, melyik a legjobb ösvény a hegymászás folytatásához.

Azt is éreztem, hogy minden egyes szinten addig kell ott maradnom, amíg nem érzékeltem azt, hogy már igazán megvetettem ott a lábamat. Ha kezdettől fogva olvasod ezeket a Heti Üzeneteket, akkor valószínűleg észrevetted, mennyire alaposan és lassan haladunk egyre feljebb, és hogy egyes fennsíkokon (szinteken) elidőztünk egy kissé. A látomásban sok embert láttam, akik megpróbálták sietve elérni a csúcsot, de egyiküknek sem sikerült. Ezért az én célom sem a nagy sebesség, hanem a szellemi növekedés, ami a sziklaszilárd alapról kiindulva bontakozik ki. Ahogy a Zsidó 6:11-12 mondja nekünk:
Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanusítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.
Hit és türelem kell az ígéretek örökléséhez. Elgondolkodtál már valaha azon, hogy miért van olyan nagy "hit-mozgalom", de miért nem hallottunk még soha egy "türelem mozgalomról" sem? Azért imádkozom, hogy mindnyájan, akik ezeket az üzeneteket olvassátok, a fenti két igevers alapján:
  1. növekedjetek a buzgóságban, hogy ne restüljetek meg menet közben,
  2. növekedjetek a reménység teljes bizonyosságában, ami mindvégig megtart benneteket,
  3. és növekedjetek a hitben is és a türelemben is, hogy örököljétek az ígéreteket.

2011. február 18., péntek

2011 02 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/18

A ti hitből fakadó imáitok szálljanak fel az Én orcám elé. Úgy imádkozzatok, ahogy Én vezetlek titeket, és ne a saját testi kívánságaitok szerint. Mindez pedig édes illat lesz, amelyben gyönyörködöm, azt mondja az Úr. Meghallgatom és megválaszolom az imáitokat, ha arra törekedtek, hogy igazságban és tisztaságban járjatok. Gyertek Hozzám őszinte, tiszta szívvel és hálaadással.

Jakab 5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz ember buzgó és célirányos imádsága sokat használ.

2011. február 17., csütörtök

2011 02 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/17

Szánjátok rá az időt és próbáljatok meg elcsendesedni, hogy fel tudjátok ismerni mindazt, amit szellemben kijelentek nektek. Ne hagyjátok figyelmen kívül a kinyilatkoztatást. Vannak olyan dolgok az életetekben, amelyekkel teljes szívetekből foglalkoznotok kell, hogy felemelkedjetek egy új szintre és megérthessétek, hogyan kell funkcionálnotok az Én Királyságomban. Halljátok meg és engedelmeskedjetek, azt mondja az Úr.

5 Mózes 13:4 Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek és Őt féljétek, tartsátok meg az Ő parancsolatait és engedelmeskedjetek az Ő szavának, Őt szolgáljátok és ragaszkodjatok Hozzá.

2011. február 16., szerda

2011 02 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/2/16:

Rávilágítok az életed egyes pontjaira, amelyeknek teljes megszentelődésre és győzelemre van szüksége. Ezek azok a területek, amelyek a legtöbb gondot okozzák neked, és visszatartanak téged az áttöréstől. Légy érzékeny a Szellemem munkájára, ami bűnbánatot és helyreigazítást hoz, mert ez egy szent munka, amely méltó az osztatlan figyelmedre. Ez egy jó munka, ami szellemi teljességet és stabilitást fog hozni. Ha teljes alávetettségben engedni fogsz ennek, akkor gyönyörködni fogsz az eredményben, mondja az Úr.

Filippi 1:6 Bizonyosak legyetek ebben a dologban, hogy Ő, aki elkezdett bennetek egy jó munkát, teljességre is viszi Jézus Krisztus napjáig.

2011. február 15., kedd

Imádat Sátor: 18. alkalom

Imádat Sátor: 18. alkalom: "A hétfői 18. alkalmon egy kijelentés bontakozott ki a perecesi munkánkról. ..."

Rick Joyner: Fejlődés a prófétai ajándékokkal való szolgálatban (7)

Rick Joyner

Fejlődés a prófétai ajándékokkal való szolgálatban

2011, 7. hét

Eredeti cikk: MorningStar Ministries
Fordítás: Országh György

~ ~ ~

Elkezdtük megbeszélni a prófétikus kinyilatkoztatás szintjeit, a benyomásoktól kezdve a mennybe történő elragadtatásig, amiben Pál és János is részesült az Újszövetségben. Általában az a logikus, hogy minél drámaibb, vagy magasabb szintű egy kinyilatkoztatás, annál fontosabb. Mások úgy vélekednek, hogy minél magasabb szintű egy kijelentés, annál nagyobb szolgálata van a prófétának - de ezek közül egyik elgondolás sem állja meg a helyét. Megfigyelhettük, hogy a kinyilatkoztatás szintje sokkal inkább a feladat nehézségéhez kötődik, mintsem a kijelentés fontosságához, avagy a próféta tekintélyének a mértékéhez. Ezért hát, amikor olyan időszakon megyünk keresztül, amikor nem sok kijelentést kapunk, különösen olyat nem, amit magas szintű kinyilatkoztatásnak nevezünk, akkor meg kell tanulnunk elégedettnek lenni, és arra használni ezt az időt, hogy mélyebbre eresszük a gyökereinket a bibliai igazságokban, a Szentírás tanulmányozásával.

Ahogy a végidőkre vonatkozó próféciák mind egyértelműen beszélnek róla, a korszak végéhez közeledve egyre fokozódnak a nehézségek. Ezért olvassuk azt a Jóel 2-ben és az Apcsel 2-ben is, hogy az utolsó napokban a prófétai kinyilatkoztatások is fokozódni fognak. Ezek között a nehézségek között tényleg szükségünk lesz arra, hogy több világos útmutatást kapjunk.

Miközben ez a fokozódó kinyilatkoztatás megérkezik, szem előtt kell tartanunk egy alapvető igazságot a prófétai kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban: azt, hogy a prófétai kinyilatkoztatást soha nem olyan céllal kapjuk, hogy valamilyen tanítás legyen átadva vagy kialakítva azok által. Erre kaptuk az írott Igét, és egyedül ennek van ilyen rendeltetése. Ha megnézed, azt találod sok eretnekség és hamis tanítás gyökereinél, hogy egy prófétai kinyilatkoztatás által kapták, vagy inkább úgy kellene mondanunk, hogy hamis prófétai kinyilatkoztatás által. A prófétai kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy az Úr stratégiai vagy taktikai akaratát jelentse ki, de nem az, hogy valamilyen doktrínát adjon át. Az írott Ige, amely a mi doktrínánk, befejezett mű, és nem fog olyan kijelentés jönni Istentől, ami hozzátesz vagy elvesz belőle. Bármilyen erre utaló dolgot azonnal hamis próféciának kell ítélnünk, és el kell utasítanunk, függetlenül attól, hogy milyen módon jön. Efelől semmi kétségünk nem lehet.

Most visszatérünk arra a területre, amit alacsonyabb szintű kijelentéseknek nevezünk, a benyomásokkal kezdve. A megkülönböztetés ajándékával is elkezdünk foglalkozni. A megkülönböztetés ajándéka különböző embereknél különböző módon működik. Amikor Oral Roberts rátette a kezét valakire, érezte, hogy milyen fizikai problémája van annak az embernek. Mások egy adott személyre koncentrálnak, és elkezdenek megérezni bizonyos dolgokat. Ezek az érzések, vagy benyomások: kinyilatkoztatások. Korunk néhány legnagyobb csodája ezek által történt, ami azt mutatja, mennyire fontos tud lenni a kinyilatkoztatás legalacsonyabb szintje is.

A benyomás úgy működik, hogy amikor a próféta egy személyre koncentrálja a figyelmét, elkezdhet érezni a térdében egy fájdalmat, amiből megtudja, hogy annak az embernek a térdével van problémája. Gyakran így működik a megkülönböztetés a gyógyító szolgálat során. A fizikai gyógyítás a legkönnyebb gyógyítás, amikor pedig az érzelmi vagy a szellemi gyógyulás területére lépünk, az "ismeret beszédének" ajándéka gyakran együtt jár a megkülönböztetés ajándékával. Ez egy olyan dolog ismerete, amit természetes szinten nem tudhatnánk - például ránézünk valakire, és elkezdünk egy olyan dologra emlékezni, amit mi magunk nem is éltünk át, de az az ember igen. Ha tovább figyelünk, akkor az Úr ki tud jelenteni egy igazságot arra a helyzetre vonatkozóan, ami szabaddá tudja tenni azt az embert annak az eseménynek a következményeitől.

Ez csak néhány módja annak, ahogyan a prófétikus ajándékok működni tudnak a gyógyítás terén, de gyakorlatilag az élet minden területén használhatóak. Megtanultam, hogy egy gyülekezetre is koncentrálhatom a figyelmemet, és így elkezdek érzékelni dolgokat, ugyanúgy, mint amikor egy személyre koncentráltam. Majd megtanultam ugyanezt tenni városokkal kapcsolatban, majd országokkal, vagy vállalkozásokkal kapcsolatban - gyakorlatilag bármivel kapcsolatban, ami az embereknek fontos vagy amivel foglalkoznak. Egyszer, amikor az Úr megmutatta az egyik barátomnak, hogy melyik csapat fogja megnyerni a bajnokságot, és hogy ennek üzenet értékű jelentősége is lesz, akkor mind a ketten elkezdtük megkapni az egyes meccsek végeredményét, mielőtt megvoltak ezek a meccsek. És természetesen NEM, -- nem használnám szerencsejátékra az ilyen ismeretet, de azoknak a meccseknek a végeredményeiben is volt üzenet, és a teljes bajnokság végeredményében is.

Egy érett próféta rákoncentrálhatja az ajándékát valamire vagy valakire, és így elkezdhet belelátni természetfeletti módon, viszont nekünk csak azt szabad akarnunk, hogy olyan dolgokat lássunk meg, amelyek az Úr munkájára nézve hasznosak. A Szent Szellem ajándékai nem játékok, amivel szórakoztathatjuk magunkat, hanem eszközök az Úr munkájának a végzéséhez. Ez az alapvető prófétai feddhetetlenség (becsületesség), vagyis az, hogy mindent a Neki való engedelmességben igyekszünk tenni, lehetővé teszi az Úr számára, hogy még több felhatalmazást és kinyilatkoztatást adjon nekünk.

Hogyan tudom meg, hogy az Úr mit akar, mire koncentráljak? Ezt vagy prófétai útmutatás által tudom meg, vagy két másik módon: 1) egy bizonyos dolog iránt a szívemben erősödő szeretet által, amelyről tudom, hogy nem a bennem levő természetes szeretet, vagy 2) azáltal, amit az Ószövetség úgy nevez, hogy "az Úr igéjének terhe" (Zakariás 9:1; 12:1). Ezeket fontos megértenünk, ha nem akarunk letérni az útról az ajándékainkkal, ezért jövő héten egy kicsit részletesebben fogunk beszélni ezekről.

2011 02 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/15

Azok számára, akik hajlandóak elengedni a múltbeli csalódásokat és megbántásokat, ez egy új nap, amikor ismét fölfedezhetitek az Én kegyelmem erejét. Evezzetek az Én szeretetem mélységeibe és teljetek be az Én bennetek végzett megszentelő munkám csodájával. Egy előkészületi időn mentetek keresztül és azon a ponton vagytok, hogy belebocsássalak titeket a szellemi felfedezés és kaland időszakába, amely helyreállást és megújulást hoz. Olyan módokon fogtok megújulni és megifjodni, ahogy nem is számítottatok rá, azt mondja az Úr. Örvendezzetek!

Zsoltárok 51:14 Add vissza nekem a Te szabadításod örömét, és támogass engem a Te nagylelkű Szellemeddel.

2011. február 14., hétfő

2011 02 14

A TROMBITA, Bill Burns -- 2011/2/14:
Hát jöjjetek és keljetek fel gyermekeim, és ragyogjon a fényetek! Vegyétek át ennek az órának a kinyilatkoztatását. Emelkedjetek fel a ti helyetekre a királyságban, ahol az értelmeteket az Én jelenlétem táplálja. Amikor megadom a kijelentést azokra az időkre és időszakokra, amelyekben éltek, az nem csak azzal a céllal történik, hogy életet adjak nektek, hanem hogy előkészítse az előttetek álló ösvényt, hogy nagy örömmel járhassatok ezen az ösvényen. Tudjátok, hogy amikor Én egy ösvényt helyezek elétek, akkor el foglak vezérelni oda, ahol a sorsotok beteljesedik. Ne aggódjatok amiatt, ami mögöttetek van, mert Én vagyok a ti hátvédetek. Nem csak azt őriztem meg, ami előttetek van, hanem azt is őrzöm, ami mögöttetek van. El fogtok jutni arra a pozícióra, ahol tisztánlátás, kinyilatkoztatás van, és annak a megértése, hogy Én valóban veletek vagyok, miközben készítem az utat, ami a királyság dicsőségébe vezet. Arra szólítalak és hívlak ma benneteket, hogy az utatokat helyezzétek Hozzám még közelebbre és bensőségesen közelibbre, mint valaha, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/2/14:
Látomásban láttam egy völgyet, ami elkezdett feltöltődni emberekkel. Először azt gondoltam, hogy harcosok, de aztán megláttam, hogy dicsőítők (imádók). Aztán hallottam, ahogy néhányan hangolják a hangszereiket. És azt hallom, hogy az Úr azt mondja, hogy Ő hívta azokat, akik a Siralom Völgyében vannak, arra, hogy dicsőítéssel járják végig az útjukat a győzelemig. Zsoltár 84:7 Ahogy átmennek a Siralom Völgyén, forrássá teszik azt; az eső is beborítja tavakkal.

2011. február 13., vasárnap

Rick Joyner: A kinyilatkoztatás szintjei (6)

Rick Joyner:

A kinyilatkoztatás szintjei
2011, 6. hét

Fordítás: Országh György

~ ~ ~

Múlt héten arról beszéltünk, hogy semmi sem tudja helyettesíteni a Krisztusban való érettséget és tapasztalatokat. Ezen a héten elkezdjük beazonosítani annak néhány módját, ahogyan az Úr szól hozzánk. Az ezután következő hetek során mélyebben is meg fogjuk ismerni és érteni mindezeket, de közben azt is szem előtt tartjuk, hogy nem valamilyen tudomány vagy recept megismerésére törekszünk, hogy azok alapján ismerjük meg az Ő hangját, hanem egy olyan kapcsolatra törekszünk Istennel, amely által tényleg megismerjük, hogyan szól. Ahogy már beszéltünk róla, alapvetően kétféleképpen ismerhetünk valakit - az arcáról és a hangjáról.

Az igazi szellemi érettség a Vele töltött időből származik, és abból, hogy átváltozunk az Ő képmására a dicsőség által, amit szemlélünk. Akik ezt értik, és odaszánták magukat erre, sokkal gyorsabban jutnak érettségre, mint azok, akik régebben ismerik Őt, de nem törekednek az ilyen kapcsolatra. A Vele való kapcsolatunkban tisztában kell lennünk azzal, hogy az Úr ugyanolyan ma is, mint amilyen kezdetben volt. Ugyanúgy szól az Ő népéhez most is, mint ahogy kezdettől fogva tette. Az újszövetségi prófétáknak más a rendeltetésük, mint az ószövetségieknek, az ajándékok viszont és a kijelentések ugyanolyan módon működnek.

Különböző szintjei vannak a prófétai kinyilatkoztatásnak. Ezeknek a kijelentés fontosságához is lehet közük, de nem feltétlenül, azzal viszont összefüggésben vannak, hogy milyen világosan és érthetően jutnak el hozzánk, és így azzal is, hogy mennyire lehetünk biztosak az üzenetek tisztaságában. A prófétai kinyilatkoztatás legalacsonyabb szintje a benyomás. A magasabb szintek a látomásokkal vagy álmokkal kezdődnek, Isten hallható hangjával, mint például egy angyali látogatás, elragadtatás Isten trónja elé, és így tovább. Ezek mind biblikusak, és a mai napig is történnek ilyenek.

Akármilyen nagy, vagy magas szintű egy kijelentés, az egyik alapvető dolog a próféciák megértéséhez az 1 Korinthus 13:9, amely azt mondja, hogy rész szerint ismerünk és rész szerint prófétálunk, és ez azt jelenti, hogy egyikünk sem ismeri a teljes képet vagy teljes üzenetet. Vagyis, ha a teljes képet vagy teljes üzenetet meg akarjuk ismerni, akkor arra az alázatra lesz szükségünk, hogy együttműködjünk másokkal, odafigyeljünk másokra, és összerakjuk a részeinket. Az Ámós igében, amivel múlt héten foglalkoztunk, ezért mondta az Úr, hogy nem fog tenni semmit, mielőtt el nem mondja az Ő szolgáinak a prófétáknak - ez többesszám, tehát nem csak egy prófétáról van szó.

Ezért van, hogy az igazi és érettségben fejlődő prófétákat mindig csoportokban találjuk, más prófétákkal közösségben, akikkel folyamatosan kommunikálnak és együttműködnek. A "magányos vándor" prófétáknak is lehetnek valódi ajándékaik, de még egyet sem ismertem közülük, aki el ne sodródott volna az igazi prófétai feddhetetlenség állapotából és az egészséges tanítástól, amikor nem maradtak meg egy erős, elkötelezett közösségben másokkal. Mivel "Isten ajándékai és elhívása megbánhatatlanok" (lásd Róma 11:29), ezért azok a prófétai ajándékok, amelyekben továbbra is mozognak, nagyon is valóságosak lehetnek, és bámulatba ejthetnek téged ezekkel, de valószínűleg nem fogod kívánni a szolgálatuk gyümölcseit, amelyeket a munkádban elhintenek.

Az sem elegendő, hogy az újszövetségi próféták egyszerűen közösségben legyenek más prófétákkal; muszáj, hogy elkötelezett kapcsolatban legyenek az Efézus 4-ben felsorolt felkészítő szolgálatok teljes csapatával, és valódi, életbevágó fontosságú módon részt vegyenek egy helyi gyülekezet életében. Ennek az az egyik oka, hogy a próféta egyik alapvető rendeltetése, az Efézus 4-ben írtak szerint az, hogy segítsen felkészíteni a szenteket a szolgálatra, és nem csak az, hogy prófétáljon. A szentek alapvető rendeltetése, és idetartoznak a próféták is, hogy a test egy-egy működő testrészei legyenek, amit ugyanebben az igeszakaszban látunk.

Sok prófétai ajándékkal rendelkező ember van, akit nagyra becsülök, és akikkel tartom is a kapcsolatot világszerte. Figyelek rájuk, és időnként nagyon fontos üzeneteket kaptam tőlük, de ha nincs erős, létfontosságú gyülekezeti életük, akkor nem hagyom, hogy a mi helyi gyülekezetünkben szolgáljanak. Van egy spanyol mondás, ami valami ilyesmit jelent: "ez a kutya már megharapott engem", engem pedig már túl sokszor harapott meg ez a bizonyos kutya. Ők, amikor eljönnek, megdöbbenthetik az embereket az ajándékaikkal, és fel is buzdíthatják őket a prófétikus megnyilvánulások keresésére, ami hasznos tud lenni. Ami viszont a gyülekezetet illeti, én nem azt szeretném elérni, hogy a prófétai szolgálatokba és ajándékokba nőjenek bele, hanem inkább Krisztusba. Ez azt is jelenti, hogy a prófétai elhívású embereknek is Krisztusban kell felnőniük, nem csak az ajándékaikban. Ahhoz, hogy a prófétikus szolgálatok és ajándékok teljes mértékben betöltsék a rendeltetésüket, kell hogy legyen egy látásunk Krisztus testére vonatkozóan, illetve arra, hogy hogyan kell felnövekednie Őbenne, valamint létfontosságú kapcsolatban is kell lennünk vele, hogy részesei legyünk mindezeknek.

Ahogy a Jelenések 19:10-ben olvashatjuk, "Jézus bizonyságtétele a prófécia szelleme". Ebből adódóan az igazi, érettségben fejlődő prófétai szolgálat mindig is Krisztusról fog bizonyságot tenni, és arra fog törekedni, hogy segítsen az Ő népének felnövekedni Őbenne. Ennek a megvalósításához az eszköz az Ő egyháza. Én magam is átéltem már gyakorlatilag minden formáját a prófétai kinyilatkoztatásnak, de olyan már régen volt, hogy valaki nagy hatással volt rám egy ajándékkal vagy átéléssel. Megtanultam, hogy a gyümölcsöket keressem. Az a gyümölcs, amit én keresek az, hogy az adott ember szolgálata az Úrhoz fordítja az embereket, és nem magához, valamint hogy az Úr jelleme és természete mutatkozik meg, amit tovább is ad másoknak.

Ezt a cél fogja szolgálni, hogy miközben részletesebben fogunk beszélni arról, hogy hogyan működnek az ajándékok és hogyan kapjuk a kinyilatkoztatásokat, továbbra is emlékeztetni fogok ezekre a fundamentális dolgokra. Minden téren azok a legsikeresebb emberek, akik az alapvető dolgokat csinálják a legjobban, és ez a szolgálat területén is ugyanannyira igaz. Mindannyiunk számára a legalapvetőbb az, hogy szeretjük Istent mindenek felett, és szeretjük az Ő népét. Ezért kapta az Újszövetség legnagyobb prófétai ajándékait János, akinek az alap üzenete az Isten és egymás iránti szeretetet volt. Semmi sem mentesíti a prófétákat az alól, hogy az életükben, mindenki máshoz hasonlóan, meg kell, hogy legyen a Szellem gyümölcse, ezért az igazán nagy újszövetségi próféták fundamentális szinten elkötelezettjei az Újszövetség legnagyobb üzenetének - a szeretetnek. Ezt pedig az mutatja meg, hogy létfontosságú módon kötődnek az Ő népéhez, valódi, élő kapcsolatokban.

2011. február 11., péntek

Jövök a kereszthez

2011 02 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/11

Szeretteim, válasszátok el magatokat mindentől, ami félelmet és zavarodottságot hoz. Ne engedjétek meg semminek, hogy aláássa a Bennem való békességeteket és stabilitásotokat. Ha így tesztek, képesek lesztek világosan látni az ellenség veletek szembeni támadását. Ez pedig belehelyez titeket abba a pozícióba, hogy ellene tudjatok állni, miközben fenntartjátok a szellemi integritásotokat. Megadom nektek ezt a betekintést, ha a szíveteket arra adjátok, hogy értsetek és lássatok, azt mondja az Úr.

1 Péter 5:8-9 Legyetek józanok és vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög ordító oroszlánként jár szerte és azt keresi, hogy kit pusztítson el. Álljatok neki ellen a hitben való kitartással, tudván azt, hogy a világban lévő testvéreitek is ugyanezeket a szenvedéseket tapasztalják meg.

2011. február 10., csütörtök

Joel Osteen: Találj rá okot

Joel Osteen: Találj rá okot
Dicsérlek azért téged Uram a pogányok között, S nevednek dicséretet éneklek. (2Sámuel 22,52)

Valahányszor kísértésbe esel, hogy elkedvetlenedj, a leggyorsabb kiút, ha nem összpontosítasz tovább arra, amid nincs, hanem elkezdesz hálát adni Istennek azért, amid van. Találj okot arra, hogy hálás legyél!

A hálás attitűd ki fog emelni a depresszióból és az elkedvetlenedésből. Segíteni tud abban, hogy megfordíts egy kapcsolatot. Még egy házasságot is meg tud menteni! Elképesztő, hogy mi történik, amikor tovább már nem valaki hibáira összpontosítunk, hanem ehelyett elkezdjük látni a jót és kimutatni az elismerést. Az emberek szeretnek hálás emberek körül lenni. Vonzódnak olyan emberekhez, akik elismerők és hálásak. Valójában a hálás hozzáállás a munkahelyen, és a hála kifejezése a munkaadód felé még segíthet is abban, hogy előléptetést kapj, vagy megmenthesd az állásod egy elbocsátás idején!

Bátorítani akarlak téged, hogy minden reggel, amikor felébredsz, keress okot arra, hogy hálát adj Istennek. Mielőtt a problémáidon gondolkodnál, köszönd meg Istennek, hogy élsz! Ahogy okot találsz arra, hogy hálát adj, hiszem, hogy az megáldja Isten szívét. Hiszem, hogy még több jóakaratot és áldást fog kitölteni rád, és abba a sorsba vezet téged, amit Ő tartogat számodra!

Ima a mai napra: Istenem, Atyám, ma elhatározom, hogy hálát adok Neked. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy szabaddá tettél engem. Köszönöm, hogy odaajándékoztad a Te Fiadat, Jézust! Tudom, hogy jó terved van számomra. Köszönöm, hogy vezetsz és irányítasz engem, és hogy közel tartasz Hozzád életem minden idejében. Jézus nevében. Ámen.

2011 02 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/10

Vissza kell lépned azoktól a dolgoktól, amelyek nyugtalanítanak, hogy világosabban láss és hogy észrevedd az Én munkámat mindazok közepette, amelyek benned és körülötted történnek. Ennek egy határozott döntésnek kell lennie a részedről, ha tágabb perspektívát akarsz nyerni. Tartsd emlékezetedben, hogy ez is el fog múlni. Az idő és az alkalom nem engedi, hogy megállítsd az élet előrehaladását, azt mondja az Úr.

Prédikátor könyve 9:13 Visszafordultam és láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a versenyfutás, nem az erőseké a harc, nem a bölcseké a kenyér, nem az értelmes embereké a gazdagság, nem a tudós embereké a kedvesség; hanem mindezek idő szerint és alkalomszerűen történnek.

2011. február 9., szerda

2011 02 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/9

Annak az ideje van, amikor határozott cselekvésre van szükség ahhoz, hogy előre tudjatok lépni. A kihívások olyan helyzetekben fognak megjelenni, ahol bizonytalanság, kétértelműség van bennetek. Kérjetek Tőlem bölcsességet, útmutatást és vezetést, és Én természetesen megadom nektek, azt mondja az Úr. De ha kételkedést, ingadozást vettek a körülményeitekben, akkor csak bizonytalanságot és zűrzavart fogtok aratni. Ne engedjétek, hogy beleragadjatok a határozatlanságba.

Jakab 1:5-8 Ha valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, Aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki. De kérje hittel, kételkedés nélkül, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amit ide-oda hajt és sodor a szél. Mert ne gondolja az az ember, hogy bármit is kap az Úrtól; hiszen ő kettős értelmű, kételkedő ember, minden útjában ingadozó.

2011. február 8., kedd

2011 02 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/8

Ne félj attól, hogy szünetet tarts és megpihenj. Az intenzitásod, amellyel a választ keresed a veled szembekerülő problémákra, nem hozza el az Én jelenlétemben való csendes megnyugvás jótékony hatását, sem a Bennem való bizalmat, hogy megadom a szükséges bölcsességet az áttöréshez. Nem annak van itt az ideje, hogy a saját lelkierődből csináld végig. Annak van itt az ideje, hogy határozott hitet gyakorolj az Én képességeimben és hajlandóságomban, hogy győztesen viszlek keresztül minden próbán, azt mondja az Úr. Csak higgy!

Zsoltárok 107:28-31 De az Úrhoz kiáltanak az ő szorultságukban, és Ő kihozza őket a nyomorúságukból. Ő lecsillapítja a vihart, ezért annak hullámai lecsendesednek. És akkor örülnek, mert megnyugszanak; és az Úr az általuk vágyott kikötőbe vezérli őket. Adjanak hálát az emberek az ÚRNAK az Ő jóságáért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért!


2011. február 7., hétfő

Imádat Sátor: 17. - ERŐTELJES

Imádat Sátor: 17. - ERŐTELJES: "A mai, 17. alkalom erőteljes volt. ..."

Álmában bemutatkozott neki Jézus

A Breaking Christian News cikke
Eredeti angol változat: http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=8639
Fordítás: Országh György

~ ~ ~
Álmában bemutatkozott neki Jézus
GFA stáb (2011 február 7.)
"Én vagyok Jézus," felelte a kocsi sofőrje, "akiről a feleségedtől hallottál."
Rijul a folyó mellett állt, amikor leszállt az éj. Át kellett kelnie, ahhoz, hogy hazamehessen, de senki nem volt ott, aki segíthetett volna neki.
Nem igazán tudta, mit tehetne, de egyszer csak egy férfi érkezett egy kocsival, és megkérdezte, hogy mi van vele.
"Mi történt?" kérdezte az autós. Mielőtt Rijul válaszolt volna, megkérdezte a férfitól, hogy ki ő. "Én vagyok Jézus" felelte a kocsi sofőrje, "akiről a feleségedtől hallottál."
"Át kell mennem a folyón, hogy hazajuthassak," magyarázta Rijul, "de nincs senki, aki segítene nekem."
"Én szeretnék segíteni átjutni," mondta Jézus. "Beszállnál az autóba?"
Amikor Rijul beszállt a kocsiba, a hátsó ülésre nézett, és észrevette, hogy rengeteg Biblia és evangéliumi irodalom volt ott.
"Miért szállítod ezt a sok könyvet?" kérdezte Rijul. "Sokan vannak, akik még nem ismernek engem," mondta Jézus. "Fogd ezeket a könyveket és oszd szét a szükségben levők között."
Rijul akkor hirtelen felébredt, és elkezdett gondolkodni azon, amit Jézusról álmodott.
Jesus Film at GFA
Nem volt hívő, sőt még a feleségének Daya-nak is megtiltotta aznap, hogy elmenjen megnézni egy filmnek a bemutatóját, ami Jézus Krisztusról szól. De Daya elment a beleegyezése nélkül is, és megnézte a filmet, amit a faluban vetítettek le, a Gospel for Asia által támogatott misszionáriusok. Amikor hazament, beszélt a filmről a férjének, és meglepődve tapasztalta, hogy Rijul érdeklődve hallgatja mindazt, amit elmondott neki, és nem kapott rendreutasítást az engedetlensége miatt.

Rijul mindent elmondott a feleségének, amit átélt, és Jézusról kérdezősködött, akit a felesége látott a filmben, és aki most az ő álmaiba is beköltözött. Daya elmesélte a filmet Rijulnak, és elmondta, hogy Jézus a világ Megmentője, és hogy Ő azt akarja, hogy Rijul mondja el az evangéliumot azoknak, akik elvesznek Nélküle.
Későb Rijul és Daya elmentek találkozni a filmes csoporttal, hogy még többet megtudjanak Jézusról. A csoport részletesen kifejtette az evangélium üzenetét, és beszéltek Krisztus szeretetéről. Ekkor döntötte el Rijul és Daya, hogy Jézust akarják követni. 
Most egy gyülekezetbe járnak, amit a GFA támogat, és készek arra, hogy nyilvánosan bizonyságot tegyenek a hitükről.
Forrás: Gospel For Asia

2011 02 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/02/07
Töltekezz be újra az Én Szellememmel. Az előtted álló napok megtelnek az Én Dicsőségemmel az élet gyakorlati és hétköznapi dolgaiban. Tartsd fenn a tudatos figyelés állapotát, és lásd meg az Én megnyilvánuló jelenlétemet váratlan módokon, mondja az Úr. Semmit se vegyél magától értetődőnek. Az Én dicsőségem mindenhol ott van körülötted!
Zsoltár 125:2 Ahogy a hegyek körülveszik Jeruzsálemet, úgy veszi körül az ÚR az Ő népét mostantól fogva mindörökké.

2011. február 4., péntek

2011 02 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/4:

Ha szorgalmasan és buzgón, teljes szívvel keresitek az Én orcámat, ahelyett, hogy csak a külső megnyilvánulások miatt keresnétek, a szabadság és a nyugalom helyére engedlek benneteket. Ez a belső kapcsolódás az, ahol a hit születik; ez az a hely, ahol az imádságra válasz érkezik. Jöjjetek és legyetek közösségben Velem a titkos helyen, amely el van rejtve minden nyugtalanság és stressz elől. Gyertek be az Én nyugalmamba, azt mondja az Úr, és engedjétek, hogy megalapozzalak és megerősítselek benneteket békességben és örömben.

Máté 6:6 De ti, amikor imádkoztok, menjetek be a ti szobátokba, és amikor bezárjátok az ajtót, imádkozzatok a ti Atyátokhoz, aki a titkos helyen van; és a ti Atyátok, aki titokban lát benneteket, nyilvánvalóan megjutalmaz titeket.

2011. február 3., csütörtök

2011 02 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/3:

Láttam magamat, ahogy ültem a gyülekezeti alkalmon éppúgy, mint ahogy 25 éve minden vasárnap teszem. A különbség az, hogy most több bölcsességem van és kevesebb buzgó igyekezetem, mint akkor. Aztán hallottam, ahogy az Úr azt mondta: "Hosszú utat tettél meg, de még mindig van előtted megtenni való út. És az eddig lezajlott folyamathoz hasonlóan Én magasabb helyekre viszlek mostantól egészen a végig. Légy készen az Én erőteljes meglátogatásomra. A dicsőség a népem tagjaira személyenként jön el, mielőtt még testületileg manifesztálódna." A szívem visszhangozta: "Igen, Uram, legyen meg nekem a Te akaratod szerint." Ha mindent újból kellene megtennem, többet nevetnék, jobban szeretnék és soha többé nem félnék. Ámen.

Lukács 1:38 Aztán Mária így szólt: "Íme az Úr szolgálóleánya! Legyen meg nekem a Te beszéded szerint." És az angyal eltávozott tőle.


2011. február 2., szerda

2011 02 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/2/2

Egy látomásban magamat láttam, ahogy egy túrabakancsot veszek a lábamra, és hiszem, hogy az Úr azt mutatta ezzel, hogy fel kell készülnünk arra, hogy magasabbra megyünk az előttünk álló keskeny ösvényen. Azok felé a magasabb szellemi helyek felé megyünk, ahol jobban meg tudjuk látni a dolgokat, tisztán látunk és pontosabban hallunk. Ehhez a túrához arra lesz szükség, hogy nagyobb vágyakozás legyen bennünk Őiránta, és hajlandóság legyen bennünk az örökkévaló szemlélet fenntartására.

Máté 7:13-14 Menjetek be a szoros kapun; mert széles a kapu és tágas az az út, ami a pusztulásba vezet, és sokan járnak azon. Mert szoros az a kapu, és nehéz az az út, ami az életre vezet, és kevesen találják meg.

2011. február 1., kedd

Rick Joyner a prófétaságról - a sorozat 5. része (5)

Rick Joyner mostani cikke az éretté válásról, az elhívásról és a szolgálatba állításról szól.

A cikk forrása: MorningStar Ministries
Fordítás: Országh György
~ ~ ~

Rick Joyner

Látni és hallani, 5. rész
2011, 5. hét

Ezen a héten a prófétai ajándékokat fogjuk tanulmányozni, valamint azt, hogy hogyan működnek bennünk. Miközben ezt tanulmányozzuk, sokan rá fognak jönni, hogy már eddig is tevékenykedtek ezekben az ajándékokban, csak éppen nem tudtak róla. Ennek ellenére, nem valami tudományról van itt szó, hanem kapcsolatról. Egy bizonyos Személynek a szavára figyelünk, és nem csupán recepteket és módszereket tanulunk.

Az Ámós 3:7 ezt mondja nekünk: "Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak." Sehol sem szerepel a Törvényben, hogy az Úr erre kötelezte volna magát, viszont azért teszi meg mégis, mert semmit sem akar tenni úgy, hogy ne mondaná meg a barátainak, ami a prófétai szolgálat alapvető esszenciája – az Istennel való barátság. A próféták azok, akik olyan közel kerültek Istenhez, hogy Ő nem is akar tenni semmit anélkül, hogy elmondaná nekik.

Sokan felteszik azt a kérdést, hogy a prófétai szolgálatra elhívást kell-e kapni, vagy törekedni kell rá. Mindkettő igaz. Egyesek már a születésük előtt el lettek hívva, és nincs is más lehetőségük. Viszont a prófétaiság olyan dolog is, aminek a keresésére felszólít a Szentírás. Ha Isten nem engedné, hogy elérjük, akkor nem is mondaná, hogy ezt tegyük. Mivel a prófétaság leglényegesebb alkotórésze az Istennel való barátság, ezért ez egy olyan dolog, amiről azt akarja, hogy az egész népe törekedjen rá. Ezért mondta Mózes, hogy bárcsak Isten egész népe próféta lenne (lásd 4 Mózes 11:29).

A próféták azért látják, amit Isten cselekszik, mert olyan közel tartózkodnak a trónjához – ami ott történik, azt látják és hallják. Gyakran hallottam már, amikor azt mondják az emberek, hogy nem az ajándékot kell keresnünk, hanem az Ajándékozót. Ez úgy hangzik, mint egy nemes és bölcs gondolat, viszont ellentétes a Szentírással, és csak az éretlenek követnek ilyen üres szófordulatokat, amelyek eltérítik őket a Szentírás igazságaitól. Olyan igehelyek, mint például az 1 Korinthus 14:1, arra intenek bennünket, hogy "Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok." A Szellem ajándékainak a buzgó keresése nem más, mint az Úr buzgó keresésének az egyik formája. Az Atya azokat keresi, akik készek Szellemben és igazságban imádni Őt, és ennek az egyik formáját a Szellem ajándékai jelentik.

Természetesen az Ajándékozót keressük először, de ez nem zárja ki a Szellem ajándékainak a keresését. A Szellem ajándékai nem olyan értelemben ajándékok, ahogyan mi az ajándékokra szoktunk gondolni. Nem valami kedveskedésből adott születésnapi ajándék. Talán jobb lenne egy olyan fordítás, hogy "a Szellem eszközei". A Szellem ajándékait nem jutalomból kapjuk, és nem is csupán azért, hogy áldást jelentsenek számunkra, hanem azért, hogy elvégezhessük az Ő munkáját. Az Úrnak ez a munkája az imádat; ez a szolgálatunk, amit azért végzünk, mert szeretjük Őt.

A próféta egyik alapvető feladata, hogy Istent képviselve szóljon, hogy elmondja azt, amiről Isten akarja, hogy elhangozzék egy bizonyos helyzetben. Ez egy rendkívül nagy bizalom, amiben nem fogja részesíteni az éretleneket vagy a könnyelmű embereket. Melyik az a király, aki olyan képviselőt szeretne, aki hajlamos hozzátenni a saját véleményét? Ezért hát bárkit használhat a prófétálásra, de ahhoz, hogy az Úr valakinek arra adjon megbízatást, hogy próféta legyen, ahhoz egy bizonyos szintű érettség, becsületesség, és az Úrtól kapott bizalom szükséges. Csapdába kerülünk, ha azt gondoljuk, hogy Isten véleményét ismerjük mindenről – hogy amit mi gondolunk, az ugyanaz, amit Ő gondol, és hogy amit mi érzünk egy dologgal kapcsolatban, azzal kapcsolatban Istennek is ugyanolyan érzése van. Ez a legjobb esetben is oda fog vezetni, hogy a saját lelkünkből prófétálunk.

Ez történt Péter apostollal közvetlenül azután, hogy megkapta a legnagyobb kijelentést – hogy Jézus a Krisztus. Jézus elismerően nyilatkozott Péterről, mivel közvetlenül az Atyától hallotta meg azt a kijelentést, és elmondta, hogy azon a kősziklán, az Atyától származó kijelentés kőszikláján fogja felépíteni az Ő egyházát. Majd megáldotta Pétert a királyság kulcsaival. A Péter szájából közvetlenül ezután elhangzó szavak egyenesen a pokolból származtak, amiért Jézus kénytelen volt megszidni őt, ezekkel a szavakkal: "Távozz tőlem Sátán!" (lásd Máté 16:23).

Itt látjuk tehát, milyen könnyen előfordulhat, hogy követlenül a mennyből hallunk valamit, a következő dolog pedig már közvetlenül a Sátántól származik. Ez Péter éretlensége miatt történt így, és gyakorlatilag minden prófétai ajándékkal bíró emberrel megtörténik, amikor még éretlen korban van. Ha ez téged túlságosan elbátortalanít, és túlságosan félsz az ilyen hibák elkövetésétől, akkor soha sem lesz belőled próféta. Ha tanulsz a hibáidból, akkor megtanulod megkülönböztetni Isten hangját a saját lelked hangjától, illetve az ördög hangjától, ha viszont túlságosan félsz attól, hogy hibázhatsz, akkor soha nem fogsz tanulni. Péter az Újszövetség legnagyobb hibáinak az elkövetésére volt hajlamos, viszont a legnagyobb dolgok közül néhány szintén általa történt meg, és ezért kapta meg a királyság kulcsait. Péter nem félt használni ezeket, és meg is nyitotta a hit ajtaját mind a zsidók, mind a pogányok számára, nem beszélve a vízen járásról, halottak feltámasztásáról, és arról az erőről, ami miatt csupán az árnyékának érintése már meggyógyította az embereket.

Sokan szeretnék tudni, mi a recept Isten hangjának a meghallására, hogy elkerülhessék a hibákat, de az általam ismert egyetlen recept az, hogy fejlődni kell a Krisztusban való érettségben. Nagyon szeretném, ha olyan ajándékom lenne, hogy ha ráteszem a kezemet az emberekre, ők azonnal érettségre jutnak, de erről az ajándékról soha nem olvastam a Szentírásban. Az érettséghez tapasztalatok kellenek. Az is biztos, hogy az emberek gyakran sokkal gyorsabban tanulnak a hibák elkövetéséből, ezért ha gyorsan szeretnénk éretté válni, akkor a hibáinkat mint lehetőségeket kell megragadni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy akarnunk kellene a hibákat, de nem is szabad túlságosan félnünk tőlük ahhoz, hogy hitben kilépjünk. Ha mégis félünk, akkor soha nem fogunk csinálni semmit, és soha nem fogunk fejlődni az ajándékokban.

Azok között, akiket igazán újszövetségi kaliberű prófétai ajándékkal bíró embereknek tekintek, egyet sem ismerek, aki ne követett volna el nagyobb hibákat, miközben az éretté válás útján haladt. Ha már egyszer megkaptuk a prófétai megbízatásunkat, akkor már nem szabadna ezeket a hibákat elkövetni, de van különbség a szolgálatra való elhívás és a megbízatás (szolgálatba állítás) között. Pál már évekkel korábban megkapta az apostoli elhívását, mielőtt Antiókhiában szolgálatba lett állítva (megkapta a megbízatását). Amikor prófétaságra való elhívást kapsz, azzal még nem vagy próféta, csak akkor, amikor már megkaptad a megbízatást is. Arra kell figyelnünk, hogy az "elhívásunkat és kiválasztatásunkat erőssé tegyük" (lásd 2 Péter 1:10), vagyis törekednünk kell az elhívásunkban való érettségre, mindaddig, amikor Isten is elérkezettnek látja az időt a megbízatásunkra. Ha azon tűnődsz, hogy vajon megkaptad-e már a megbízatásodat, akkor biztos, hogy még nem. Amikor eljön az igazi, akkor semmi kétséged nem lesz felőle. Addig is élvezd a lehetőséget a szárnyaid próbálgatására, és maradj elég alázatos ahhoz, hogy kihasználd a hibáidat és tanulj belőlük.

2011. 02. 01.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/2:

Szeretteim, Én vagyok az Ácsmester, és arra hívlak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, hogy újjáépítselek és helyreállítsalak titeket. Engedjétek meg, hogy munkálkodjak bennetek, és Én megformállak benneteket minden irányban, vízszintesen és függőlegesen, hogy egyenesek legyetek, igazak és megigazultak, hogy az életetek minden összetevője szellemi pontossággal egymáshoz illővé váljon. Semmi nem lesz kirívó és egyensúly nélküli, ha alárendelitek magatokat ennek a munkának és az Én utaimnak, azt mondja az Úr.

Ámós 7:7 És Ő ezt mutatta nekem: Íme, ott állt az Úr egy függőleges kőfalon, mérőzsinórral a kezében.