2016. július 29., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. július 29.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. július 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van, amikor vissza kell tekintened, hogy hogyan kezelted a legutóbbi változást az életedben. Megijedtél és elvesztetted a lélekjelenlétedet? Vagy csendesen megálltál a hited fundamentumán és bíztál Bennem, hogy végigvezetlek? Ahogyan reagáltál, elárul neked valamit arról, hogy hol tartasz szellemileg, és meg tudja mutatni a jövőbeli győzelemhez vezető utat. Légy őszinte önmagadhoz, mondja az Úr. Kolossé 1:21-23 Ti­te­ket is, akik egy­kor Is­ten­től el­ide­ge­ned­tek, és el­len­sé­ges gon­dol­ko­zá­sú­ak vol­ta­tok go­nosz cse­le­ke­de­te­i­tek mi­att, most vi­szont meg­bé­kél­te­tett em­be­ri tes­té­ben, ha­lá­la ál­tal, hogy mint szen­te­ket, hi­bát­la­no­kat és fedd­he­tet­le­ne­ket ál­lít­son majd szí­ne elé. Ha ugyan meg­ma­rad­tok a hit­ben szi­lár­dan és egye­ne­sen, el nem tán­to­rod­va az evan­gé­li­um re­mény­sé­gé­től, ame­lyet hal­lot­ta­tok, amely hir­det­te­tett min­den te­remt­mény­nek az ég alatt, és amely­nek én, Pál, szol­gá­já­vá let­tem.

2016. július 28., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. július 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. július 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a testi reakciókkal, amelyek megnyitják az ajtót az ellenség előtt; ő mindig keresi az alkalmat, hogy az életedben stabilizálni tudja a csüggedést, a reménytelenséget és a mozgásképtelenséget. Mérj vereséget rá a munkálkodásának az első jelére, különben ő fog azon dolgozni, hogy vereséget mérjen rád minden alkalommal. Emlékezz, hogy Én nagyobb vagyok nála, mondja az Úr, és amikor Bennem lakozol, akkor te is nagyobb vagy. 1 Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el.

2016. július 27., szerda

Prófétai Áhítat, 2016. július 27.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. július 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha bejössz a nyugalmamba és megtalálod azt a békességet, amit Én adok, akkor meg fogom tudni mutatni neked azokat a dolgokat, amik hátráltatnak téged. Feltárom a rabság helyeit, amelyek még régen alakultak ki, ahonnan még nem szabadítottad ki magadat. Megmutatom neked az utat, ami arra a szabadság-szintre vezet, amit még el kell érned, mondja az Úr. Jakab 1:25 De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

2016. július 26., kedd

Prófétai Áhítat, 2016. július 26.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. július 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne legyél hajlandó megengedni, hogy az élet problémái felülkerekedjenek rajtad és megbénítsanak. Megadtam neked a hatalmat, hogy győzedelmeskedj az ellenség minden támadása felett, még az olyan felett is, ami képes kiütni téged. Legyél erős! Haladj az áttörés irányába minden helyzetben, mondja az Úr. Tudd, hogy Én veled vagyok, hogy megerősítselek. Róma 12:21 Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

2016. július 25., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. július 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 25.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Maradj összeköttetésben Velem, hogy megtudd, mit csinálok és megértsd az útmutatásokat, amiket a mostani utadon adok neked.  Maradj összeköttetésben Velem.  Ne indulj el önállóan.  Ha önállóan indulsz el, Nélkülem, annak az lesz a vége, hogy ennek az életnek a gyomnövényei közé keveredsz.  Rosszul fogod megítélni a dolgokat és rossz dolgokat fogsz csinálni, és akármit vetsz, azt fogod aratni.  Úgyhogy maradj összeköttetésben Velem, hogy végigvezérelhesselek ezeken a veszedelmes időkön, az előtted álló néhány hónap útvesztőjén. Maradj Velem.  Legyél egy Velem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom a szívedet és ismerem az arra vonatkozó vágyaidat, hogy valódi kapcsolatod legyen Velem, mondja az Úr. Az Énirántam és a népem iránti hűségednek a jutalma az Én jelenlétem lesz. Ne hagyd, hogy elterelődjön a figyelmed a szellemi törekvésedről.  Maradj az útvonalon és legyél állhatatos.  Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts nekem, Istenem; és új, szilárd szellemet adj bensőmbe.

2016. július 24., vasárnap

Prófécia, 2016. július 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj a téged körülvevő világ zaja és zűrzavara fölé és lásd meg, hogy Én egy friss éhséget helyeztem beléd. Ez nem természetes éhség, hanem olyan, amit csak az Én igémmel lehet kielégíteni és azzal a kijelentéssel, amit az Én arcom kereséséből kapsz, mondja az Úr. Olyan lágy ez, mint egy gyenge szellő és olyan frissítő, mint egy zápor, úgyhogy elég csendben kell lenned ahhoz, hogy észrevedd ezt a munkálkodást és átadhasd magad neki. Gyere Hozzám és újulj meg! Ézsaiás 40:31 De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

GYŐZELEM!!!

GYŐZELEM!!!

Lana Vawser / 2016. július 24.

Ahogy ma reggel egy álomból ébredeztem, hallottam, hogy az Úr a népe felett HANGOSAN kihirdette a győzelmet. A helyzeteik fölött, a testük fölött, az életük fölött, a családjaik fölött, a pénzügyeik fölött. Láttam, ahogy az Úr a Menyasszonyra nézett és ezt mondta: "Az ő neve GYŐZELEM!!!"

Az az érzés vett körül, hogy az Úr harcol a népéért. Beviszi őket oda, ahol még nagyobb módon nyilvánul meg az, hogy kik ők valójában, már GYŐZTESEK, és beviszi őket abba GYŐZELEMBE, ami már az övék!

Most van folyamatban a győzelem ébredezése és megszületése. GYŐZELMET ARATTOK a Bárány vérével és a bizonyságtételetek szavával! (Jelenések 12:11)

Az Úr egy még mélyebb kinyilatkoztatást bocsát ki most az Ő vérének az erejéről és az Úrvacsora vételében található áttörésről.

Ahol az óriások a leghangosabban üvöltöttek, ott Ő harcol értetek! Vegyetek Úrvacsorát! Hirdessétek ki a Bárány vérének az erejét! Tegyetek bizonyságot Jézusról, az Ő jóságáról, az Ő hűségéről, az Ő Igéjéről! Most készültök meglátni a körülményeitekben és az életetekben a Jézus nevében meglevő ERŐ még nagyobb megnyilvánulását!

Ő ma GYŐZELMET hirdet felettetek, és ez HANGOS lesz! A bizonyságtételetek MÉLYREHATÓ erejű lesz!!!

- - - - - - - - - -

2016. július 23., szombat

Prófécia, 2016. július 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 23.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Ne legyél zaklatott. Ne engedd, hogy az aggódás gyötörjön. Inkább gyere Hozzám ebben a pillanatban, ahol te meg Én egyek lehetünk. Ennek az eggyé válásnak az egységében meg fogsz erősödni, meg fogsz gyógyulni és fel fogsz bátorodni. Meg fogod kapni azt a bölcsességet, amit kívánsz és amire szükséged van. Gyere és halld meg a hangomat, mert Én ki fogom jelenteni neked, melyik irányba kell menned. Én megmutatom neked. Stabilan megtartalak az igazság ösvényén és megcselekszem, hogy még jobban megismerj Engem. Úgyhogy tegyél félre minden reménytelenséget, minden csüggedést, minden aggódást és nyugtalanságot, és gyere, legyél eggyé Velem, mondja az Úr.

2016. július 22., péntek

Ő HARCOL ÉRTED!!!

Ő HARCOL ÉRTED!!!

Lana Vawser, 2016. július 22.

Az ellenség hirtelen "fellobbantja" a problémákat sok hívő életében éppen most, de ez azért van, mert ahogy kitartóan megállsz és mélyebbre mész Őbenne, Jézus jön és az Ő hatalmas kezével GYÖKERESTÜL KIHÚZZA az ellenséget az életedből! Az Úr tudja, milyen nehéz és milyen hosszú volt a küzdelem. Ő tudja, hogy meg vagy terhelve! Ő harcol érted! Az a terület, ahol a legnagyobb harcod volt, az a terület, ami nem volt hajlandó megadni magát eddig, az MOST JÖN KI!!!! Szó szerint fel fogja törni Isten keze, hogy így előjöhessen az eddigi legnagyobb diadalmad, bizonyságod, győzelmi dalod és áttörésed!
Annak az óriásnak, amelyik ezen a héten felemelte a ronda fejét, a fejére fogsz állni Jézus nevében, sőt, nem csak ez lesz, hanem győzni fogsz és egyre magasabbra és egyre előrébb fogsz sodródni!

- - - - - - - - - -

Prófécia, 2016. július 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak a viharnak a harmadik hullámában vagy, ami egy ideje kezdődött. Amikor már éppen azt gondolnád, hogy tovább tudsz lépni, akkor mégsem tudsz. A viharnak az a rendeltetése, hogy lehetőségeket adjon azoknak a problémáknak kezelésére az életedben, amelyek hátráltatják a szellemi felemelkedésedet. Nézz a tomboló vihar mögé, hogy meglásd, mi az, ami visszatart attól, hogy Szellemben élj és járj, mondja az Úr. Máté 7:24-27 "Így hát mindenki, aki meghallgatja beszédeimet és megteszi azokat, hasonló lesz az olyan eszes emberhez, aki házát sziklára építette. Felhőszakadás támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázúdultak a házra, de az nem omlott le, mert alapja sziklára volt vetve. Ám mindenki, aki meghallgatja beszédeimet, de nem teszi meg, hasonló lesz az olyan ostoba emberhez, aki házát fövényre építette. Felhőszakadás támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázúdultak arra a házra, és az leomlott nagy zúdulással."

2016. július 21., csütörtök

Prófécia, 2016. július 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeld az új lehetőségeket, amik változatossá és érdekessé tehetik az életedet. Viszont nem minden lehetőség lesz jó neked. Használnod kell az ítélőképességedet, hogy megtudd, mi az, ami jó neked és mi az, ami nem. Ha a jót választod, az javítani fogja az életminőségedet és teljesebbé teszi az életed értelmét, és nem fog terhet jelenteni, mondja az Úr. Válassz jól! Zsidókhoz írt levél 5:14 A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2016. július 20., szerda

Prófécia, 2016. július 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én hoztalak el idáig, és Én foglak elvinni az út hátralevő részén is, mondja az Úr. Legyél az, aki vagy, és ne akarj az lenni, ami nem vagy. Engedd, hogy az Én jellemem és természetem bontakozzon ki benned. Most fontosabb, mint valaha volt, Én népem, hogy a szellemi valóságot szemléltető példaképek legyetek, és kézzelfogható módon képviseljetek Engem. Legyetek őszinték magatokkal és másokkal is. Efézus 6:24 Kegyelem azoknak, akik őszinte szívvel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust.

2016. július 19., kedd

Prófécia, 2016. július 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél éber és ne add alább az elővigyázatosságodat, még akkor se, amikor aránylag békés és csendes időszakot élsz meg! Az ellenség akkor fogja kihasználni a sebezhető pontjaidat, amikor a legkevésbé számítasz rá. Maradj erős és gyakorold a szellemi megítélést mindennel kapcsolatban, mondja az Úr. 1 Péter 5:8 Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.

2016. július 18., hétfő

Prófécia, 2016. július 18.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 18.

A TROMBITA BILL BURNS:

Én, az Úr, vagyok ennek az időszaknak az ajtaja. Jöjjetek Hozzám és az ajtók megnyílnak nektek. Csak higgyetek! A jeleimet azért adtam, hogy megerősítsem az eddig elhangzott prófétai üzeneteket. Higgyetek és fogadjátok a győzelemre való új kenetet. Ez a kenet életre kelti az Én igémet és a tiétekké teszi.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azok a döntések, amiket a most következő napokban és hetekben fogsz meghozni, rendkívüli befolyással fognak bírni. Ebben a mostani időben jól gondold át a döntéseidet, és támaszkodj Rám, mondja az Úr, hogy megkapd a kellő bölcsességet ahhoz, hogy biztonságban tudhasd a helyzetedet szellemileg és természetes szinten is. 1 Thesszalonika 5:6 Ne is aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

2016. július 17., vasárnap

Prófécia, 2016. július 16-17.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 16.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Én vagyok az Úr, aki vigyáz rád. Elfelejtetted, hogy Én ismerlek téged? Ismerem a gondjaidat. Ismerem azokat a dolgokat, amikkel küszködsz. Ismerem azokat a dolgokat, amiken gondolkodsz és azokat a dolgokat, amire rászánod magad. Ismerem a motivációdat és a hozzáállásodat. Mindent tudok rólad. Jobban ismerlek, mint te önmagadat. Én vezetlek és vezérellek. Soha nem hagytalak el és nem is fogok eltávozni tőled soha. Tudom mindazt, ami előtted áll; azokat, amik még nem teltek be. Tudom, mi az ellenség terve veled. És mivel mindezeket tudom, képes vagyok a te érdekedben munkálkodni, és képes vagyok rá, hogy áthozzalak a viharokon és a kétségbeesés völgyein, és azokon a háborúkon, amikbe belekerülsz. Képes vagyok rá, hogy elhozzalak a szabadság és győzelem helyére, ha hajlandó leszel hinni Bennem, bízni Bennem, Velem járni, mondja az Úr.

- - - - - - - - - -
2016. július 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan ösvényen haladsz, ami ismeretlen, sőt, néha nagyon bizonytalannak tűnik, de nem szabad félned. Én vezetlek és igazgatom a lépéseidet. Nyisd ki a szemed és lásd meg, milyen messzire eljutottál már. Ne állj meg itt, mert még bőven van előtted megtenni való út. Az ösvény keskenyedik és többet követel belőled, mint amit eddig gondoltál magadról, hogy mennyit bírsz elviselni. De Velem minden lehetséges, mondja az Úr. Továbbra is törj előre! Zsoltárok 18:33 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem.

2016. július 15., péntek

Imatámogatás kérése a Prófétai Napló szolgálatért!

Kedves Olvasók!

Prófécia, 2016. július 15.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az idődet és energiádat igénylő dolgok szétszórttá tettek, és jól tennéd, ha mindent átgondolnál, hogy eldöntsd, mi az, ami igazán fontos neked. Lehet, hogy el kell engedned néhány dolgot, ami fölösleges és ami csökkenti a hatékonyságodat. Tudatosan állíts fel egy fontossági sorrendet a tennivalóid listájában, hogy megőrizd a lelked békéjét, mondja az Úr. Ézsaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.

2016. július 14., csütörtök

Isten mindig igent mond neked

Isten Mindig Igent Mond Neked.

Írta: Graham Cooke


Ha minden alkalommal fizetnének nekem, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi Isten akarata erre vagy arra a dologra, akkor már olyan gazdag lennék, hogy soha többé nem kellene dolgoznom.

"Mi Isten akarata? 
Mit mond Isten erről? 
Nem tudom, mit akar Isten, hogy mit csináljak..."

Úgy tűnik, ezek azok a kérdések, amelyek keresztények tömkelegét foglalkoztatják.

Amikor rám erőltetik, hogy erre a kérdésre válaszoljak, akkor három egyszerű valóság szokott mindig az eszembe jutni.

Isten akarata először is kapcsolati alapú.
Az ilyen népszerű kérdések mögött valójában egy kapcsolati kérdés rejlik.

A vezetés annak a mellékterméke, hogy megmaradunk az Istennel való jó kapcsolatban. Miközben ebben megmaradunk, érzékennyé válunk az Ő szívére.

A megmaradáshoz arra van szükség, hogy a nap folyamán végig odafordítsuk és átadjuk a szívünket - miközben örömteliek és hálásak maradunk, és az egész életet Isten jóságának a nézőpontjából szemléljük. Vele lenni, elcsendesedni, ott maradni, tudatosan benne lakozni Krisztusban és részesülni a bennünk élő Krisztusból - ezek a megmaradás valóságai. Az Ő szeretetében kell sütkéreznünk, minden nap az Ő mosolya alatt élve. Úgy kell élnünk, mint gyermekek, akiket nagyon szeretnek, miközben megtanulunk egyre magabiztosabb és érettebb fiakká és leányokká válni.

Isten mindig azt akarja, hogy előre haladjunk.
Krisztusban minden "igen és ámen" (2 Korinthus 1:20). Vagyis, az Úrnak nem kell mindig mindenről szólnia hozzánk.

Az Atya vállalja a felelősséget azért, hogy a lámpát sárgára váltsa, hogy várjunk; vagy pirosra, hogy megálljunk. Igen, nem és várj: ezek a fő utasítások. Az igen mindig elsőbbséget élvez.

Hadd mondjam még egyszer. Mindig zöld lámpánk van - minden igen!

Soha többé nem kell kijelentést kérnünk azért, hogy vezetést kapjunk.
Mindaddig, amíg a kapcsolat elsődleges számunkra, Isten mesteri módon fogja tudatni velünk, hogy mi az Ő akarata.

Tudatában kell lennünk, hogy minek az ideje van akkor, amikor elveszi a békességünket, vagy megengedi, hogy zavartnak, vagy bizonytalannak érezzük magunkat. Lehet, hogy ilyenkor azt érzékeljük, hogy nem most van a megfelelő időpont arra, hogy továbblépjünk. Talán Isten végül adni akar majd nekünk valamit, de nem azonnal. Lehet, hogy további felkészítésre van szükségünk.

Isten teljes mértékben szeret bennünket és megvannak a módszerei, hogy közvetítse felénk ezeket a dolgokat. Soha nem fogja hagyni, hogy sötétségben járjunk. Amikor beleadjuk magunkat a Vele való teljes kapcsolatba, akkor az Ő akarata kristálytisztán láthatóvá válik.

Úgyhogy ez ilyenkor már az Ő irántunk való szeretetének a bőségéből fog ránk áradni.

- Graham

- - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György

Prófécia, 2016. július 14.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordíts annyi időt, amennyi csak szükséges arra, hogy megújulj és erőt nyerj. A viharok nyughatatlanul jöttek és bajosak voltak. Neked viszont sikerült oltalmat és biztonságot találnod Bennem. Továbbra is térj vissza mindig a biztonságos menedékhelyre, amikor baj van.  Én vagyok a te biztonságos lakhelyed, mondja az Úr.  Zsoltárok 46:1 Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása! Ő mindig biztos segítség a bajban!

2016. július 13., szerda

Doug Addison prófécia: Fontosabb változások ideje

Prófétai üzenet júliusra, 1. rész: Fontosabb változások ideje

2016. július 12.

Doug Addison

A júliusi hónap fontosabb változások ideje lesz. Azok, amiket Isten megígért nektek az elmúlt néhány év során, most elkezdenek nagyon gyorsan megtörténni.

Új hangok fognak felzendülni fölöttetek a Mennyből, amelyek új ajtókat nyitnak meg, kettéválasztják a Vörös tengert, felébresztik a kiszáradt csontokat valamint szellemben egy új szinten nyitják meg a szemeiteket és a füleiteket.

Nem mindenki fogja hallani ezt a szellemi hangot: akiknek van füle a hallásra, és akik az Urat keresték mind ezidáig, ők fogják elkapni ezt az új hullámot.

Számítsatok rá, hogy pikkelyek fognak lehullani a szemeitekről, ahogy Isten új stratégiákat és az Ő terveit fogja feltárni a következő időszakotokra nézve, olyan terveket, amelyek mostanáig rejtve voltak.

Magasabb szintű kinyilatkoztatás

A felfordulás és zűrzavar közepette, Isten azt mondja, hogy tartsátok a szemeteket azon, amit Ő mondott eddig nektek - mert Ő munkálkodik a felszín alatt.

"Jöjj fel ide, és megmutatom neked mindazt, aminek ezek után történnie kell!"
Jelenések 4:1

Egy kürtszó fog felzendülni és új lehetőség-ajtók érkeznek el hozzátok. Isten dicsőségének az új ajtóit láttam megnyílni az emberek fölött.

2016. július 15-17

Figyeljetek július 15-17 között, hogy meglássátok, ahogy gyorsan változnak a dolgok. Az álmok megsokasodnak, valamint az angyali tevékenység is. Amik 2013-ban és 2014-ben történtek, rendeződni fognak és megtérülnek. Ez úgy fog eljönni, mint egy hullám.

Július 4-i ünnep a Mennyben

Július 4-én, hétfőn, hajnali 4 órakor volt egy nagyobb átélésem. A Mennyben folyó ünneplés hangjára ébredtem. ÖRVENDEZZETEK, ELJÖTT AZ IDŐ! Ez ismétlődött újra meg újra.

Őszintén szólva, aludni szerettem volna. De ezt hallottam: "Kelj fel, mert bejelentés fog történni a Mennyben." Izgatottság támadt és az ünneplés hangját hallottam. Sófárok felzendülését hallottam és a Menny énekelt.

Ahogy a Mennyel együtt ünnepeltem a megkövetkező új dolgok miatt, Isten szólt hozzám, hogy ez a kezdete a szellemi számkivetettek ébredésének, akiket szeretetlen keresztények utasítottak el. Egy új ébredés kezdete ez, ami 3 hullámban fog eljönni. Úgyhogy ez egy jó nap az ünneplésre!

• Az első a tisztaság és a megtisztulás hulláma.
• A második az erőátélések és a gyógyulás hulláma.
• A harmadik hullám azoknak az aratása lesz, akiket elutasítottak a keresztények.

Ez még nem  a vég

Sokan gondolták, hogy most már a vég jön. Pedig még csak most kezdődik el Isten nagy hatalmának a munkája. Egyáltalán nincs még itt a vég. A föld legnagyszerűbb időszakainak az egyike kezdődik el - mert a régi próféták arra vágytak, hogy láthassák azt, amit ti most fogtok megtapasztalni.

"És megszólalt egy hang a trónus felől: "Dícsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok". És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya"
Jelenések 19:5-7

Mivel az átéléseim nagyon összetettek voltak az elmúlt hónap során, egy külön prófétai üzenetet is közzé fogok tenni később a hónap során, további részletekkel. Az Ezékiel 34-gyel lesz kapcsolatos, azokkal a szavakkal, amiket a Mennyben hallottam, hogy "ÖRVENDEZZETEK, MERT ELJÖTT AZ IDŐ" és a fent említett ünnepléssel. Egy új ébredés kezdete lesz ez, ami hullámokban fog eljönni. Egy jó nap van arra, hogy ünnepeljünk!

Hogyan készülődjünk?

Július annak is az ideje lesz, amikor az Úr feltárja a repedéseket a fundamentumunkon, és azokat a dolgokat, amiket alá kell dúcolni. Ezek lehetnek még meg nem gyógyult problémák, a lelkünk területén egy-egy dolog, stb.

Jó lesz, ha időt szánunk az imádkozásra, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítson és kijelentéseket adjon ebben a hónapban. Ezek nem nagyobb műtétek lesznek. Engedjétek, hogy Isten szeretetteljesen elöntsön benneteket.

A csapatommal mi is átmentünk ezen. Amikor kapok egy prófétai üzenetet, hagyni szoktam, hogy először engem tegyen próbára az az üzenet. Végigmegyünk mindenen és megtérünk bármiből, aminek köze lehet az ellenséghez. Ahogy ti is megteszitek ezt, titeket is egyenesbe fog hozni, hogy át tudjátok venni mindazt, amit Isten cselekszik, és még nagyobb prófétai felhatalmazást fog adni nektek.

Ilyen nagy ünneplést még sohasem hallottam a Mennyből. Figyeljetek oda, hogy elkerüljétek a negativitás és a rossz dolgokról szóló hírek hatását. Azokat csak ködösítésre használja az ellenség, hogy letereljen benneteket az útról.

Valóságosan összeállnak most a dolgok a valaha tapasztalt legnagyszerűbb időkre.

Még többet fogok írni ezekről a jövő héten a 2. részben.

Áldás,

Doug Addison

Prófécia, 2016. július 13.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szilárdítsd meg magadat az örökkévaló nézőpont pozíciójában. Az értékeid és a cselekedeteid a szellemi elkötelezettségedet kell, hogy tükrözzék. Soha ne veszítsd szem elől, hogy ki vagy valójában. A Velem való kapcsolatod jelenti azt a szilárd fundamentumot, amelyre az életedet és a jövődet építed, és ez az egyetlen biztonságos hely az élet viharaiban, mondja az Úr. Máté 7:24-27 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult."

2016. július 12., kedd

Prófécia, 2016. július 12.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom a szívedet, és tudom, hogy egy kicsit összezavarodtál és úgy érzed, hogy eltévedtél. A világ állapota és az emberek embertelensége más emberekkel szemben enyhén szólva is nyugtalanító, de neked meg kell találnod Bennem a békességed és biztonságod helyét, mondja az Úr. Az erőd a Velem való kapcsolatból fakad, miközben szellemi valóságban jársz. Változtass a dolgokon ahol tudsz, azzal, hogy jóindulattal fordulsz mások felé. Efézus 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.

2016. július 11., hétfő

LÁTSZÓLAG "ELLENTÉTES" LEHETŐSÉGEK

LANA VAWSER 2016. 07. 11.

Olyan lehetőségek adódnak Isten népe számára jelenleg, amelyek látszólag "ellentétesek" (vagyis teljesen mások, mint amire számítottatok). Ne utasítsátok el ezeket, csak mert nem illenek bele az "elvárásaitok dobozába". Ő MAGA az, aki most ezeket az ajtókat megnyitja!!! Mélyebb szinten kell bíznotok Őbenne!! Ezek a lehetőségek a győzedelmesség új szintjére fognak vinni benneteket és egy Eszter-pillanatot fognak megnyitni.
"Éppen a mostani idő miatt."
Ezek az "ellentétes lehetőségek" fognak bebocsátani benneteket a legjelentőségteljesebb SZERENCSÉS, ALKALMAS IDŐBE (tökéletes és előnyös, - TELE KEDVEZŐ SZEMPONTOKKAL, az Ő tökéletes időzítése szerint), amibe valaha beléphettetek!!!

- - - - -

Prófécia, 2016. július 11.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 11.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Sokan közületek, Én népem, nem értitek igazán ezeket az időket és időszakokat, amelyekben éltek. Ezért ki kell nyújtanotok a kezeteket és Hozzám kell jönnötök. Kérnetek kell és szert kell tennetek arra a bölcsességre, ami ebben az időben elérhető a számotokra, hogy készen álljatok részt venni abban, amit Én csinálok. Részesülni tudtok azokból a jó munkákból, amelyeket Én cselekszem, és megkaphatjátok az áldásokat, amelyeket vágyom elhozni nektek. Járjatok a kijelentés és ismeret, a békesség, az öröm és biztonság pozíciójában, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én minden dolgot lehetségessé teszek azoknak, akik tényleg hisznek. Azokról beszélek, akiknek a hite aktiválódott és nincs bennük kétség, hitetlenség és félelem. Amikor félsz és aggódásban élsz, akkor a Bennem való hited akadályoztatva van, mondja az Úr. Emlékeztesd magadat az Én jóságomra. Márk 9:23 Jézus pedig azt mondta neki: Igen, ha tudsz hinni; minden lehetséges a hívőnek.

Istennél soha nincs olyan, hogy túl késő! Egy anyuka megrendítő bizonyságtétele a kislánya gyógyulásáról

Egy anyuka története a kislánya megbetegedéséről, hosszú hónapokig tartó kilátástalanságról, kitartó imádkozásról és arról az útról, amit az Úrral végigjárt az alatt az idő alatt... És a végén a várva-várt gyógyulásról.

A bizonyságtételt nemrég küldte el nekem Ági, az anyuka, és miután elolvastam és én is megkönnyeztem, Isten iránti hála fakadt bennem, és biztos voltam benne, hogy ezt másoknak is olvasnia kell. Ezért megkérdeztem Ágitól, hogy megoszthatom-e az interneten, és ő örömmel megengedte.

Ahogy az anyuka is írja az elején: nem is tudjuk, hány embernek fog segíteni most ez a bizonyságtétel, ezért szívből ajánlom mindenkinek, bárcsak minél többen elolvasnák, hogy megerősödjön bennük, hogy Istennél soha nincs olyan, hogy túl késő!

Fogadjátok szeretettel Tolcsvainé Hegedűs Ágnes bizonyságtételét Anna gyógyulásáról.

Országh György
szerkesztő, Prófétai Napló

~~~

Bizonyságtétel egy kilátástalan helyzetből való gyógyulásról

Az alább leírt bizonyságommal szeretnék olyan embereknek reményt adni, akik most nehéz helyzetben vannak, és már feladni készülnek a dolgokat. Amikor ebben a nehéz helyzetben voltunk számomra is nagyon bátorító volt, ha hallottam egy csodálatos gyógyulásról. A hallott történetek mindig egy kicsit hozzásegítettek ahhoz, hogy tovább tudjak menni, és ne adjam fel.

Én is ezt szeretném most tenni másokkal, olyan emberekkel, akiket talán nem is ismerek.

2016. július 8., péntek

Prófécia, 2016. július 8.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vizsgáljátok meg magatokat, hogy meglássátok, hol áll a hitetek. Az igazat mondom nektek, hogy sokan, akik azt gondolják, hogy hitben vannak, valójában elbizakodott feltételezésekben vannak. A hitetek szilárd és valóságos kell, hogy legyen, hogy ne csak reménykedjetek, hanem tudjatok. A hitben nincs kétely és nincs félelem. A hitben nincs spekuláció, mondja az Úr. Zsoltárok 19:13 Tartsd távol a Te szolgádat az elbizakodottságtól; ne uralkodjon rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől.

2016. július 7., csütörtök

A TÉL ELMÚLT!! ITT A NYÁR!! JÚLIUS 7. JELENTŐSÉGE!!

A TÉL ELMÚLT!! ITT A NYÁR!! JÚLIUS 7. JELENTŐSÉGE!!

LANA VAWSER / 2016. 07. 07.

Körülbelül 14 nappal ezelőtt beszélt hozzám az Úr arról, hogy a július 7-ig tartó 14 nap jelentőségteljes lesz a próféták és a Krisztus teste számára. Mély átélésekre lehetett számítani Isten népében, ahogy törekednek behatolni, és július 7-én egy átkelés történik meg.

Tegnap este egy üzenetet hoztam sokak számára a nyomasztó érzésről (csüggedtségről) és a 24 órás áttörésbe való átlépésről.

Ma felkeresett egy barátom és elmagyarázta, hogy a zsidó naptár szerint most vagyunk a Rós Kodes Tamuzban - ami zsidó naptár szerinti egyik hónapból a másik hónapba történő átkelés.

Nagyon megdöbbentem ezen, amit Jézus megvilágított nekem július 7-ével kapcsolatban, és ma reggel azzal a mondattal ébredtem, ami újra és újra átjárta a szívemet: "a tél elmúlt".

Megtudtam, hogy (attól függően, hogy a világ melyik részén vagyunk) most készülünk átkelni abba a július 7-ébe, ami a Zsidó Holdnaptár szerint a NYÁR időszakának a kezdete, és ez a Rúben törzsével is kapcsolatos. (A "Rúben" név jelentése: "látás".)

A szellemem folyamatosan gerjedezik, ahogy azt érzem, hogy az Úr azt mondja, hogy július 7-e jelentőségteljes nap Isten népének az ÚJ IDŐSZAKBA való átkelésének a folyamatában!

Egy KITÖRÉS közelgett el számunkra, Isten népe számára, és azt fogjuk tapasztalni, hogy a mélyen végbemenő "bebábozódott hernyó" folyamataink közül egy csomó fog most átjutni a PILLANGÓK kitörési fázisába!!! Új élet, új nap, új magasság és új látvány tárul elénk!

TÖRJ KI, ISTEN FIA ÉS LÁNYA

Most van a KIJÖVETELED!!! Most TÖRSZ KI!!!! Az identitásod megmutatkozása folytatódik!!! Az Ő Szellemének a mély munkálkodása és az a szívműtét, amit benned végzett a megtérés és önátadás által a július 7-ig tartó hónapok során, most készül láthatóvá válni. Ebbe a "nyári évszakba" belépve meg fogod tapasztalni, hogy a gyógyulásod, a szabadságod, az áttörésed és a szabadulásod még nagyobb mértékben fog felfakadni.

Sokan éltek eddig az első zsengének a megmutatkozásában, most pedig a gyümölcsöknek és az áttöréseknek a bősége fog eljönni a nyári időszakban.

Isten népe előjön a rejtőzködés időszakából, a rémület és a rettegés időszakából, és belép abba az időszakba, amelyben a magasabb szintű békesség, bátorság, kaland, öröm van és meglátják, ahogy Isten Dicsősége kivételes módokon fog megmutatkozni nekik ezen az új napon.

JÚLIUS 7. - STRATÉGIAI NAPVÉDELEM

Ahogy az Úrral ültem efölött az üzenet fölött, egyfolytában azt hallottam, hogy "Július 7. - STRATÉGIAI NAPVÉDELEM", majd azt láttam, hogy július 7. egy olyan nap, amikor KONKRÉTAN el kell az Úrtól kérni a STRATÉGIÁKAT a védelemre és a befedezésre erre az új nyári időszakra nézve!

Az Úr folyamatosan fog küldeni konkrét meglátásokat és stratégiai kulcsokat erre az áttörési időszakra nézve ezen a napon, hogy a megfelelő "struktúrák" és védelmi intézkedések álljanak elő, ehhez a "fantasztikus nyári időszakban" történő áttöréshez.

Az Ő szíve vágya az, hogy ne mozdulj ki az Ő bölcsességéből a kitörés folyamán, hanem folyton alkalmazd saját magadra az Ő Igéjét és amiket Ő beszél, hogy kibontakozhass, életben maradj és virágozhass ebben a jelentőségteljes kitörési időszakban.

Még több megnyilvánulása lesz az örömnek, a békességnek és a felszabadulásnak Isten népe számára a nyári időszakban! Most foglaljátok el a helyeteket!

"Most vesz fordulatot az elétek táruló kilátás az új repülés érdekében."

Az, hogy hová helyezed a tekintetedet és mi az, amit kitartóan szemlélsz ezalatt az átkelés alatt és a nyári hónapok során, meg fogja határozni azt, hogy milyen mértékű lesz az áttörésed és mi az, amit kapsz.

Nagyon ki van hangsúlyozva az, hogy Isten népe kitartóan szemléljen a nyári hónapokban! Amit kitartóan szemlélsz, azzá válsz!

Folyamatosan szemléld Jézust! Folyamatosan szemléld a FIÚT!

IGYATOK SOKAT A NYÁRI HÓNAPOKBAN

A természetes világban több vizet iszunk nyáron, és úgy éreztem, hogy az Úr az mondja, hogy ezekben a jelentőségteljes áttörési hónapokban, ebben az időszakban "IGYATOK TÖBBET BELŐLE". Igyatok sokat a Szellemből!

FOLYAMATOSAN HIDRATÁLJÁTOK MAGATOKAT

Ugyanis "az előjövetel, a kitörés" alatt a Szellemének nagyobb megmozdulásai lesznek kibocsátva rátok és általatok, és egyre erősebbek lesznek a felgyorsulást hozó meleg nyári szelek, nektek viszont többet kell innotok az Ő Szelleméből, és FOLYAMATOSAN HIDRATÁLNI KELL MAGATOKAT!!!!

Úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy "Az, aminek vidám, örömteli, áttörési és kitörési nyári időszaknak kell lennie", átváltozhat a perzselő, tikkasztó érzés helyévé is, mintha egy sivatagi homokviharba kerülne az ember a felgyorsulás ideje alatt, ha nem ISZTOK SOKAT!

FOLYAMATOSAN HIDRATÁLJÁTOK MAGATOKAT, és akkor egyik áttörésből a másik áttörésbe fogtok kerülni, és állandóan túlcsorduló állapotban lesztek, ahogy BELENDÜL AZ ÁTTÖRÉS, amelybe most kelünk át és most lépünk be!

A szívetek vágyai és álmai most készülnek megmutatkozni, ahogy folyamatosan gyönyörködtök Őbenne és az Ő Igéjében. A küzdelem helyét már jól ismeritek, de ehhez az új földhöz és átkeléshez, ehhez a kitöréshez, még mélyebb szinten van szükség a bensőséges kapcsolatra Jézussal, az Őrá való érzékenységre és az Ő szavának a meghallására, hogy Isten bölcsességével tudjatok előre haladni, és hogy TUDJÁTOK, HOGYAN kell sáfárkodni a radikális áttöréssel, a kedvező időszakkal és a növekedéssel.

Ez a ti időtök! MOST JÖTTÖK ELŐ!

Folyamatosan hidratáljátok magatokat! Igyatok sokat!
**************************************************************

Prófécia, 2016. július 7.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azoknak, akik elkötelezettek és engedelmesek voltak abban, amit kértem tőlük: nagyon közel álltok ahhoz, hogy új szellemi területre lépjetek át. Ezen a szinten meg fogjátok érteni a királyságom titkait és azt a bölcsességet, ami ahhoz kell, hogy nagyobb erővel és kenettel haladjatok tovább, mondja az Úr. Ezalatt maradj végig csendes és legyél éber! Zsoltárok 46:10 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a pogányok közt, felmagasztaltatom a földön.

2016. július 6., szerda

Jelentőségteljes 24 órás áttörések!

Jelentőségteljes 24 órás áttörések!

2016. július 6.

Lana Vawser bátorítása:

Sokan lettek egy szokatlan nyomasztó érzés céltáblái. Ez NEM TE VAGY!!! A nyomott hangulat (csüggedtség) szelleme támad rá sokakra az utóbbi néhány nap folyamán, mert egy kettős mértékű előléptetés vár rájuk! Dicsőítéssel találd meg és járd végig az újba bevezető utadat!

Sokatokra egy JELENTŐSÉGTELJES 24 órás áttörés vár!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
https://lanavawser.com/2016/07/significant-24-hour-breakthroughs/

Prófécia, 2016. július 6.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Lehet, hogy visszavetett valami, de nem szabad hagynod, hogy egy-egy incidens szellemi zűrzavart okozzon. Hajlamos vagy ösztönösen eltúlozni egy személyes megbántás jelentőségét, ahelyett, hogy egyszerűen, könnyedén kezelnéd. A világ nem tökéletes, te sem vagy tökéletes és a körülötted levő emberek sem tökéletesek. Adj egy új esélyt magadnak és másoknak is, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy Én elviszlek a teljesség helyére. Zsoltárok 138:8 Az Úr tökéletességre juttatja azt, ami rám vonatkozik; a Te irgalmad, ó Uram, örökké tart; ne hagyd el a Te kezeid műveit.

(Zsoltárok 138:8 - az angol nyelvű New King James Version alapján)

2016. július 5., kedd

AMIKOR MÁR AZT GONDOLTAD, HOGY A FOLYAMATOD MEG LESZ HOSSZABBÍTVA...

LANA VAWSER - 2016. 07. 04.

Múlt éjjel volt egy álmom, és az Úr nagyon hangosan beszélt...
"Amikor már azt gondoltad, hogy a folyamatod meg lesz hosszabbítva..... KATAPULTÁLÁS!!!"
Sokan érzik azt a "félelmet", hogy további késedelem vár rájuk. Azt, hogy meg lesz hosszabbítva az intenzív nehézségek folyamata, és az áttörés előtt egyik késleltetés a másikat követi majd!
Úgy érzem, hogy Jézus az ellenkezőjét nyilvánítja ki... KATAPULTÁLÁS!!!
KATAPULTÁL: erőteljesen hajít, előre hajt, kilő valamit!!!
Egyfolytában rakétákat láttam mindenfelé, és megkérdeztem az Úrtól, hogy mit akar mondani. Azt mondta, hogy ITT AZ IDŐ A FELSZÁLLÁSRA!!! Ő most meghajt benneteket és kilő benneteket egy NAGYSZABÁSÚ áttörésbe!!!
Ne erőlködjetek azon, hogy bemenjetek az áttörésbe! Menjetek be a NYUGALOMBA, mondjatok IGENT Neki, és Ő majd elvégzi a TÖBBIT!!!
Az Úr beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura. (Zakariás 4:6)
**************************

Prófécia, 2016. július 5.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Helyezkedj úgy, hogy azt az új kenetet, ami most lett kibocsátva, megkapd és benne járj! Elérhető a számodra, de hit által kell hozzáférned. Ez a kenet arra való, hogy még tudatosabb legyél szellemileg, hogy teljesebb módon tudd betölteni mindazt, aminek a megvalósítását rád bíztam, mondja az Úr. Ez a kenet hatékonyabbá fog tenni a királysági munkában. Róma 5:1-2 Megigazulva tehát a hitből, legyünk békében az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által a hit révén hozzáférhetünk ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk és dicsekszünk az Isten fiai dicsőségének reményében.

2016. július 4., hétfő

Prófécia, 2016. július 4.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. július 4.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Mindennél fontosabb, hogy aktiváld a Bennem való hited pozícióját. Mert Én képes vagyok megtenni benned azokat a dolgokat, amiket te nem tudsz megtenni, és vezetni tudlak azokban a dolgokban, amiket nem látsz. Képes vagyok rá, hogy szóljak hozzád és elmondjam azokat, amiket nem tudsz, Én veled vagyok és a te oldaladon állok. Átvezetlek ennek az életnek az útvesztőjén és nehézségein, hogy eljuss abba a tökéletes akaratba, amit rólad mondtam. És a sorsod be fog teljesülni, ha tényleg hajlandó vagy arra, hogy csak higgy Bennem, Rám támaszkodj és elindulj az Én hatalmamban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy ajtót a terem túlsó oldalán. Be volt csukva, de olyan erősen ragyogó fény volt az ajtó másik oldalán, hogy a körülötte levő repedéseken keresztül teljesen körbevette az ajtót. Nagyon hívogató volt. Majd hallottam az Urat, ahogy ezt mondta: "Nyisd ki az ajtót, hogy bejöjjön a fény és az élet. Ne maradj a jelenlegi körülmények sötétségében. Engedd, hogy az Én fényem még erőteljesebb módon hozza be az életedbe a következő kijelentést és az azzal járó bölcsességet." Efézus 5:13 Mindaz, ami lelepleződik, a világosság által lesz nyilvánvalóvá, mert minden, ami napvilágra jön, világosság az.

2016. július 2., szombat

Prófécia, 2016. július 1.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. július 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ügyelj a sebezhető pontjaidra, ahol mások ki tudnak használni téged. Meg kell védened magad, hogy megakadályozd azt, hogy visszaéljenek veled. Ezt úgy tudod megtenni, hogy elrejtőzöl Bennem, mondja az Úr. Ha a Szellemben fogsz élni, akkor meglesz a kellő észlelőképességed ahhoz, hogy meglásd a bajt, mielőtt jön. Efézus 6:13 Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ama rossz napon képesek legyetek ellenállni, és miután minden munkátokat elvégeztétek, megállni.