2010. október 31., vasárnap

Járj Istennel!

"És ki-ki arcainak irányában járt; ahova a szellem menni akart, mentek, nem fordultak meg jártukban."

Ezékiel könyvében látjuk az Isten trónja körül tartózkodó lények, a Kérubok viselkedését. (Ezékiel 1:12 - a Kecskeméthy fordításból idéztem.) Mindegyik arra ment, ahova a szellem menni akart.

Vajon nekünk van lehetőségünk ilyen életformára? Talán valamennyire eljutottunk már erre, hogy a Szent Szellem vezetésében éljük az életünket, mégis van még mit tanulnunk.

Énókh egy örök példa a Biblia nyitó oldalain: "És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé." (1Móz 5:24) Énókh az Istennel járása miatt elsőként részesült az elragadtatásban. Noé, aki istenfélő életével váltotta ki Isten tetszését kortársai között, Isten útmutatása szerint a bárkában volt jókor jó helyen - azért, mert Istennel járt: "Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé." (1Móz 6:9) Az erkölcsi döntéseivel is Istennel járt, és később láthatjuk, hogy fizikailag is ott volt, ahová Isten vezette: bárkát épített és bement abba a családjával együtt. Tényleg Istennel járt.

Tegnap a gyülekezet összejövetelén arról beszéltem, hogy "Járj Istennel!" és Jézust említettem egyik példának, a jeruzsálemi ünnepre való felmenetelét. Itt is szeretném végignézni ezt a helyzetet, és még más példát is fel fogok hozni Jézus életéből:

"És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, a melyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, a ki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atyjafiai sem hivének benne. Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel erre az ünnepre: én még nem megyek fel erre az ünnepre; mert az én időm még nem tölt be. Ezeket mondván pedig nékik, marada Galileában. A mint pedig felmenének az ő atyjafiai, akkor ő is felméne az ünnepre, nem nyilvánosan, hanem mintegy titkon. [...] Már-már az ünnep közepén azonban felméne Jézus a templomba, és tanít vala." (János 7:1-14)

Ha Jézus részéről ez csak egy taktika lett volna arra, hogy ne tudja meg róla a "titkosszolgálat" hogy éppen hol jár, akkor bolondság lett volna nyilvánosan tanítania az ünnepen. Tehát itt többről van szó, mint emberi taktikázásról. Jézus mindent úgy cselekedett, ahogy az Atya mutatta neki. (lásd János 8:28; 12:49-50; 14:10)

Ezt láthatjuk, amikor Lázárt nem akarta meggyógyítani, mert tudta hogy fel fogja támasztani! (lásd János 11) Amikor meghallotta a hírt, hogy Lázár beteg, szándékosan ottmaradt, ahol volt. Majd amikor meghalt Lázár (ezt csak Istentől tudhatta), akkor elindult, hogy feltámassza. Nagyon fontos, hogy ezekre a különleges eseményekre ne csak úgy nézzünk, mint Jézus csodálatos és különleges képességére, amik messiási mivoltát bizonyítják - noha ez is igaz természetesen. De ennél többről van szó: mi Jézus Krisztusban vagyunk! Ezért minket is meg akar tanítani erre az életformára, hogy Isten vezetésében, Istennel járva éljük az életünket! Ruth elkötelezettsége Naomi felé így szólt: "Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem." (Ruth 1:16) Ez legyen az imádságunk nekünk is: ahol Jézus van, ott legyünk mi is. Természetesen Ő most a mennyben van testben, de elküldte a Szellemét, és vezet! (Róma 8:14) Mi pedig Krisztus Teste vagyunk itt a földön, hogy azt cselekedjük, amit Ő akar!

Járjunk Istennel, ami elsősorban azt jelenti, hogy az Ő tetszésére élünk, jó motivációk szerint döntünk, a Szellem gyümölcsében járunk (szeretetben, örömben , békességben, hosszútűrésben, stb. lásd Gal 5:22) de ugyanúgy igaz az is, hogy legyünk ott, ahol lennünk kell, ahová az Úr akar vinni minket. A két igazság kombinációjára jól mutat rá az, amikor Jézust királlyá akarták választani: itt az Istennel járása abban is megmutatkozott, hogy Istennek tetsző döntést is hozott, azzal, hogy nem fogadta el a királlyá választást, másrészt fizikálisan is megmutatkozott ez: elment onnan. (lásd: János 6) Hogy ez mennyire Istennel járás volt (nem csupán menekülés egy helyzet elől) azt a történet folytatása mutatja: miután a hegyre félrevonult imádkozni, a tengeren járva közelítette meg a tanítványai hajóját! Ha Istennel jársz, akkor neked is lehetővé teszi a lehetetlent, hogy az Ő céljai érvényesüljenek az életedben. Ez volt Ábrahámmal is: kihívta egy helyről, fizikálisan, földrajzilag - és mivel Ábrahám hittel engedelmeskedett Istennek, ezért lehetővé tette számára a lehetetlent: a meddő Sárának gyermeke született, és lehetővé vált, hogy a tőlük származó nép birtokba vegye az ígéret földjét.

Járj Istennel! Légy ott, ahol lenned kell, dönts úgy, ahogy Isten tetszésére döntened kell, tedd azt, amit Isten aktuális akarata szerint tenned kell. Erre tanította Isten népét a pusztában a felhőoszlop és a tűzoszlop. Amikor felemelkedett, el kellett indulni a népnek. Ahová ment, arra kellett menniük. Ahol megnyugodott, ott kellett letáborozniuk. Emlékezzünk: "ahová te mész, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg..."

Isten vezet, ehhez nem fér semmi kétség. Tanulj meg Istennek tetsző döntéseket hozni, amit az Ő igéjéből tanulhatsz meg, készülj fel arra, hogy minél több jó munkát, jó cselekedetet végrehajts az Ő akaratából (2Tim 3:15-17), és figyelj a benned élő Szent Szellemre, mert Ő indít, vezet, és tanulj meg engedni Neki. Akkor is, ha szokatlan helyre visz, és akkor is, ha megáll egy helyen, és nem megy tovább...

Pálék a missziós útjuk során a Szent Szellem indítása szerint elkezdték körbejárni azt a földrajzi helyet, ami előttük volt. De amikor egy alkalommal Ázsia tartományába akartak menni, a Szent Szellem nem engedte őket. Majd másnap reggelre egy álomból kiderült, hová akarta vinni őket az Úr: Troásba (lásd ApCsel 16:6-10) Légy ott, ahol lenned kell! Járj Istennel, az Ő vezetése szerint! Légy hűséges azon, amit mondott neked, és a részleteket meg fogja mutatni a kellő időben! Ha pedig lehetetlennek tűnik valahová eljutni, Ő gondoskodni fog róla, hogy ott legyél, ahol látni akar - Filep evangélista így jutott el a Gázába vezető útról Azótusba: elragadta őt az Úr Szelleme, és letette ott. (ApCsel 8)

Sok tanulság van még erről Isten Igéjében, Illés próféta és mások élete is erről szól: légy ott, ahová az Úr visz, az Úr küld, az Úr vezet. Ha igazán elkötelezett vagy az Úrnak a szívedben, könnyen észre fogod venni a Szent Szellem indítását, mert Ő számítani tud rád, és elvisz oda, ahol lenned kell, megáld ott, ahol eltervezte, és használni fog, ahol szolgálnod kell.

2010. október 29., péntek

Bemutatkozom...

A statisztikák szerint egyre többen látogatjátok a blogot, ezért szeretnék röviden bemutatkozni azok kedvéért, akik még nem ismernek - a BEMUTATKOZÁS oldalon.

2010 10 29


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 29:


Egyfolytában azt hallottam a szellememben, hogy "rendezd az ügyet". Majd, hallottam, hogy ezt mondja az Úr: adódni fognak olyan pillanatok, amikor tisztázni tudod a helyzetet és rendezni tudsz olyan dolgokat, amelyek valós problémák és félreértések lehetőségét hordozták magukban. Ahelyett, hogy megpróbálnád kerülni a konfliktust, muszáj lesz szembenézned a problémával, és elmondani az igazságot, alázatos szellemmel. Nem kell hogy neked legyen igazad ahhoz, hogy elismertségedet megőrizd (hogy továbbra is tiszteljenek), viszont igazságosnak kell lenned.

Jakab 3:18 Az igazság gyümölcsét békességben vetik azok, akik békességet szereznek.

2010. október 28., csütörtök

2010 10 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 28:

Állj meg és figyelj. Légy csendben és hallgass. Mert Én most adok lehetőségeket arra, hogy világosságot vigyél oda, ahol sötétség van, és igazságot ahol tévelygés van. Én népem, ti vagytok a világ világossága, a hegyen épített város, amit nem lehet elrejteni. Az Én világosságom fog átragyogni rajtatok keresztül, ami igazságot és életet hoz. Ne féljetek és ne szégyenkezzetek előhozni az evangéliumot az Én Szellemem erejében, mondja az Úr.
Lukács 11:33 Senki, aki lámpát gyújtott, nem teszi rejtett helyre vagy kosár alá, hanem lámpatartóba, hogy akik bejönnek, lássák a világosságot.

2010. október 27., szerda

2010 10 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 27:

Világosságot bocsátok a körülményeidbe, ami még többet megmutat a szívedből, és lehetőségeket fog biztosítani arra, hogy új kezdetek jöjjenek elő és bontakozzanak ki. Figyelj oda arra, amit mutatok neked, és engedj miközben vezérlem és irányítom a lépéseidet. Ha aláveted magad a vezetésemnek, akkor elviszlek oda, ahová el sem tudtad képzelni eddig. Bízz Bennem, és engedd el a félelmet, ami eddig fogva tartott a mozdulatlan megkötöttség állapotában, mondja az Úr.

4 Mózes 9:17 Amikor a felhő felemelkedett a sátor fölött, azután Izrael fiai útnak indultak; és azon a helyen, ahol a felhő megtelepedett, ott Izrael fiai felállították sátraikat.

2010. október 26., kedd

Imádat Sátor: Ma volt a legjobb! (eddig) - 3. alkalom

Imádat Sátor: Ma volt a legjobb! (eddig) - 3. alkalom: "A mai volt a legjobb alkalom nekem - az Úr Szellemében való szabadságot ma éltük át a legjobban, a Szent Szellem ajándékaival, az imák bátor..."

2010 10 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 26:

Sokatoknál, Én népem, történt egy pozícióváltás. Eddig még nem jártatok ezen a helyen, de most már új információk alapján tudtok döntéseket hozni, és más nézőpontból. Nektek mindössze annyit kell tennetek, hogy biztosítsátok, hogy az igazság szilárd fundamentumán álljatok az Én Igém szerint. Utasítsátok vissza, hogy döntéseket hozzatok olyankor, amikor érzelmi zűrzavarban vagytok; először nyerjétek vissza az önuralmat, mondja az Úr.

2 Péter 1:5-9 De ugyanezért minden igyekezettel azon legyetek, hogy a hitetekhez adjatok erényt, az erényhez ismeretet, az ismerethez önuralmat, az önuralomhoz kitartást, a kitartáshoz istenfélelmet, az istenfélelemhez testvérkedvelést, a testvérkedveléshez szeretetet. Mert ha ezek a dolgok bennetek vannak és bőven megvannak, akkor sem haszontalanok sem gyümölcstelenek nem lesztek a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Mert akiben nincsenek meg ezek, az rövidlátó, sőt vak, és elfelejtette hogy megtisztult a régi bűneitől.

Chilei bányászok: Izraeli meghívás! Egy imaválasz kezdete?

Talán látszólag nem olyan nagy hír, mint az eddig itt közölt hírek a chilei bányászokról, de kíváncsi vagyok, mi fog kisülni ebből az Isten dicsőségére váló sztoriból. A barátaimmal előző héten azért imádkoztunk az Imádat Sátor alkalmán, hogy Isten kenje fel és használja a chilei bányászokat az egész világ számára is! Ez lehet egy imaválasz kezdete ...

A BCN (Breaking Christian News) cikke itt olvasható eredetiben, angolul
~ ~ ~
"A 33" chilei bányászt és feleségeiket meghívták a Szentföldre karácsonyra
Írta Aimee Herd : 2010 október 25 : Tzvi Ben Gedalyahu – Israel National News

"Az önök bátorsága és lelki ereje, az önök nagy hite, ami abban segítette önöket, hogy ilyen sokáig túléljék a föld gyomrában, számunkra is inspiráló volt."
A múlt héten a chilei San Jose bányából 69 nap után kimentett 33 bányászt meghívta az Izraeli Turisztikai Minisztérium, hogy látogassanak el a Szentföldre karácsonykor.
Rescued Miners
A bányászok feleségei is meghívást kaptak egy "szellemi körutazásra", a keresztény szent helyek meglátogatására. (Fotó: INN)
Az Israel National News cikke szerint, a turisztikai miniszter, Stas Misezhnikov írásban küldött meghívót a bányászoknak és feleségeiknek, amelyben ez áll: "Az önök bátorsága és lelki ereje, az önök nagy hite, ami abban segítette önöket, hogy ilyen sokáig túléljék a föld gyomrában, számunkra is inspiráló volt. Nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha vendégül láthatnánk önöket a Szentföldön. Ez év decemberében keresztények szerte a világon ünneplik a karácsonyt. Ebben az időszakban több tízezer zarándokot fogadunk, és örömünkre szolgál, hogy felkínálhatjuk önöknek ezt a felemelő és rendkívüli élményt, amelyre önök a mi vendégeink."
Fordítás: Országh György

2010. október 25., hétfő

Hadd tudják meg, hogy övék a királyság!

Elmélkedés...

Imádkozás közben megragadt bennem egy gondolat: a gyermekeimért imádkoztam, és oda jutottam imádság közben, hogy övék a mennyek királysága - ezt mondta Jézus. Ezért azt kértem az Úrtól, hogy tudják is meg, hogy övék a királyság. Ez a kérés aztán még inkább kiemelkedett bennem, és most már az összes gyermekre gondolok, a mi felelősségünkre, szülőként, felnőttként: hadd tudják meg a gyermekek, hogy övék a királyság!

Amikor pedig már nagyobbakká lesznek, akkor már nem a gyermekségük miatt lesz erre lehetőségük, de még ekkor is ott a másik megfogalmazás, ami szintén Jézus szájából származik: "ilyeneké a mennyek királysága..."!


Tehát, ha megtanítjuk nekik, hogy ha nagyobbak is lesznek, maradjanak olyanok, mint amilyenek gyermekkorukban voltak, akkor hosszútávon öröklik a királyságot. A tanítványainak ezt tanította a Mester: ha nem lesztek ilyenek... aki nem alázza meg magát úgy mint egy kisgyermek, nem mehet be Isten királyságába. Pál szükségesnek érezte, hogy magyarázatot fűzzön ehhez, a korinthusiaknak írt levelében: ne értelemben legyetek gyermekek, hanem gonoszságban legyetek gyermekek. Legyünk éretlenek a gonosz dolgokra - amik nem mindig látványos cselekedetek, hanem már az ember szívében és elméjében, a hozzáállásunkban el tudnak kezdődni. Legyünk alázatosak, egyszerűek, tiszták - legyünk olyanok, amilyen embereknek Jézus ígérte a királyságot és az ahhoz kapcsolódó áldásokat: 
akik szellemi dolgokban szegények, tehát igénylik amit az Úr adhat nekik; 
akik nem máshonnan szerzik meg a vigasztalásukat: "akik sírnak"; 
akik szelídek (a görög szó jelentése még: "kedvesen alázatos"); 
akik éhezik és szomjazzák az igazságot;
akik irgalmasok: bármikor könyörületre indul a szívük: mint egy gyermek meg tud sajnálni bárkit, és azt mondja: "adjunk neki...!"
akiknek tiszta a szívük;
a békességszerzők;
akik még a háborúságot is elszenvedik az igazságért.

Tanítsuk meg a gyermekeinket, értessük meg velük, hogy övék a királyság! - és segítsünk nekik, terelgetve, nevelgetve őket, hogy ilyenek maradjanak a "naggyá válás" után is!

2010 10 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 25:

Engedd el az elmúlt hetek és hónapok nyugtalanságát, és gyere be a nyugalom és békesség helyére. Küszködésed nyugtalanná tett, és ennek az egyetlen gyógymódja az, hogy Hozzám jössz. Hagyd a hátad mögött a terheidet, és gyere meggyógyulni, és a helyreállítás idejét élvezni. Gyere!
Máté 11:28-30 "Jöjjetek Hozzám mindannyian, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve, és Én nyugalmat adok nektek. Vegyétek magatokra az Én igámat, és tanuljatok Tőlem, mert Én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat fogtok találni a lelketeknek. Mert az Én igám kényelmes és az Én terhem könnyű."

2010. október 23., szombat

Szeresd a Szentírást! - Új sorozat

„Szeresd a Szentírást!” sorozat 

Ezzel a sorozattal az a célom, hogy egy-egy témára rávilágító rövidebb-hosszabb írás segítségével felkeltsem az olvasó figyelmét a Szentírás kincseire, megkívántassam a Szentírás tanulmányozását, és végső soron megszerettessem lehetőleg mindenkivel a Szentírás igazságát. 

A Biblia igazságát akkor tudjuk igazán megismerni és megérteni, ha magát Istent, az Ő gondolkodását, sőt szívét akarjuk megismerni. „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek” ígérte Jézus, Isten Fia. Ez az ígéret, testvérem, neked is szól: Isten sok-sok áldást készített neked, amit az igazságra való őszinte nyitottsággal találhatsz meg. Gyere, indulj el velem erre a felfedezőútra! 

~

Mózes, Isten embere 

Ádámtól és Évától kezdve, a hit-hősökön át sok különleges ember életét ismerhetjük meg a Szentírás lapjain. Ezek között az emberek között kiemelkedik Mózes élete és szolgálata, akivel a mai témánk foglalkozik. Azért vele kezdjük a sorozatunkat, mert az ő könyveivel kezdődik a Biblia. Mózes rendkívüli szellemi örökséget hagyott hátra, mind Izrael népe, mind a kereszténység, sőt az egész világ számára is. 

Mózesről legtöbbször az a kimagasló egyéniség jut eszünkbe, aki Izrael népének a vezetője volt a pusztában. Ő adta át nekik a törvényt, és ő kérte számon rajtuk a megtartását. Rajta keresztül sok csodát tett Isten, hogy megmutassa személyes jelenlétét, sőt személyes uralkodását a nép között. 

Ismerjük a Vörös tenger kettéválasztásáról szóló történetet, sokan a törvénytáblák átadását is tudják, sőt a kősziklából fakasztott vízre is sokan emlékszünk. Mégis, miben volt több ez a Mózes, mint csupán egy csodatevő vezető? 

Mózes túlmutatott a „törvényadó” szerepén. Prófétált a hozzá hasonló prófétáról, akire majd ugyanúgy kell hallgatni a népnek, mint őrá (ez egy fontos Messiás-prófécia). A népért rendszeresen közbenjárt, amikor Isten jogosan elpusztíthatta volna őket, sőt még a saját érdekét is félretette: lehetősége volt rá, hogy csupán a saját családjából egy nagy nép legyen, de ő féltette Isten hírnevét. Majd azt kérte, hadd lássa az Úr orcáját, hadd lássa az ő dicsőségét. Mózes bensőséges kapcsolatra vágyott ezzel az Istennel, aki hatalmas dolgok véghezvitelére hívta el őt. Amikor pedig meglátta a dicsőségét, kinyilatkoztatást kapott Isten természetéről: 

„És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.” (2 Mózes 34:6-7) 

Mózes magát Istent akarta megismerni, nem csak azt, hogy milyen hatalmas dolgokra képes. Erről tesz bizonyságot az egyik zsoltár is: „[Az Úr] Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.” (Zsolt. 103:7) Mózes nem csak a csodákat ismerte, hanem az Úr útjait, gondolkodását is. Ez volt a legfontosabb dolog, Mózes egész szolgálatában, ami számunkra is egy hatalmas szellemi örökség: a Mózesnek adott kijelentések, még a törvény sorai között is arra tanítanak, hogy megismerhessük Isten útjait, és így mi magunk is Istennel járó emberek lehessünk. 

Mózes túlmutatott azon a képen, amit sokan láttak benne. Voltak akik félve tisztelték, és voltak, akik lázadtak ellene. Ha igazán ismernénk őt, mi sem valami misztikus személynek látnánk, aki szigorúan bánt a lázadókkal. Meggyőződésem szerint egy nagyon szerethető, bölcs ember volt, akitől rengeteget tanulhatott az ember, ha érdeklődött Isten dolgai iránt. 

Ilyen érdeklődő lehetett Józsué, aki kezdetben ifjú emberként volt ott Mózes mellett, a szolgája volt, de éppen ebből adódóan sok helyre el tudta kísérni. A negyven napos természetfölötti időszak alatt, amíg az Úr a törvény kinyilatkoztatásait adta át Mózesnek, ő is ott volt valahol a hegyen, bevárta mesterét. De az elsőként „gyülekezet sátorának” nevezett hajlékban is, ami a táboron kívül volt felállítva, ott látjuk az ifjú Józsuét, amikor az Úr befejezte a beszélgetést Mózessel, Mózes kiment, de Józsué ott maradt az Úr jelenlétében. Ez a sátor azért került felállításra, hogy bárki, aki az Urat keresi, oda mehessen találkozni az Úrral. A „gyülekezet sátorát” más néven „találkozás sátorának” is nevezi a Szentírás. Sajnos nem sokan éltek akkor ezzel a lehetőséggel. 

Mózes, és még egy-két ember Izrael közösségében, értett valamit, amit a törvény betűje önmagában nem tudott tükrözni: Isten közelsége jó, Istennel közösségben lenni csodálatos dolog. Isten a személyes kapcsolat helyreállításán munkálkodik évezredek óta. A törvény bemutatta, hogy nagy választófal van az emberiség és Isten között: a bűn; de azt is látni lehet belőle, hogy Isten éppen hogy félre akarja tenni ezt az elválasztó akadályt, ezért dolgozta ki az áldozati rendszert, ami végső soron a Megváltó, Jézus helyettesítő áldozatát is előre vetítette. 

Mózes tehát egy Istent ismerő, szeretnivaló próféta volt, noha emberi hibái is voltak, mint bárki másnak. Elhíresült erőszakos mozzanatai csak egy-egy kivételt jelentenek hosszú életpályáján, amely során éppen hogy rendkívüli szelídségéről tett tanúbizonyságot. Például az ellene lázadók előtt a földre borult Áronnal együtt, hogy az emberek megérthessék: nem őellene, hanem Isten ellen lázadtak fel. 

Mózes szíve, jelleme alkalmas volt arra, hogy Isten legmélyebb gondolatait, szándékát is közvetíthesse. Ezért tudta az Úr Izraellel kapcsolatos terveit egy hosszú próféciában továbbadni élete vége felé. Bár kortársai közül sokan nem értették meg Istennek ezt az emberét, mégis az Úrtól kapott elhívását betöltötte, a pályáját megfutotta, és méltóképpen adta tovább a stafétát tanítványának, Józsuénak. 
~ ~
Utoljára sokkal a halála után találkozunk vele a Szentírás lapjain: amikor az Úr Jézus imádkozott az átváltozás hegyén, megjelent neki Mózes és Illés, dicsőségben. 

„És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés; Kik dicsőségben megjelenvén, beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni.” (Lukács 9:29-31) 

Ez egy természetfeletti bizonyság volt Isten részéről, hogy Mózes próféciája Jézusról szólt, mint az eljövendő prófétáról, azaz a Messiásról. Jézus így beszélt erről: „Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.” (János 5:46)
Országh György

2010. október 22., péntek

2010 10 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 22:

Azokhoz szólok közületek, akik az elkeseredettség határán vannak, és igazán mondom nektek, hogy amikor azt gondoljátok, hogy kifogytatok a lehetőségekből, és minden elveszett, akkor Én még mindig veletek vagyok. Még akkor is ha veszteséget szenvedtetek és nem láttok kiutat, Én vagyok a ti világosságotok a sötétségben, és Én meg fogom mutatni nektek az utat. Keljetek fel és rázzátok le a csüggedés és elkeseredettség köntösét. Nézzetek Rám a válaszokért és az útmutatásért, mert Én bizonyosan vezérelni fogom a lépéseiteket. Szilárdan helyezzétek Belém a hiteteket és bizalmatokat, mondja az Úr, és nem fogtok csalódni.

Zsoltár 42:11 Miért szomorodtál el, ó én lelkem? És miért nyugtalankodsz énbennem? Reménykedj Istenben; mert fogom én még dicsérni Őt, az én orcám segítőjét, és az én Istenemet.

2010. október 21., csütörtök

2010 10 21


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 21:


Nyisd meg a szíved és a szellemed, és engedd, hogy a Szellemem gyümölcse teljességben megnyilvánuljon benned. Teljes mértékben add át magad ennek a szellemi áramlatnak, ami azzal válik nyilvánvalóvá, hogy kihasználod a lehetőségeket arra, hogy visszatükrözd az Én jellememet és természetemet, mondja az Úr. Mert itt az ideje, hogy az Én királyságom megvalósuljon és be legyen mutatva bennetek és általatok, Én népem.

Galata 5:22-23 De a Szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önfegyelem. Az ilyenek ellen nincs törvény.

2010. október 20., szerda

Közvélemény kutatás dicsőítésről

Dicsőítő alkalmak helyi lehetőségeiről, illetve konkrétan a prófétikus dicsőítés jellemzéséről szól az anonim közvélemény kutatás az IMÁDAT SÁTOR oldalon (katt...) Mi a véleményed?

2010 10 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 20:

Szeretteim, most nem csak az aratás ideje van, hanem a lehetőségeké is. Lehetőségeitek fognak nyílni arra, hogy kiszélesítsétek a felfogásotokat és kiterjesszétek a látásotokat. Olyan dolgok, amik eddig rejtve maradtak a látókörötökből, hirtelen fel fognak tárulni, amint újrahangollak benneteket, hogy rá legyetek hangolva a Szellemem mélyebb dolgaira, mondja az Úr. Ha megragadjátok ezeket a lehetőségeket, akkor teljes mértékben fel fogtok élénkülni.

Galata 6:9 És ne fáradjunk meg a jó cselekvésben, mert a maga idejében aratni fogunk, ha nem csüggedünk el.

2010. október 19., kedd

Néhány chilei bányász visszatért hálát adni

A Breaking Christian News (BCN) cikke, angol eredetiben itt található:
http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=8311
- - - - -

Néhány chilei bányász visszatér a "reménység táborába" zártkörű istentiszteletre hálát adni Istennek a menekülésükért

Szerző: Aimee Herd : 2010 október 19 : Terry Wade, Juana Casas – REUTERS

"Viszek neki egy kődarabot a bányából ... a bátorság, a hit és a remény tiszteletére" Sebastian Pinera, chilei elnök
(Copiapo, Chile)— Valamelyest a bibliai történetre emlékeztet, amelyben a tíz leprás közül egy visszatért megköszönni az Úrnak a gyógyulást, az hogy a 33 megmenekült chilei bányász közül 13-an visszatértek a "Reménység Táborába" vasárnap, hogy zártkörű istentiszteletet tartsanak, megköszönve Istennek ezt a nevezetes megmenekülést.
Rescued miner
Egy REUTERS riport szerint az összejövetelt, amely a sajtó számára nem volt nyilvános, azon a helyen tartották, ahol a bányászok családjai tartózkodtak a 69 napon át tartó megpróbáltatás alatt, imádkozva és gyertyafényes virrasztást tartva míg vissza nem térnek. (Fotó: REUTERS)
Az istentiszteletet egy kordonnal elzárt sátorban tartották, ahol a bányászok a családjaikkal együtt gyülekeztek össze imádkozni és dicséreteket énekelni. Ezek után lebontották a sátrakat, amelyek mintegy két hónapig voltak a családtagok otthonai.
"Inspiráló volt" jegyezte meg a bányászok egyike, az 52 éves Juan Ilanes, "Miután láttam ezt a tábort, úgy érzem csodálatos támogatásban volt részem. Ez erőt ad az embernek."

A chilei elnök, Sebastian Pinera - aki többször is ellátogatott a bányához, amíg a bányászok még lent voltak, és aki ott várta őket, amikor a felszínre értek, hogy mindegyiküket megölelje - egy európai körútra indult hétfőn, és magával vitt egy követ a bányából, amelyet a brit miniszterelenöknek, David Cameron-nak szándékozik odaadni.

A chilei elnök azt mondta: "Viszek neki egy kődarabot a bányából, hogy tartsa ott a Downing Street-en, a bátorság, a hit és a remény tiszteletére."

A teljes történet (angolul)...

Fordítás: Gyuri

Imádat Sátor: Amikor bementünk Isten Jelenlétébe... - 2. alkalom...

Imádat Sátor: Amikor bementünk Isten Jelenlétébe... - 2. alkalom...: "Ma volt a második Imádat Sátor alkalom Miskolc-Perecesen. Amikor dicséreteket énekelve bementünk Isten jelenlétébe, meg sem tudtunk szólalni..."

Az Általszegezett

Imádat Sátor: A SZELLEMI HATÁROK

Szeretettel értesítek mindenkit, hogy az Imádat Sátor oldalon fel lettek állítva annak a szolgálatnak a szellemi határai. Bővebb információ ide kattintva található.

2010 10 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 19:

Eszembe jutottak azok, akiket Jézus arra kért, hogy imádkozzanak, de elaludtak. Majd hallottam, hogy ezt mondja az Úr: Némelyek elaludtak és elszenderedtek, de most van az idő, hogy felébredjetek és felrázzátok magatokat a nehéz napokban. Keljetek fel és legyetek készenlétben. Jusson eszetekbe az Én nagy szeretetem irántatok és a tervem veletek. Ne hagyjátok, hogy a vallásos rutin szunnyadása felülkerekedjen rajtatok.

Márk 14:38 "Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A szellem valóban kész, de a test erőtlen."

2010. október 18., hétfő

2010 10 18


A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 október 18:

Jöjjetek Hozzám mind, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve. Mondom, jöjjetek, és helyezzétek Rám azokat a terheket. Hozzátok még egyszer Isten oltárához. Hozzátok, és adjátok át Nekem, mert egyedül Én tudom elvenni ezeket a terheket, helyrehozni azt ami rossz, kihozni titeket a sötétségből a világosságra, és hitről nagyobb hitre vezetni titeket. Ezért azt mondom, hogy a mai napon, adjátok ide Nekem azokat a terheket, és keljetek fel sasszárnyakon, és szárnyaljatok a mennyei helyeken. Jöjjetek most szemtől szembe Elém, és meg fogtok újulni és meg fogtok szabadulni, mert Én vagyok a menny Ura és Istene, Aki mindenek felett őrködöm, és Én átviszlek titeket a győzelemre, mondja a Dicsőség Ura.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 18:

Még most is az aratás idejében vagy, amikor a munkád gyümölcsét élvezheted, de ugyanakkor régi dolgok is fel fognak jönni azért, hogy elengedj másokat és megbocsáss nekik, és magadnak is. Ebben a folyamatban felfedezheted a szellemed állapotát, és gyógyulást kaphatsz ahol még sérülések vannak. Figyelj oda, és engedd át magad ennek a fontos munkálkodásnak, amit a Szellemem végez, mondja az Úr. Az eredménye egy soha nem tapasztalt szabadság lesz. Örvendezz!

1 Korinthus 15:58 Ezért szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, mozdíthatatlanok, mindig bővölködve az Úr munkálkodásában, tudva, hogy a ti fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

2010. október 15., péntek

A chilei bányászok Istenről tesznek bizonyságot

Az alábbi cikk a Breaking Christian News 2010. 10. 15-i hírleveléből van magyarra fordítva
- - -

A chilei bányászok Istenről tesznek bizonyágot
Teresa Neumann (2010 október 15)
Minden bányász egy olyan pólót viselve jött ki a mentőkapszulából, aminek az elején az állt, hogy "Köszönöm Uram". A póló hátulján ezek a szavak álltak: "Neki legyen dicsőség és tisztesség", a 95. Zsoltár 4-ből, a póló ujján pedig "Jézus" neve szerepelt.
(Chile)—A CBN News arról számolt be, hogy a chilei bányából kimentett bányászok többsége egy mély szellemi életről és az Istenben való hitről tettek bizonyságot. A riport azt is megjegyzi, hogy mindannyian egyetértettek abban, hogy a hitük tartotta őket épségben és biztonságban azalatt a 69 nap alatt, amíg a föld mélyében voltak.
Miner kneels in prayer after rescue
A riport szerint minden egyes bányász egy olyan pólót viselve jött ki a mentőkapszulából, aminek az elején az állt, hogy "Köszönöm Uram". A póló hátulján ezek a szavak álltak: "Neki legyen dicsőség és tisztesség", a 95. Zsoltár 4-ből, a póló ujján pedig "Jézus" neve szerepelt. (Fotó: BBC News)

Mario Sepúlveda, a második dolgozó aki kilépett a kapszulából, ezt mondta: "Isten és az ördög harcolt felettem, és Isten győzött. Mindvégig tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig hittem az itteni chilei szakemberekben és a Nagy Teremtőben."
A negyedik felszínre lépő bányász, Carlos Mamani, azonnal letérdelt, ahogy kijött a kapszulából, majd az égre mutatott, hálát adva Istennek, és ugyanígy tett Omar Reygadas, akinek egy Biblia is volt a kezében, a sisakjára pedig ez volt írva: "Isten él".
Egy másik riport megjegyzi, hogy a 19 éves Jimmy Sanches még a bányában rekedve írt egy levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: "Valójában 34-en vagyunk, mert Isten soha nem hagyott el minket itt lent."
Forrás: Staff - CBN
---
A cikk eredeti, angol formájában a BCN News oldalán itt található
Fordítás: Gyuri

2010 10 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 15:

Szeretteim, ne becsüljétek alá azt a képességeteket, amivel le tudjátok győzni a nehézségeket. Én vagyok a ti segítségetek a szükség idején, és Én veletek vagyok, hogy bölcsességet adjak nektek. Én adom meg a szükséges erőt is, hogy megtegyétek azt, ami rátok vár hogy megtegyétek. Nem arra van a mostani idő, hogy összeomoljatok vagy visszavonuljatok; hadd emeljelek fel Én titeket, hogy végighordozzalak benneteket, mondja az Úr.

Zsoltár 84:5-7 Áldott az az ember, akinek Benned van az ereje, akinek a zarándokút van a szívében. Ahogy áthaladnak a Siralom Völgyén, forrássá teszik azt; eső borítja el tavakkal. Erőről erőre jutnak; mindegyikük megjelenik Isten előtt Sionban.

2010. október 14., csütörtök

Elnézést a változásokért...

Kedves Olvasók, Látogatók!

Elnézést kérek mindenkitől az elmúlt napokban kialakult változásokért. 
Először is, a bejegyzések email hírlevele nem időben érkezik, ezen megpróbáltam változtatni, remélem, hogy egy-két napon belül helyreáll. Addig is látogassatok el ide a blogra, mert minden délelőtt általában 10.00 előtt  már fent szokott lenni a próféciák magyar fordítása.
A másik a reklámok: a célját nem akarom részletezni, (pénzkeresés) illetve hogy hogyan keresek pénzt vele azt különösen nem részletezhetem, mert tiltja a szabályzat (de ha ti tudjátok hogyan működik, az jó... :-) - de a tartalmukról egy pár szót: bár ezek elméletileg az oldalam tartalmával egybevágóak lennének, néha olyat is látok, ami nem igazán tetszik, ezért igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek minél hamarabb ki legyenek szűrve. Ha esetleg ti is véletlenül olyat láttok, ami kifejezetten ellenkezik a mi Urunk Jézus Krisztus nevének dicsőségével és az evangélium igazságával, akkor tudjatok róla, hogy szándékom ellenére van ott - és ha esetleg fontosnak tartjátok, jelezhetitek is nekem (a kapcsolat menüponton keresztül).
Köszönöm a megértéseteket: Gyuri

2010 10 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 14:

Bölcsen válogasd meg a reakcióidat és a válaszaidat, annak érdekében, hogy megtartsd a békességet, valamint a szellemi és érzelmi kiegyensúlyozottságot. Amikor káosz jellemzi az állapotodat és azt, amit csinálsz, akkor az annak a jele, hogy valami nincs rendben. Szánj időt rá, és tegyél érte, hogy visszaállítsd a Bennem való bizalmadat, mondja az Úr. Számolj le a félelemmel, és gyere vissza az Én jelenlétem biztonságába. Gyere Hozzám!

2 Korinthus 10:5 Ledöntve okoskodásokat és minden magaslatot, ami Isten ismerete ellen felemeli magát, minden gondolatot rabul ejtve a Krisztusnak való engedelmességre.

2010. október 13., szerda

2010 10 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 13:

Ne foglalkozz azzal, hogy mások hogyan tekintened rád. Csak a Velem való kapcsolat foglalkoztasson, mondja az Úr, és emlékezz meg az irántad való szeretetemről, ami örökkévaló. Nem számít, hogy mások mit gondolnak, hisznek, vagy mondanak; ami számít, az az, hogy Belém vesd a teljes hitedet és bizalmadat, és ne emberekbe. Soha nem foglak elhagyni vagy eltávolodni tőled, és veled vagyok, hogy győzelemmel vigyelek át minden próbán. Állj szilárdan ezen a bizonyosságon.

Ésaiás 33:6 Bölcsesség és ismeret lesz a te napjaidnak stabilitása, és az üdvösséged erőssége; az Úr félelme az Ő kincse.

2010. október 12., kedd

Beszámoló az első Imádat Sátor alkalomról

Kukkants bele az Imádat Sátor blogba, itt elolvashatod az első alkalomról szóló beszámolót!

2010 10 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 12:

Ezek a rendkívüli irgalom napjai, amikor kiöntöm a jóságomat és jóindulatomat az Én népemre, mondja az Úr. Az emberi képzeletet és képességeket felülmúló kedvesség lesz ez, mert Én természetfeletti segítséget nyújtok nektek. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy hisztek, és úgy helyezkedtek, hogy megkapjátok mindazt, amit készítettem nektek. Örvendezzetek az Én irgalmam napján!

Zsoltárok 18:25-26 Az irgalmashoz irgalmas vagy; a feddhetetlenhez feddhetetlen vagy; a tisztához tiszta vagy; a fondorlatoshoz pedig fondorlatos vagy. 

2010. október 11., hétfő

2010 10 11

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 október 11:
Keljetek fel gyermekeim, és hirdessétek ki a szabadságotokat! Mert Én azért jöttem, hogy szabaddá tegyelek titeket mindentől, ami megkötve tartott titeket. Azért jöttem, hogy kitörjelek benneteket a vallásos formából és a vallásos gyakorlatok szárazságából és halottságából. Azért jöttem, hogy szabaddá tegyelek attól a gyötréstől amit vallásos szellemek tesznek, akik itt a földön lakoznak. Azért jöttem, hogy a mai napon szabaddá tegyelek, hogy megszilárdulhassatok a hitetek kősziklájától, a meggyőződésetek kősziklájától, attól a Kősziklától akinek a neve Krisztus Jézus, a Dicsőség Ura. Gyertek és gyógyuljatok meg és újuljatok meg, és hadd hozzon Isten jelenléte felfrissülést a szellemeteknek, a lelketeknek és a testeteknek. Gyertek hát, mert Én szabaddá teszlek titeket, mondja a Szentséges Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 11:
Ez egy olyan idő, amikor a szellemi gyökereid mélyebbre hatolhatnak és megerősödhetnek. Szükségszerű, hogy meggyökerezz és megalapozódj az Én Igémben, mert a gyökereid ki fognak sarjadni a maga idejében. Eressz gyökereket az valóigazságban és az igazságosságban, azáltal, hogy különbséget teszel a jó és gonosz között, és a jót választod, mondja az Úr.
Zsidó 12:12-15 Ezért erősítsétek meg a lelógó kezeket, és az erőtlen térdeket, és tegyétek egyenessé a lábaitok ösvényeit, hogy ami sánta, az ki ne ficamodjon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek a békességre minden emberrel, és a szentségre, ami nélkül senki sem látja meg az Urat: gondosan ügyelve arra, hogy senkinek se legyen hiánya Isten kegyelméből; hogy nehogy bármilyen keserűség gyökere felnövekedve bajt okozzon, és megfertőzzön sokakat.

2010. október 10., vasárnap

Tűz és Dicsőség

2010 október 9

SHARON HARGRAVE
Houston, TX

TŰZ ÉS DICSŐSÉG

Hallottam, hogy az Úr ezeket a szavakat mondta: "Tűz és Dicsőség", és tudtam, hogy a Szent Szellem egyik konkrét munkájáról beszél, ebben az időszakban, az új esztendőben, amelybe most léptünk be. Megértettem, hogy ezt mondja: "Ezek a legjobb idők, és ezek a legrosszabb idők!"

2 MÓZES 24:17 - "Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt az Izrael fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz, a hegy tetején."

Az elmúlt hónapokban az Úr "dicsőség letéteket" hozott létre az Ő népén belül. Ezek a letétek azóta tisztító hatással vannak azokra, akik alávetették magukat a Szent Szellem ezen munkájának, "hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet." (Lukács 1:17)
Valójában az Ő dicsőségét öltözzük fel magunkra, amikor engedjük, hogy az Úr tüze megtisztítson és megszenteljen bennünket.

MALAKIÁS 3:3 - "És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak."

Ez az új Dicsőség palást lesz a védelmünk az előttünk álló időkben. De az igazságtalanok számára (először Isten háznépén kezdve) az Ő jelenlétének a tüze és dicsősége ítéletet és veszteséget fog hozni. Minden olyan munkálkodás, ami nem az Ő Szelleme szerint épült, fel lesz tárva (1 Kor. 3:10-15). Minden, ami nem terem gyümölcsöt, ki lesz vágva (Lukács 3:9).

MALAKIÁS 4:1 "Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat."

ARANYRÖG: Valóban ezek a legjobb idők és a legrosszabb idők. Eljött azoknak az órája, akik bemerítkeztek a Szent Szellem tüzébe, hogy ragyogjanak, mint a nap. Az Úr kiküld bennünket, hogy hirdessük a királyság evangéliumát, az azt követő jelekkel és csodákkal! Ő minket már "felruházott mennyei erővel" (Lukács 24:49), és az Ő tanúi vagyunk. Legyünk bátrak és magabiztosak, tudva, hogy az Ő Dicsősége rajtunk van!

2010. október 8., péntek

Az Imádat Sátor a neten

Kísérjétek figyelemmel az interneten az Imádat Sátor szolgálatát: http://imadatsator.blogspot.com/ Ezen a helyen megtaláltok minden infót, tudnivalót, ami folyamatosan bővül.
Várlak titeket!
Gyuri

2010 10 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 8:
Nézd és álmélkodj el, amint a lehetőségek ablakait biztosítom számodra, hogy áttörést érj el mind a kis dolgokban, mind a jelentőségteljes dolgokban. Viszont oda kell figyelned és készségesen engedned kell, amint leviszlek a kitaposott ösvényről, hogy láss, és olyan pozíciót vegyél fel, hogy áldást vegyél át. Engedd, hogy Én vezéreljem a lépéseidet, miközben bátran elindulsz megtapasztalni a rendkívülit, mondja az Úr.
Ésaiás 42:16 A vakokat olyan úton viszem, amit nem ismertek; olyan ösvényeken vezetem őket, amiről eddig nem tudtak. A sötétséget ragyogóvá teszem előttük, és a göröngyös helyeket simává. Ezeket fogom megtenni értük, és nem hagyom el őket.

2010. október 7., csütörtök

2010 10 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 7:

Szeretteim, ne törődjetek azzal, amit nem láttok. Majd Én menet közben mutatok nektek olyan dolgokat, amire oda kell figyelnetek és meg kell értenetek. Fontos, hogy az Én Igém igazságára koncentráljatok folyamatosan. Ha megmaradtok az igazságban, akkor szabadságban fogtok járni. Amikor káoszban és zűrzavarban találjátok magatokat, az azért van, mert az értelmetek megosztott. Most annak van az ideje, amikor mindennél fontosabb őrizni a hiteteket és a koncentrált figyelmeteket, mondja az Úr.
Ésaiás 26:3 Tökéletes békességben megőrzöd azt, akinek az elméje Rád támaszkodik, mert Benned bízik.

2010. október 6., szerda

2010 10 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 6:

A Szellememnek a mostani kiöntése során az a kijelentés, bölcsesség és értelem, amit kapsz, egy stabilizáló erővé válik az életedben, amint a szellemi tájékozottságod részévé válik. Az Én részem a kiöntés; a te részed az, hogy együttműködj a Szellemem áradásával, és hogy tudatosan vegyél át mindent, ami elérhetővé válik számodra, még akkor is ha ez különösen nehéz időszakok következményeképpen jön. A szőlőből nem lesz bor addig, amíg ki nem préselik. Most van annak az ideje, hogy új bortömlővé válj, hogy elhordozhasd az új bort, mondja az Úr.
Máté 9:17 "Új bort sem öntenek régi bortömlőbe, különben a bortömlő elszakad, a bor kiömlik, és a bortömlő is elvész. Hanem az új bort új bortömlőbe öntik, és mindkettő megmarad."

2010. október 5., kedd

Beindul az Imádat Sátor

Örömmel adom hírül, hogy jövő hét keddtől (október 12-től) beindul az, amiről a Valami készül Magyarországon című cikkben írtam: az Imádat Sátor szolgálat. Erről bővebben az Imádat Sátor menüpont alatt olvashatsz!

2010 10 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 5:

Készítsétek a szíveiteket, Én népem, mert bölcsességet fogok kiönteni és útmutatást adok az előttetek álló napokra. Némelyek közvetlen prófétai látást kapnak, némelyek látomásokat fognak látni, másoknak pedig prófétai álmaik lesznek. Sokakhoz fogok szólni ismeret beszéde és bölcsesség beszéde által. Csendesedjetek el, és hadd öntsem ki az Én Szellememet rátok, hogy tisztánlátást adjak, és megújítsam a reménységeteket, mondja az Úr.

1 Korinthus 12:7-11 De a Szellem megnyilvánulását minden egyes ember azért kapja, hogy mindenkinek a hasznára legyen: mert az egyik a bölcsesség beszédét kapja a Szellem által, más az ismeret beszédét ugyanazon Szellem által, másvalaki hitet ugyanattól a Szellemtől, más a gyógyulás ajándékait ugyanattól a Szellemtől, más a csodák működését, más próféciát, más a szellemek megkülönböztetését, más különböző nyelveket, más a nyelvek magyarázatát. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem működteti, úgy osztogatva mindenkinek, ahogy akarja.

2010. október 4., hétfő

2010 10 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 4:

Szeretteim, vigyázzatok az ellenség miatt, mert vagy azzal fog kísérteni, hogy benne legyél olyan dolgokban, amik nem a te dolgaid, vagy másokat fog azzal kísérteni, hogy sértsék meg a határaidat azáltal, hogy nem a maguk dolgával törődnek. Bármelyik ilyen helyzet olyan problémákat fog szülni, amelyekkel végül nem szeretnél majd foglalkozni. Most van az ideje annak, hogy létrehozd és meg is tartsd a jó határokat, mondja az Úr.

Példabeszédek 26:17 Aki arra járva belekeveredik egy vitába, ami nem az övé, olyan, mint aki fülön fog egy kutyát.

2010 10 03 Shelly Mathis

SHELLY MATHIS
Kremmling, Colorado

Elrendelt tűz

"Szeretteim, ti most a számotokra elrendelt tűz égetésében vagytok. Látom azt, amit halott és beteg a szívetekben, ami veszélyezteti a szellemi életerőtöket és előre haladásotokat. Egy olyan tűzben vagytok, ami konkrétan nektek lett elrendelve, hogy elégesse azt, aminek el kell pusztulnia. Csendesítsd le a lelkedet, a szellem által vizsgálódj, és meglátod azt, amit Én a tűznek teszek ki. Én csak annyit kérek, hogy legyen Bennem teljes hited és bizalmad. Egyszerűen engedd el azt, ami káros, és engedd át a megtisztítás lángjainak. Amikor túl leszel rajta, azt fogod tapasztalni, hogy amitől féltél, annak nem volt alapja, és örvendezni fogsz, ahogy felszabadulsz egy nagyobb szabadságra, nagyobb hitre, és nagyobb előmenetelre az Én céljaimban", mondja az Úr.

Példabeszédek 3:5-8
Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne támaszkodj a saját értelmedre;
Minden utadon ismerd el Őt, és Ő fogja vezérelni az ösvényeidet.
Ne legyél bölcs a saját szemeidben; féld az Urat és távozz el a gonosztól.
Ez egészség lesz a testednek, és erősség a csontjaidnak.

2010. október 1., péntek

2010 10 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 október 1:
Élesítsd ki a felismerőképességedet, hogy meglásd az ellenség taktikáit, amelyekkel az ő akaratát akarja kinyilvánítani a körülményeidben, és ne tántorítsanak el a hazugságai! Inkább állj meg az Én Igém igazságában, és erősödj meg az Én irántad való gondolataim és szándékaim jóságában. El kell döntened, hogy erős leszel Bennem és az Én hatalmam erejében, amint az ellenség körüljár ordító oroszlánként, keresve a lehetőségét annak, hogy elnyeljen, mondja az Úr. Én megyek előtted, és Én vagyok a hátvéded is.
Ésaiás 52:12 Mert nem sietséggel mentek ki, és nem is megfutamodva; mert az Úr fog előttetek menni, és Izrael Istene lesz a hátvédetek.