2015. november 30., hétfő

Prófécia, 2015. november 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 30.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Most azt érzékelem, hogy az Úr előrébb lép. Közelebb lép hozzátok, mint amilyen közel volt valaha. Úgy lép előre, hogy közben számít a hitetekre, a hálaadásotokra, hogy nektek adhassa ebben az időszakban azt, amire a legnagyobb szükségetek van, azt, amire vágytok. Valamint olyan ajándékok is jönnek Istentől ebben az időszakban, amelyek teljes mértékben meglepetések lesznek. Ezek örömet és szeretetet hoznak, valamint hálával telt szívet mindazokért a dolgokért, amiket Isten tett értetek, és amiket továbbra is tenni fog életetek minden napján. Hát ne maradjatok le ezekről a lehetőségekről, amelyeket ebben az időszakban nyújt nektek. Nagyon közel jön hozzátok. Azért jön a jelenléte, hogy mindegyikőtöknek lehetővé tegye, hogy megtudjátok, hogy Ő veletek van, és a ti oldalatokon áll, és áldásokat készített erre az időszakra - néhány olyat is, amikről fogalmatok sincs. Tehát csak higgyetek és hit által vegyétek fel azt a pozíciót, amelyben fogadni tudjátok a Szentséges jelenlétét ebben az időben és ebben az időszakban.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Úgy alkottalak, hogy kreatív alkotóképességeid legyenek. Figyeld, ahogy rendkívüli lehetőségeid adódnak arra, hogy a szokványostól eltérő módon alkoss, ami túlmutat azon, amilyennek eddig ismerted a kreativitást. Hadd terjesszem ki a tudatosságodat, hogy úgy tudj meglátni és élvezettel csinálni dolgokat, ahogy mostanáig nem is gondoltad volna, mondja az Úr.  2 Thesszalonika 1:12 hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.

2015. november 27., péntek

Prófécia, 2015. november 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Erősödj meg az alázatos és őszinte imádatban, és úgy fogsz meglátni Engem és megtapasztalni a jelenlétemet, mint még soha. Van egy belépési hely, ami igazságosságot és teljes átadottságot követel. Jöjj Hozzám Szellemben, testi vágyak és aggodalmak nélkül. Gyere be a szent helyre, ahol fel tudsz frissülni, mondja az Úr. Apostolok cselekedetei 3:19 "Bánjátok meg és térjetek meg, hogy a bűneitek el legyenek törölve, és hogy a felüdülés idői eljöjjenek az Úr jelenlétéből"

2015. november 26., csütörtök

Prófécia, 2015. november 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom, hogy sokan közületek, Én népem, igyekeztek kézben tartani az életet, ahelyett, hogy csak hagynátok átáramolni az életet rajtatok. Azt szeretném, ha megpihennétek és bíznátok Bennem, hogy Én veletek vagyok; vezetlek és igazgatlak benneteket. Túl nagy hangsúlyt kapott az emberi tökéletesség és nem kapott elég hangsúlyt a Szellemem áramlatában való megmaradás, mondja az Úr. Engedjétek el és engedjétek, hogy Én csináljam! Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2015. november 25., szerda

Prófécia, 2015. november 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne engedd, hogy a káosz ellopja a békességedet és azt, hogy meg tudj maradni a rendezettségben. Van egy szellemi vihar, ami körülötted tombol, de te szabad tudsz lenni és fölötte tudsz maradni, azáltal, hogy felismered és elutasítod azt, hogy belekerülj, mondja az Úr. A menedékhelyed Bennem van; Én vagyok a te biztonságos kikötőd bármilyen viharban. Ézsaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik

2015. november 24., kedd

Tudod-e kiáltani? - "Kelj fel lelkem!" Tóth-Szabó Krisztina írása

Szerkesztői ajánló - Országh György:

Az a tapasztalatom, hogy Isten folyamatosan hoz elő az ismeretlenségből új, de szellemileg érett prófétai hangokat. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani Tóth-Szabó Krisztina szolgálatát, ezen belül is a legfrissebb írását, amelyet a blogján olvastam ("Harmatcseppek minden napra - keresztény blog"). Ebben a Debóráról és más gondolatokról szóló bejegyzésben Kriszta - a többi írásához hasonlóan - személyes Isten-ismeretből, biblikus gondolkodásból és gyakorlati tapasztalatból táplálkozva ír a Krisztusban kapott csodálatos lehetőségeinkről és felelősségünkről. Felveti a kérdést: "a helyes Istenkép, a helyes énkép, az egyéni szentségre törekvés, az erőteljes, Szent Szellemmel teli dicséret, mind-mind befolyásolhatják az ébredést?" Habár tudjuk a választ, az alábbi, szellemi orientáltságú írásában bőven szolgáltat erre vonatkozó látást, amit nagyon buzdító volt olvasni.

Hadd emeljek ki még egy mondatot Kriszta üzenetéből, ami nagyon megragadott - és mindannyiunknak elgondolkodtató lehet: "... Debora sikere és betöltött kulcsszerepe abban rejlett, hogy tudatában volt annak, Istennel együtt ő maga mennyit ér! Mennyit ér a szolgálata, buzdítása, éleslátása, s legfőképpen imádó életvitele."

Fogadjátok szeretettel!
Országh György
szerkesztő, Prófétai Napló

* * * * *

Tóth-Szabó Krisztina

Tudod-e kiáltani? - "Kelj fel lelkem!"

"De a kik téged szeretnek, tündököljenek mint a kelő nap az ő erejében!" /Bír 5, 31 /

Izrael népe sok háborús viszályt élt meg azokban a napokban. Sok esetben azért engedte meg Isten, hogy felgyúljon a harc, mert engedetlenek voltak az Úrnak, nem hallgatták, és nem követték Őt.

Isten azt is megengedte, hogy e miatt folyamatos háborúskodásban álljanak a szomszédos bálványimádó népekkel, akik miatt örökös békétlenség honolt az Ígéret földjén.

Isten megoldása a vegetáló szellemi időszakban
Ebben a forrongó helyzetben támasztott az Úr bírákat Izrael népe fölé, hogy vezessék és oltalmazzák őket, s ha szükséges buzdítsák és ébresztgessék abban a vegetáló szellemi időszakban az embereket.

A bírák korában Izrael minden törzse úgy gondolta, hogy ő tudja a legjobban, hogyan kell bebiztosítania és megőriznie a területét. Mindezek a külön érdekek és vélemények féltékenységhez és az egység hiányához vezettek.

Az egység nem csak hogy számít, de egyenesen nélkülözhetetlen- szükséges! Lefordítva az ószövetségi példát az egyház és azon belül a dicséret helyzetére, láthatjuk, hogy az egység döntő tényező hiteles bizonyságtételünkben. Az egység természetfeletti módon mutatja be a világnak, hogy Isten azért küldte Jézust, hogy megmutassa szeretetét irántunk. Ennek az igazságnak mélyen bele kell itatódnia lelkünkbe, hogy az egység végigáradjon az egész egyházon, hogy a világ megismerje Őt. Azonban az egységet a Szent Szellem képes kenetével az Istennek engedelmes szívekben megteremteni.

Isten szereti az egységet
A 133. Zsoltár első versében olvashatjuk, hogy mily jó és mily gyönyörűséges, ha együtt lakoznak az atyafiak egységben.

A Rómabeliekhez írt levélben Pál apostol is inti a hívőket egymás segítésére. „Az állhatatosságnak és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Krisztus Jézusnak Atyját (Róm 15,5-6).

Isten szereti az egységet, sőt csak oda tud áldást parancsolni, ahol a hívők egységben vannak! Tulajdonképpen ez nem más, mint egy döntés, amit mindannyiunknak folyamatosan, újra és újra meg kell hoznunk. Sőt, harcolnunk is kell érte, mert az ellenségnek az a terve, hogy szétszakítson és elgyengítsen bennünket! Az egység viszont nem jöhet létre szellemi nagykorúság nélkül. Isten az egységet áldja meg, és ha nem növünk fel szellemi értelemben, nem lehetünk egységben. Imádkozhatunk az egységért, ami persze, nagyon jó, de ha nem teszünk semmilyen erőfeszítést annak érdekében, hogy eléggé szeressük egymást ahhoz, hogy valami radikális dolgot tegyünk, nem fogjuk meglátni azt az áldást, amit Isten egy egységes és nagykorú gyülekezetre akar árasztani.

Ez egyéni felelősség is, mivel nem pottyan csak úgy az egység az ölünkbe. Munka és erőfeszítés nélkül, illetve a nélkül, hogy naponta meghalnánk önmagunknak, nem működik.

Az egységet munkáló húzóerők
Ha hadilábon is állunk az egység területén, Isten mindig kész támasztani embereket, akik komoly húzóerőként lépnek fel az egység kovácsolása érdekében. Így volt ez tehát Izrael életében is, amikor egységre volt szükségük ahhoz, hogy Isten cselekedni tudjon az érdekükben.

A kormányzó vezetőknek kellett egységbe hozniuk Izraelt és Isten épp ezért támasztotta Deborát. Debora, prófétanő is volt, aki vezetett és ítélt az országban, már az előtt is, hogy megtervezte volna a háborút Jábin ellen.

Elődjeinek legtöbbje olyan férfi volt, aki nemcsak úgy hozta létre a jogosságot és igazságosságot Izraelben, hogy megszabadította a népet az ellenségeitől, hanem az Úr törvényeinek és szertartásainak betartásáról is gondoskodtak (Bír 2, 16-19).

A bíráskodás ebben az értelemben eltért a polgári „jog” puszta gyakorlásától és magába foglalta a kormányzás olyan fogalmát is, amit a királyok uralkodási szerepköréhez kötünk (1Sám 8,5 és 2Kir 15,5).

Debora közvetlen elődjei, Ehud és Sámgár szintén a nép megtisztításán munkálkodtak, s legyőzték az ellenségeskedő moábitákat és filiszteusokat.

Évtizedekig béke volt a földön, de ennek ellenére ismételten beleesett Izrael a bálványimádásba és új isteneket választott, nem gondolva az Úrra, aki megszabadította őket az ellenség kezéből.

Láthatjuk, hogy Ehud, és Sámgár halála után, Izrael fiai továbbra is gonoszul cselekedtek az Úr szemei előtt (Bír 4, 1). Ezért az Úr felhozta ellenük kánaán királyát, Jábint. Jábin százezres seregének és kilencszáz vas szekerének a vezére pedig Sisera volt. Az izraeliták élén látjuk Bárákot a zsidó harcost, aki olyan hősiesen és olyan kiemelkedően vezette Izrael seregét, mégis fel kellett rázni abból a gyenge hozzáállásból, amellyel eltűrte a kánaánita kötelék súlyát.

Debora kimozdította Bárákot „szellemi ernyedtségéből” és felhívta, hogy segítsen neki megváltoztatni a nemzetet. Mielőtt a nép tömegei felébredhettek volna, fel kellett gerjednie a vezetői képességekkel rendelkezők szívének, Deboráénak is.

Harcos szívű próféta
Deborának voltak olyan vonásai, melyek ma is jelentkeznek egy-egy odaszánt hívő életében, melyeket Isten gerjeszt fel ebben az időszakban világszerte, az ébredést illetőleg.

Debora azon asszonyok egyike volt, akiről az Ige kijelenti, hogy megkapta a prófétai ajándékot, ami azt jelentette, hogy fel tudta ismerni Isten gondolatait, céljait, majd azokat hirdetni tudta másoknak.

Az Ószövetségben a próféták közvetítettek Isten és népe, Izrael között. Az az adottságuk, hogy érzékelni és hirdetni tudták az isteni igazságot, azt bizonyította, hogy az Úr vezetése szerint működtek.

Debora ugyanakkor agitátor is volt. Az agitáció kifejezés egyik jelentése az, hogy valaki embereket győz meg, buzdít, lelkesít, eszmei céllal mozgósít valaminek a megvalósítása érdekében.

Debora hatékonyan hívta fel Izrael figyelmét a nép gyatra szellemi állapotára. Az ország lezüllött és szinte romokban hevert a kánaániták uralma alatt. A szabadság oda, az emberek csüggedtek voltak és féltek, mert a szellemük összetört és nem volt reményük a szabadulásra.

Debora azonban nem csak prófétált, hanem fel is rázta a nemzetet a fásultságból és a kétségbeesésből. Félelem nélkül és önként szánta oda magát Isten népének a felszabadítására és a népben is felkeltette az eltökéltséget, hogy lerázzák nyomorult kötelékeiket és a megalázottságot. Elhangzott hívása kihívás is volt, hogy segítsenek az Úrnak az ellenséggel szemben.

Debora egyben kormányzó is volt. Az a fajta apostoli vezető, amelyeket Isten napjainkban is sok országban támaszt. Izrael ötödik olyan vezetője, avagy „bírája” volt, akiket Isten azért hívott el, hogy megszabadítsák népét a bálványimádásuk okozta kötelékekből. Debora szóval és tettel is eleget tett bírói szerepének egy olyan időszakban, amikor mindenki azt próbálta tenni, amit saját szemében jónak látott.

Azonban nemcsak kormányzó, de harcos is volt. Miután szavakkal harcolt, kivonult, hogy karddal vágja szét az elnyomó igáját. Bíztatta és támogatta Bárákot, Ahinoám fiát a harcra. Bár a hosszas rabszolgaság és az ismételt kudarcok miatt eleinte Bárák tétovázott, végül úgy döntött, hadba vonul, ha vele tart Debora a bátor szívű, rettenthetetlen kormányzó.

Amikor az égből harcolnak a csillagok
Debora és Bárák serege, fizikális síkon csekély haderőnek bizonyult Sisera jól felszerelt hadaihoz képest, de ez sem tántorította el az erős, hadakozó szellemű Deborát. Igaz, hogy katonai erejüket összemérve, óriási hátrányban voltak Siserával szemben, de Debora és Bárák szövetségese, az Élő Isten volt.

Debora, aki egyben zsoltáros és költő is volt, csodálatos képekben énekli meg a Bírák könyvének ötödik fejezetében a nagy ütközetet.

„Az égből harcoltak a csillagok, az ő helyükből vívtak Siserával!” (Bír 5,20)

Ezt az éneket az irodalmárok is a zsidó költészet egyik legkitűnőbb darabjának tekintik. Ez az ötödik fejezetben található ének úgy magasztalja az Urat, mint aki képessé tette Izrael vezetőit az ellenségeik legyőzésére. A harc és a győzelem a nemzet erkölcsi megtisztulását eredményezte.

Úgy gondolom, hogy az eklézsiának el kell jutnia arra a harcos identitástudatra, amellyel bátran száll szembe a világban romboló démoni erőkkel, az evangélium erőteljes hirdetése és az ébredés eljövetele érdekében.

Ezek kapcsán joggal tehető fel a kérdés: a helyes Istenkép, a helyes énkép, az egyéni szentségre törekvés, az erőteljes, Szent Szellemmel teli dicséret, mind-mind befolyásolhatják az ébredést? Ha közelebbről megvizsgáljuk a dolgot, láthatjuk, hogy igen, csak ezek az odaszánásból fakadó változások befolyásolhatják igazán erőteljesen az ébredést!

A kulcs: ismerni Istent és önmagunkat
Azonban egy dolgot megérthetünk; nem hathatunk jobban környezetünkre az ébredést illetően, mint amilyen mértékben hagyjuk, hogy dicsőítésünk és imádatunk közepette Isten hasson ránk.

Úgy gondolom, Debora sikere és betöltött kulcsszerepe abban rejlett, hogy tudatában volt annak, Istennel együtt ő maga mennyit ér! Mennyit ér a szolgálata, buzdítása, éleslátása, s legfőképpen imádó életvitele.

Mindaddig, míg személyesen meg nem tapasztaljuk, kicsoda Isten, nem fogjuk tudni azt sem, hogy valójában kik vagyunk mi.

Azzal az isteni céllal lettünk teremtve, hogy létezésünk középpontjában Jézus Krisztus álljon, s leginkább arra, hogy imádjuk Őt mindenben, amit teszünk. Meghívásunk van imádatunk által belépni a Szentek Szentjébe, ahol Mennyei Atyánk trónol. Imádatunk által Krisztust tesszük meg életünk szegletkövévé, az erő és hatalom, melyhez jelenlétében hozzáférhetünk, valódi. Isten arra vágyik, hogy az imádatban közelebb vonhasson minket magához! Istennek ma is vannak Debórái és Bárákjai! 

Kelj fel!

Isten áldjon meg!

Prófécia, 2015. november 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha bele tudsz helyezkedni a Szellemem sodrásába, akkor egy nagy kegyelem idejét fogod átélni. A jóindulat és az elfogadottság ideje lesz ez, ami örömöt, gyönyört, kellemes érzést és élvezetet fog nyújtani. Viszont fel kell szabadítanod magadat minden aggodalom és félelem alól, és meg kell bocsátanod azoknak, akik bármi rosszat tettek veled. Legyél szabad, hogy élvezni tudd ezt a kegyelmi időt, mondja az Úr.
1 Korinthus 1:3 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

2015. november 23., hétfő

Prófécia, 2015. november 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 23.

A TROMBITA, BILL BURNS:

A világosság időszakába léptek be most. Az a világosság, ami kijelentést hoz és feltárja a jelenlétemet, rajtatok van. Habár a sötétség növekszik a földön, a dicsőségem megnyugszik azokon, akik az Enyémek, mondja az Úr. Fel fogtok ragyogni a királyságomban, úgyhogy teljetek meg örömmel! Mert annak az ideje van most, amikor ezt kell tennetek. Ézsaiás 60:1-2 Kelj fel és tündökölj, hiszen elérkezett világosságod, és az Örökkévaló dicsősége rád ragyogott! Nézd, bár a földet sötétség borítja, és a népeken sűrű homály terpeszkedik, de rajtad felragyog az Örökkévaló világossága, és dicsősége benned nyilvánvaló lesz.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Habár bizonytalan idők vannak, a Királyságom felől biztos lehetsz, mondja az Úr. Az Igém és az ígéreteim igazak és soha nem változnak. Azzal a bizonyossággal mehetsz tovább, hogy Én fogom igazgatni a lépéseidet, mert bízol Bennem. Tudd, hogy veled vagyok! 2 Korinthus 1:20 Mert Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.

2015. november 20., péntek

Prófécia, 2015. november 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nehézségekkel és bizonytalansággal kellett szembenézned az új időszakba való átmenet során, de most már valamennyire lecsillapodnak a dolgok, amint képes leszel még tisztábban látni az ösvényt, amelyen haladsz. Állj ellen minden olyan kísértésnek, ami arra akar rávenni, hogy félj attól, amit a jövő hoz. Maradj jelen Velem, mondja az Úr. Bízz és engedelmeskedj! Zsoltárok 9:10 És bíznak Tebenned, akik ismerik a Te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged.

2015. november 19., csütörtök

Prófécia, 2015. november 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz, mert könnyen megtörténhet ezekben a nyugtalan időkben, hogy nem leszel türelmes másokkal és ráförmedsz valakire. Ez a test egyik működési módja, ami büszkeségben és tiszteletlenségben nyilvánul meg. Az Én vágyam viszont az, hogy mindig a Szellemben járj és kedvességgel és figyelmesen reagálj, mondja az Úr. Azt akarom, hogy a szíved az Én szívem egyik kiterjesztett állomása legyen. Példabeszédek 15:1 A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.

2015. november 18., szerda

Prófécia, 2015. november 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél tisztában azzal, hogy milyen a szellemi környezeted! Vedd észre, hogy milyen a légkör és hogy te milyen hatással vagy rá! Lásd meg, mit kell megtenned ahhoz, hogy jobbá tedd a magad számára és azok számára, akik körülötted vannak. Nagy felelősséged van abban, hogy az Én királyságomat képviseld a saját földi helyeden. Tegyél meg mindent, ami szükséges ahhoz, hogy jó nagykövet legyél, mondja az Úr. Világítson a fényed; uralkodjon a szabadság! Lukács 11:33 "Senki sem teszi a meggyújtott gyertyát sutba, sem véka alá, hanem a gyertyatartóra, hogy akik bemennek, lássák a fényét."

2015. november 17., kedd

Az átmenethez szükséges békesség és ellátás új szintjei

Prófétai üzenet: Az átmenethez szükséges békesség és ellátás új szintjei
Doug Addison

Most, a novemberi hónap során, sok szellemi változást fogunk látni. November a 11. hónap, a 11-es szám pedig az átmenetet jelképezi.

2015. szeptember 23-án volt Jóm Kippur, ami a zsidó naptár legszentebb napja. A zsidók abban hisznek, hogy ezen a napon nyílnak meg a mennyei könyvek az életünk felett, illetve vezetők és nemzetek felett. Isten ekkor indítja útnak a következő évre vonatkozó sorsunkat.

Sok ember kapott előléptetést egy új szellemi vagy érettségi szintre ebben az esztendőben. Ezzel együtt egy jelentős változással járó átmenet megy végbe, ami eltart egy ideig, annak érdekében, hogy ki legyenek dolgozva az életünkre vonatkozó új tervek.

Az egész szellemi átmenet miatt, ami az életünkben történik, új szellemi ajándékokat kaptok és új angyalok vannak szolgálatba állítva. Ahogy ez megtörténik, lehet, hogy ezek nem lesznek annyira ismerősek a számotokra, és lehet, hogy nem fogjátok még tudni, hogy hogyan fognak működni a dolgok. Ahogy változások állnak be az elhívásunk és a feladataink terén, nem gondolhatjuk, hogy mindent ugyanúgy csinálhatunk, mint régebben.

Figyeld az újat!
Mivel új időszakba lépünk, a következőt kell a szívünkre vennünk:

"Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok!" Ézsaiás 43:18

Fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy ugyanúgy tehetünk mindent, mint ahogy eddig. Gondolj arra, hogy mi történt Mózessel, amikor Isten azt mondta neki, hogy üssön rá a sziklára, és csodálatos módon víz ömlött belőle (2 Mózes 17:6). Majd később, egy újabb időszakban, Isten azt mondta neki, hogy szóljon a sziklának, és nem azt, hogy üssön rá (4 Mózes 20:7-12).

Mózes sajnos egy régi módszert alkalmazott, és ráütött a sziklára, ahelyett, hogy szólt volna a sziklának. Noha megtörtént a csoda, és víz ömlött belőle, mivel nem Isten útmutatásait követte, korlátok közé zárta az életére szóló elhívás betöltését.

Isten egyértelmű jeleket ad, amelyekkel segítséget ad, és végigvezérel az átmeneti szakaszokon, úgyhogy figyeld ezeket. Számíts rá, hogy az ellátás és a nagyobb erőforrások elérhetővé válnak a számodra. Legyél kész elengedni a régit, hogy megnyisd az újat. A legtöbb esetben arra lesz szükség, hogy megtegyél egy hitlépést, hogy megnyíljanak előtted ezek a lehetőség-ajtók.

A békesség és az ellátás angyalai
Október 6-án, reggel 6:33-kor volt egy szellemi átélésem, és egy transz-jellegű (eksztatikus) állapotba kerültem (ApCsel 10:10), ami 33 percig tartott. Egy angyal jött a szobámba, rám tette a kezét, békességet adott, és a Máté 6:33-34 szavait mondta. Miközben az angyal kimondta azokat a szavakat, hogy "ne aggódj", Isten jelenléte és békéje vett körbe, ami egy pajzsot formált, illetve egy erőteret, ami olyan volt, mint egy páncélruha.

"De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." Máté 6:33-34

Ahogy kijöttem ebből a szellemi élményből, hallottam, ahogy azt mondja a Szent Szellem, hogy mindenfelé megkapják most az emberek ezt a békességet és ellátást, hogy a mostani viharok fölé kerülhessenek. Akár tudatában vagy egy angyal jelenlétének, akár nem, fogadd el hittel ezt, hogy Isten most adja meg neked a békesség új szintjeit és azokat a forrásokat, amelyekre szükséged lesz ahhoz, hogy végigmehess ezen az átmeneti időszakon.

Félelem kontra bölcsesség
Az isteni lehetőségek 7 évébe lépünk be most, amikor előmozdíthatjuk Isten Királyságát és megtérülnek az elmúlt 14 év veszteségei (2001 óta). Idén áprilisban tettem közzé egy prófétai üzenetet, aminek az volt a címe, hogy "Ne fogd vissza magad!".

Sokan mondták el nekem, hogy visszafogták magukat a döntések meghozatalában, házvásárlás, költözés, állás elvállalása terén, stb., mert azt hitték, hogy szeptemberben össze fog omlani a gazdaság. Az ilyen gondolkodást általában a félelem motiválja, és éppen ez okozza az összeomlást az emberek életében. Nagyon fontos, hogy Isten időrendjébe illeszkedjünk bele, és felejtsünk el néhány olyan dolgot, ami ebben az időszakban már nem aktuális.

Meg kell értenünk, hogy mi a különbség a félelem és a bölcsesség között. Amikor a döntéseidet a félelem motiválja, akkor nem lesz terved. Amikor bölcsességet alkalmazol, akkor az azt jelenti, hogy hallottál valamit Istentől és isteni szándékok alapján hozol döntéseket.

A félelemből fakadó viselkedés miatt az történhet, hogy hezitálsz, vagy visszafogod magad, és lehetséges, hogy lemaradsz Isten időzítéséről. Vannak olyan alkalmak, amikor bölcsességet kell alkalmaznod, és várnod kell valamivel. De ez általában békességgel jár (és nem félelemmel), és Isten is megerősíti valamilyen tervvel vagy megoldással.

Isten mennyei megoldásokat küld most, és nem annak van az ideje, hogy visszafogjátok magatokat, hanem annak, hogy magabiztosan haladjatok előre. Figyeljetek Istenre, mert a következő 7 áldott évre vonatkozó tervek és stratégiák jönnek át most.

Menj be Isten nyugalmába
A múlt hónapban egy olyan próféciát tettem közzé, hogy a következő 24 hét során, ami 2016 március 9-ig tart, fontos lesz visszavonulni és új stratégiát kapni. Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy reagáljatok erre azzal, hogy időt fordítotok a pihenésre és a felfrissülésre. Ahogy megteszitek ez, azt fogjátok tapasztalni, hogy új terveket kaptok, amelyeket 2016-ban kell végigkövetnetek.

Ha szeretnétek többet hallani a novemberre vonatkozó prófétai üzenetemből, nézzétek meg ezt a videót a havi Spirit Connection műsorból (angol nyelven). Itt tudod megtekinteni a felvételt.

Áldás,

Doug Addison
DougAddison.com

U.i.: Szeretnéd tisztábban hallani Istent? Múlt héten kiadtam a legújabb e-könyvemet, azzal a címmel, hogy How to Hear God’s Voice More Clearly For Yourself ("Hogyan tudod személyesen tisztábban hallani Isten hangját"). Töltsd le ingyen a saját példányodat itt (angol nyelven).

Doug Addison prófétai álommagyarázó, előadó, író, életvezetési tanácsadó, és stand-up humorista. Doug a szeretet, a reménység és a vidámság üzenetével járja a világot. Egyedi stílusa segít abban, hogy az emberek megnyíljanak, hogy felfedezhessék a rendeltetésüket és megtapasztalják Isten természetfeletti szeretetét és erejét. Doug díjnyertes szerző, aki hét könyvet írt. A feleségével, Lindával, a kaliforniai Los Angeles-ben él.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György

A Doug Addison által hivatkozott áprilisi prófétai üzenet (csak angol nyelven) itt található: http://dougaddison.com/2015/04/prophetic-word-dont-hold-back/

A múlt havi prófécia (a következő 24 hétről) megtalálható magyarul itt a blogon; angolul Doug Addison weboldalán pedig itt.

Prófécia, 2015. november 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megszenteltelek és elkülönítettelek magamnak -- elválasztottalak a világtól és a világi értékektől, a szellemi és örökkévaló értékek érdekében. Egy olyan népet emelek fel, akiknek a szíve teljesen Hozzám tartozik, megalkuvás és képmutatás nélkül. Az Én nevemről vagy elnevezve, és senki máséról.  Legyél egy Velem, mondja az Úr. Ézsaiás 43:7 Mindenki, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!

2015. november 16., hétfő

Prófécia, 2015. november 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 16.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Az, hogy az Én jóságomban örvendezel, behoz téged az élők földjének a dicsőségébe, és behoz téged arra a helyre, ahol felettébb és túláradóan meg tudlak áldani, ami több, mint mindaz, amit hinni tudsz. Ha magadba engeded azt az értelmet, amit Én hozok neked ma, és életre kelted az örvendező szellemet magadban, akkor bizonyosan átveszed mindazt, ami ebben az időszakban a rendelkezésedre áll, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha a szívedben keresed az arcomat és az akaratomat, akkor az igaz élet ösvényén foglak vezérelni. Ezen az ösvényen a tetteid nagyon tetszeni fognak Nekem. Ha elhagyod ezt az ösvényt, hogy a saját elképzelésed szerint teljesítsd a testi kívánságaidat, akkor a jelenlétemet is elhagyod, mondja az Úr. Dönts bölcsen. Róma 9:8 Azaz nem a test szerint való gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret szerinti gyermekek számítanak magnak.

2015. november 13., péntek

Prófécia, 2015. november 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Miközben az Én képmásomra formállak át, olyan fénnyel kell világítanom, ami fényesebb a napnál, egy olyan fénnyel, ami áthatol a lelked minden sötét területén. Azt akarom, hogy pontosan és tisztán lásd mindazt, ami az árnyékban bujkál a külsőd alatt. Ezek olyan dolgok, amelyekről muszáj lesz lemondanod ahhoz, hogy képes legyél színről színre látni Engem, mondja az Úr. 2 Korinthus 3:18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

2015. november 12., csütörtök

Prófécia, 2015. november 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj oda, hogyan reagálsz az életre és a körülményekre, és amin változtatni kell, azt változtasd meg ahhoz, hogy mindig csak azt tedd, ami helyes és jó. Mindig a legigazságosabb lehetőséget válaszd, amikor döntést hozol. Ne árts senkinek, hanem mindig vedd figyelembe azokat, akik a környezetedben vannak, mondja az Úr. Mikeás 6:8 Megmondta neked, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és hűségesen járj Isteneddel.

2015. november 11., szerda

Prófécia, 2015. november 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy változtass a nézeteden, hogy az Én látószögemből lásd a dolgokat, mondja az Úr. Azt akarom, hogy tekints a személyes aggodalmaidon és vágyaidon túlra, hogy önmagadat és a körülményeidet is ideiglenesnek lásd. Azt szeretném, ha azt tartanád szem előtt, ami szellemi és örökkévaló szempontból fontos, és Én jó nagyra fogom nyitni a szemeidet, hogy precíz pontossággal láss. Példabeszédek 23:26 Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!

2015. november 10., kedd

Prófécia, 2015. november 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeld az adódó lehetőségeket, amikor olyan dolgokat tudsz megcsinálni, elintézni, amelyek által még nagyobb rend állapotába kerülsz, mondja az Úr. A világok rend által jöttek létre, és az Én királyságom is rend által épül, ezért ahhoz, hogy a saját életedben is a legnagyobb előnyökhöz juthass, isteni rendre van szükség, mondja az Úr. Kolossé 2:5 Testben ugyan most távol vagyok tőletek, szellemben azonban közöttetek vagyok, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban.

2015. november 9., hétfő

Hamarosan átállás: egy új szakasz a Prófétai Naplónál

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy a blogon végzett szolgálat hamarosan egy új domain néven/címen lesz megtalálható. A Prófétai Napló új helye hamarosan a profetainaplo.hu lesz! A domain már a rendelkezésemre áll, habár még nincs élesítve, de hamarosan technikailag is megtörténik az átállás, ezért tájékoztatlak benneteket előre.

Ezzel az eredetileg "Gyuri naplója" néven indult szolgálat története egy új szakaszba lép. Az átmenet alatt az internetes felület is fog még változni, fejlődni a későbbiek során, de maga a profetainaplo.hu elérhetőség hamarosan működni fog. Az email hírlevélre eddig feliratkozott olvasókra is gondoltam, gondoskodni fogok róla, hogy aki eddig is értesülni akart emailben a friss bejegyzésekről, senki se maradjon le ezekről.

A Facebook oldal nem változik, kérlek továbbra is kövessétek az ott olvasható információkat és a további posztokat is - és persze itt a blogon is!

Köszönöm, hogy eddig is figyelemmel kísértétek ezt a szolgálatot, amely a magyar nyelvű olvasók számára több mint öt éve közvetít prófétai látást és üzeneteket, és amelynek a hátterét rengeteg önkéntes fordítói munka valamint prófétikus szemléletű hírfigyelői és szerkesztői tevékenység adja. Emellett azt is köszönöm a munkatársaim nevében is, hogy folyamatosan támogatjátok ezt a munkát, ami hisszük, hogy nem hiábavaló az Úrban!

Minden dicsőség Istené, aki minden kegyelemmel és erővel ellát bennünket!

Országh György - szerkesztő, Prófétai Napló

Prófécia, 2015. november 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 9.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Gyermekeim, higgyetek és bízzatok Bennem! Mert Én ismerlek titeket és tudom, kik vagytok. De nemcsak titeket ismerlek, hanem azt is tudom, hogy ki az, aki ellenetek van. És tudom, mi az ellenség szándéka veletek. Az Én szándékom viszont az, hogy kiemelkedő nagysággal rendelkezzetek, hogy győzelmesek legyetek és hogy olyan áldottak legyetek, amit össze sem lehet hasonlítani az eddigi áldásokkal. Arra vágyom, hogy a győzelem áldásával lássalak el titeket ebben az időszakban, hogy még nagyobb kiterjedésben ismerjetek meg Engem, mint ahogy valaha megismertetek. Hát hallgassatok és figyeljetek, és meg fogjátok látni az Úr jóságát azon a földön, ahol a mostani időszakban éltek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy embert, aki egy erdő közepén egy tisztáson ült. Elkezdett leszállni az éj, ő pedig körülvette magát kisebb, különálló tábortüzekkel, hogy távol tartsa a ragadozókat. Majd hallottam, hogy az Úr ezt mondta: "A Szellemem tüze az, ami nemcsak megvigasztal benneteket, hanem az ellenséget is sakkban tartja. Helyezkedjetek úgy, hogy szellemi biztonságban éljetek!" Lukács 3:16 János azonban világosan megmondta nekik: „Látjátok, én vízbe merítelek be titeket, de jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam. Még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem a lábáról. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe fog bemeríteni titeket.

2015. november 6., péntek

Prófécia, 2015. november 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy engedd el és add át nekem a szívedben levő rettegést. Ne hagyd, hogy a félelem uralkodjon a lelkedben, arra nézve, hogy vajon mi történhet a következő napok során. Éppen elég a mai nap dolgaival foglalkozni igazságosságban, anélkül, hogy feltételezéseket tennél hozzá. Kerüld azt, hogy az idődet és energiádat egy félelem-alapú jövőképre pazarold, mondja az Úr. Máté 6:34 "Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, mert a holnap majd aggódik magáért! Elég minden napnak a maga baja."

2015. november 5., csütörtök

Prófécia, 2015. november 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gondold át a Velem való kapcsolatodat, mondja az Úr, és engedd, hogy elmélyüljön olyannyira, hogy az Én jellemem és természetem visszatükröződése váljon belőled. Ez egy tudatos cselekedet, amivel odaszánod és elkötelezed magad. A mostani idők megkövetelik, hogy döntést hozz. Vagy a Királyságom polgára leszel, vagy világi leszel. Utasíts vissza mindent, ami megzavar, és ne engedd, hogy bármi is letereljen az útról. 2 Korinthus 3:18 Mi pedig mindannyian felfedett arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és így ugyanarra a képre egyik dicsőségből a másik dicsőségbe alakulunk át, ahogy az az Úrtól, a Szellemtől jön.

2015. november 4., szerda

Prófécia, 2015. november 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használj ki minden adódó lehetőséget, hogy lecsendesítsd a lelkedet és megpihenj. Szokatlan módokon kellett használni az energiádat, és a stressz miatt fáradtnak érzed magad. A regenerálódásod és a megújulásod abból fog fakadni, hogy a jelenlétemben tartózkodsz, mondja az Úr. Én felemellek.
Apostolok cselekedetei 3:19b "...hogy így eljöjjenek a felüdülés időszakai az Úr ábrázatától"

2015. november 3., kedd

Prófécia, 2015. november 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Őrizd meg a józan eszedet!  A szellemi atmoszférád mostanában viharos volt, de most hagynod kell, hogy szépen leülepedjenek a dolgok, mielőtt fontos döntéseket hozol.  Ez egy átmeneti állapot; hamar vissza fogod nyerni a rálátásodat a dolgokra és a tisztánlátásodat.  Várd ki, mondja az Úr. Zsoltárok 46:11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

2015. november 2., hétfő

Prófécia, 2015. november 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. november 2.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Gyere Velem egy magasabb szintre! Gyere szellemben egy feljebb található magaslati helyre! Gyere egy olyan helyre, ahol jól alakulnak a dolgaid! Gyere egy olyan helyre, ahol ömleni fog a kijelentés! Gyere, és Én nagy áldásokkal hordozlak végig ezen az időszakon. Ha bejössz a kenetbe, akkor az egy folyammá válik, ami végigvisz téged ennek az időszaknak a tájain. És ezalatt az utazás alatt minden, amire szükséged van, ki lesz jelentve menet közben, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az utóbbi napokban rögös úton mentél, de most már elsimulnak a dolgok -- és így könnyebb lesz összeszedni magad. Ebben a folyamatban szükséges, hogy csendben légy, és nem szabad engedned, hogy az érzelmeid és a gondolataid kavalkádja elnyomja a hangomat, mondja az Úr. Csendesedj el, érzékelj és legyen szellemi felismerésed. Példabeszédek 3:6 Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.