2010. december 31., péntek

Prófétai üzenet a chilei bányászok esete kapcsán

PRÓFÉTAI ÜZENET AZ ÚRTÓL - 2010 december 31.

Országh György:
A chilei bányászok esete prófétai előkép az egyház számára

A 2010-es évben az egyik legkiemelkedőbb esemény a chilei bányászok szerencsétlensége és megmenekülése volt: 69 napig voltak a föld gyomrában, ami rekord idő egy ilyen bányaszerencsétlenség esetében. A megmentésükért folytatott erőfeszítéseket, a velük folytatott kommunikációt, a szabadulásuk napját és az Isten jóságáról szóló bizonyságtételüket az egész világ látta-hallotta. A kitartó, erős hitük még az izraeli állam vezetőit is megérintette, és meghívták őket, látogassanak el a Szentföldre. (Ezekről bővebben a magyarra lefordított cikkekben itt olvashatsz.)

Ahogy az Úr előtt voltam, a Szent Szellem ezt helyezte a szívembe: a chilei bányászok eseménysorozata egy prófétai előkép és buzdítás Krisztus Eklézsiája, az Egyház számára. Ilyen előképet többet is láthatunk a Bibliában, a leginkább hasonló az, amikor Jézus beszél Jónás esetéről, ami az előképe volt az ő halálának, eltemettetésének és feltámadásának (lásd Máté 12:39-41) különös tekintettel a három napos időintervallumra.

Hiszem, hogy az Úr buzdító üzenete az Ő népe, az Eklézsia számára ez: sokan vannak a föld alatt egy-egy szerencsétlenség, szellemi bányaomlás miatt, elrekesztve a külvilágtól, a szabadságtól. Vannak, akik már régóta várnak arra, hogy kijöhessenek, mert a mostani körülmények között szűkösen kell élniük. A lehetőségek blokkolva vannak, a mentési munkálatok nem ígérnek gyors szabadulást. De ti, bányászok, akik a kincseket keresve indultatok a mélybe, mert hallottátok a felszólítást: keresd a bölcsességet mint a kincset, ti halljátok meg az Úr szavát: "Hirtelen megszabadul a fogoly és nem hal meg a veremben." Én veletek vagyok, mondja az Úr, mint vele voltam a szerencsétlenül járt bányászokkal is, noha nem mind ismertek engem. De ahogy megígértem: megszabadítom a nem ártatlant is a ti kezeitek tisztaságáért, úgy lesz most is: elhozom a ti szabadulásotok napját, amikor mások nem várták, és amikor sokan nem remélték volna, és meglátjátok a világosságot. Mert felhozom a ti igazságotokat, miként a hajnal világosságát, és a ti jogotokat, miként a delet. Csak tartsatok ki a hitben és a könyörgésekben. Hordozzátok egymás terhét, amint én hordoztalak titeket és én szerettelek titeket. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, és megvigasztalhassátok egymás szívét. Ugyanazzal a vigasztalással vigasztaljatok, amivel én már megvigasztaltalak egyszer titeket, és én veletek leszek és benne leszek a Szellememmel abban a vigasztalásban.
Ésaiás 40:1-11
1. Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
2. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
3. Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
4. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.
5. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
6. Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
7. Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
8. Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
9. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
10. Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
11. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.

Amikor túl lesztek ezen az időszakon, akkor örömmel fogtok kijönni, és békességben fogtok vezéreltetni. Akkor bizonyságot fogtok tenni, és a kitartó hitetek miatt még Izrael, Isten szeretett népe is hívni fog benneteket, hogy legyetek erősítésül az ő hitüknek.

Úgy hiszem, hogy mindezek fokozatosan fognak beteljesedni. Az is biztos hogy nem mindenkinek lesz ugyanolyan az öröme vagy a véleménye az eseményekről, vannak akik továbbra is csupán szerencséről beszélnek, és lesznek, akik politikai előnyt, népszerűséget akarnak kovácsolni a szerencsés végkimenetelből. Ez nem csak világi értelemben vett politikusokra igaz. 

De a lényeg, amit mindvégig szem előtt kell tartani az lesz, hogy egy nagy bizonyságtételre készültök, készülünk, amely szellemi földmozgást fog okozni világszerte. Ugyanúgy, ahogy a chilei bányászokról is tudni lehet hogy egy könyvet készülnek írni az esetükről.

Jöjjetek ki! Mint Lázár, jöjj ki a sírból! Kelj fel és támadj fel, mert felragyog neked a Krisztus! Nem kell többé sötétben élned, nem kell többé elzártságban élned, hanem reménykedj és készülj fel az előjöveteledre! Öltözz fel, hogy ne lássák meg mezítelenséged rútságát! Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, amit a bányában a kincsek között kerestél, azt most kiáltással kérd is tőlem, hiszen így van megírva: ha kiáltasz a bölcsességért, és ha az értelemért a szavadat felemeled, akkor az Isten ismeretére jutsz és megérted az Úr félelmét. Végy tőlem hófehér ruhákat, mert még nem teljes a megtisztulásra való hajlandóságod. Szeresd a megtisztulást, és szeresd a bűn meggyűlölését! Ugyanúgy ahogy én szeretem a szentséget és a tisztaságot, és ugyanúgy ahogy én gyűlölöm a bűnt, te is legyél így vele, mondja az Úr.

Készüljetek, mert a szabadulásotok napja közelebb van, mint gondoltátok, vagy mint ahogy emberek ígérték nektek. Készen legyetek, minden napon, mert Én közeledek, és akkor minden völgyet felemelek, minden hegyet alábbszállítok, minden terepet egyenessé és síksággá teszek, hogy előjöhessen a dicsőségem. Hittel minden lehetséges. Figyeld az Én szavamat amit titokban szelíd hangomon suttogok neked, mert akkor lesz hited azt mondani a hegynek: ugorj a tengerbe! Figyelj, várj és készülj!

Máté 13:33-37
33. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
34. Úgy mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, és szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónállónak is megparancsolta, hogy vigyázzon.
35. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel?
36. Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.
37. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!

2010 12 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/31:

Egy új időszakba lépsz be, amelyben lehetőségek adódnak és lehetségessé válnak dolgok. Most itt az ideje, hogy megbocsáss és elengedj mindenkit, aki fájdalmat vagy gyötrődést okozott neked. Nem tudsz szabad lenni arra, hogy részesülj az áldásaimból, amikor keserűség van a szívedben. Ugyanígy engedd el és bocsáss meg önmagadnak is, mindazért, amivel megosztást okoztál, viszályt és versengést, és akkor tudsz szabad lenni arra, hogy átvedd a Tőlem jövő legnagyobb és legjobb dolgokat az előtted álló hónapokban, mondja az Úr.

Máté 5:22-24 Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Hitvány, méltó a főtörvényszékre; aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott emlékezetedbe jut, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat."

Rick Joyner: A Szellem következő hulláma indul, különösen a prófétai területen

Rick Joyner
Sok keresztény úgy hiszi, hogy nem érthetjük meg az időket, mivel Jézus azt mondta, hogy senki sem tudja az órát, mikor fog visszajönni (lásd Máté 24:36). Az valóban igaz, hogy nem tudjuk az Ő visszajövetelének az időpontját, de attól még ismerhetjük az időket, sőt valójában ismernünk is kell. Az 1 Thessalonika 5:1-4 ezt mondja:

"Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.

Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket."

Egyetlen kereszténynek sem lenne szabad sötétségben lennie az időkkel kapcsolatosan
. Kell, hogy legyen egy alapvető elkötelezettségünk az idők megismerésére, ugyanis az Úr szigorúan megdorgálta azokat, akik könnyebben fel tudták ismerni a közelgő időjárás jeleit, mint amennyire az idők jeleit ismerték (lásd Máté 16:3). Napjainkban a hírek tele vannak beteljesülő bibliai próféciákkal. Nagyszerű tanítók emelkedtek ki Krisztus Testében, akik olyanok, mint az Apostolok Cselekedeteiben látható Apollós modern változatai, akik segítenek értelmezni ezeket a próféciákat, és azt, hogy hogyan teljesednek be - ezáltal nagy mértékben megerősítik a Hívőket és segítenek nekik felkészülni az időkre.

Az idők jelei
Ahogy az ApCsel 2:17-18-ban láthatjuk, ami a Jóel 2-t idézi, az utolsó napok egyik nagy jele a Szent Szellem kiárasztása. Amikor ezekben az utolsó napokban kiárad a Szellem, a következménye prófétai kinyilatkoztatás álmok, látomások és prófétálás formájában:

"Azt mondja Isten: az utolsó napokban kiárasztom Szellememet minden emberre, és prófétálnak fiaitok és lányaitok, a fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban kiárasztom szolgáimra is Szellememet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is prófétálni fognak."

Öregek és fiatalok, férfiak és nők, mindannyian prófétálni fognak, álmokat és látomásokat fognak látni. Ez jelentős mértékben elkezdődött az Azusa utcai ébredéssel, több mint száz évvel ezelőtt, amely egybeesett a Cionista mozgalom indulásával, aminek az volt a célja, hogy a zsidók visszakapják a földjüket Palesztína területén. 1948-ban a Szellem újabb hulláma kezdett végigsöpörni a világon, ami egybeesett azzal, hogy a zsidó nép újra megalapította saját országát Izraelben. 1967-ben is végigsöpört a világon a Szent Szellem egyik nagy hulláma, ami egybeesett azzal, hogy a zsidó nép visszaszerezte ősi fővárosát, Jeruzsálemet.

Van egy kapcsolat aközött, ami Izraellel történik, és ami a "szellemi Izraellel", az Egyházzal történik
. Izrael az a fügefa, amelyről az Úr azt mondta az Ő népének, hogy azt kell figyelniük ahhoz, hogy megérthessék az időket. Izrael olyan, mint a barométer, ami jelzi, mi történik a nemzetekkel. Az egész világ sok szempontból olyan, mint Izrael - egyre több a baj kívül és belül.

Ahogy a fenti igeversek is bemutatják, az utolsó napok egyik nagy jele a Szent Szellem kiárasztása egy eddig soha nem látott módon, aminek a következménye az, hogy prófétai kinyilatkoztatásokban részesülnek mindazok, akik veszik a Szent Szellemet. Ez nem csupán jel, sőt az ilyen prófétai kinyilatkoztatások nem is azért adatnak, hogy érdekesebbek legyenek az istentiszteleteink, hanem azért vannak, mert ezekre az időkre sokkal több egyértelmű és pontos prófétai útmutatásra lesz szükségünk.

A prófétai ajándékot hordozók újra ébrednek
Az 1980-as évek vége felé néhány figyelemre méltó prófétikus ember emelkedett ki, és látványos prófétai ajándékok keltették fel Krisztus Testének a figyelmét világszerte. Persze sokan nem hittek ezekben, mások kifejezetten ellenük fordultak különböző okok miatt, de az Egyház nagy részét minimum megdöbbentették ezek a jelentős ajándékok. Az akkoriban felemelkedő prófétai szolgálatok többségét ismertem, és az az időszak a legnagyobb jeleknek, csodáknak és Isten cselekedeteinek az időszaka volt, amelyeket úgy lehetne kategorizálni, mint a "jelek az égben".

De a prófétikus szolgálat üldözése is az egyik legkomolyabb erősségű volt. Ezek közül a prófétai szolgálatok közül volt, amelyik jól működött, és volt amelyik nem, de mindeddig csak Egyetlen személy volt, Aki mindig is tökéletes volt. Összességében az eredmény egy nagy előrelépés volt Krisztus Testében. Mindazáltal, általánosságban egy csökkenő tendenciát lehet tapasztalni azóta a prófétai szolgálatok erejében és kenetében.

De pont az utóbbi néhány hónap során sok prófétai ajándékot hordozó ember élt át egyfajta lökést, és most újra ébrednek. A Szellem következő hulláma van elindulóban, különösen a prófétai szolgálatok területén. Mivel ezek az ajándékok arra adattak, hogy az Úr stratégiai szinten kommunikáljon a Testével, ezért ennek az lesz az eredménye, hogy az összes többi szolgálat is mozgásba jön.

Azt az ígéretet kaptuk, hogy egy éven belül meg fogjuk látni a prófétai szolgálat fennhatóságának és kenetének a megkétszereződését. Ugyanakkor, prófétikus emberek azt is kapták, hogy a következő év az életünk egyik legintenzívebb éve lesz. Nyilvánvalóan arra lesz szükségünk, hogy egy újabb szinten legyünk képesek tisztán hallani azt, amit az Úr mond. 


Rick Joyner
MorningStar Ministries
Email: info@morningstarministries.org
~ ~ ~

2010. december 30., csütörtök

2010 12 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/30:

Sokan közületek, Én népem, azon igyekeztetek mostanáig, hogy a múlt dolgait próbáljátok megmenteni, amelyek már nem működnek vagy nem érvényesek az életetekre. Olyan volt, mintha egy fuldokló embert akarnátok kimenteni, aki horgonyhoz van kötve; nem fog menni, és megvan rá a lehetőség, hogy titeket is elsüllyesszen. Ne féljetek elengedni és felszabadulni azoktól a dolgoktól, amik rabszolgaságot jelentenek számotokra, mondja az Úr. Itt az ideje, hogy szabadok legyetek és ünnepeljétek a szabadságot!

Galata 5:1 Annakokáért álljatok meg erősen abban a szabadságban, amellyel Krisztus szabadított meg minket, és ne keveredjetek bele újra a rabszolgaság igájába.

2010. december 29., szerda

2010 12 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/29:

Egészen helyezd belém a hitedet, mondja az Úr. Máskülönben a félelem és az aggodalom fog vezérelni téged. Én melletted vagyok, és nem ellened. Ha beengeded az Én természetfeletti beavatkozásomat az életedbe, gyönyörködni és csodálkozni fogsz, milyen tökéletesen alakulnak a dolgok. De teljes mértékben át kell adnod magad Nekem, és hálaadással kell imádkoznod. Jöjj Hozzám a leges legjobb dicséret áldozatoddal, ami egy bizakodó szívből fakad.

Filippi 4:6 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben imádság és könyörgés által, hálaadással ismertessétek kéréseiteket Isten előtt.

2010. december 28., kedd

2010 12 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/28:

Utasítsd vissza, ne engedd meg, hogy csüggedés és a zűrzavar homályosítsa el a látásodat. Az a kísértés fog érni, hogy lesüllyedj a letargia helyére, amely a reménytelenséggel határos. De Én megmondom neked őszintén, hogy az ellenség provokál téged, hogy olyan hazugságokat higgy el, amelyek magukban hordozzák azt a képességet, hogy lehetetlenné tegyék a szellemi haladásodat. Ne higgy neki, inkább törd át magad a sötétségnek ezen a leplén, míg újra meglátod az igazság világosságát, mondja az Úr.


János 8:32 "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket."

2010. december 27., hétfő

2010 12 27

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/12/27:
Jöjjetek és lássátok meg az előttetek álló időszakban az Úr jóságát a hitben élők földjén; akik Bennem bíznak; akik úgy döntenek, hogy Szellemben járnak. Arra bátorítalak titeket, hogy engedjétek hogy a Szellemem szele hajtson benneteket, és a Szellemem vize vigyen benneteket. Az áldásaim nem lesznek visszatartva a most következő évben, ami az áldás éve lesz azok számára, akik hűségesek voltak. Hát Én hűségeseim, készüljetek fel a megsokszorozott áldások megnyivánulására. Habár a világ zűrzavarban lesz; habár nem jó a gazdasági helyzet ezen a világon, ti az Én áldásaim határain belül fogtok élni. Emeljétek fel a fejeteket, és hadd szálljon fel az imádatotok, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/27:
Hallottátok és láttátok is a dicsőségem kihirdetésének a megnyitóját. Én vagyok a vezetői poszton; nem test és vér. Én magam foglak bevezetni benneteket a Szellemem következő mozdulásába. Nem a saját jó ötleteitek fogják megszervezni, vagy a vallásos érzéketek, és semelyik másik mozdulásnak nem fogja követni a mintáját. Nem csak látni fogjátok a dicsőségemet, hanem meg is fogjátok tapasztalni a dicsőségemet az életetek és a személyiségetek minden területén. Nektek csak annyi a dolgotok, hogy engedjetek, és hagyjátok hogy elvigyelek benneteket a dicsőség szféráiba, mondja az Úr.
Zsoltár 24:7-10 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

2010. december 24., péntek

A Születéstörténet digitális verziója

2010 12 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/24:

Legyél résen a csalódottság pillanataiban, és fordíts időt arra, hogy összeszedd magad és újra legyenek kilátásaid. Nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek először látszik. Keress Engem a problémák megoldásáért, és kérj bölcsességet. Mert Én bizonyosan megvilágosodást hozok és útmutatást minden körülmények között. Maradj nyugodt és helyezd Belém a bizalmadat, mondja az Úr.
Zsoltár 73:28 De nekem Istenhez közeledni jó; Az Úr Istenbe helyeztem a bizalmamat, hogy hirdethessem minden cselekedetedet.

2010. december 23., csütörtök

Imádat Sátor: Prazsák László Miskolcon a 24 órás dicsőítésről és...

Imádat Sátor: Prazsák László Miskolcon a 24 órás dicsőítésről és...: "Az Új Kezdetek Gyülekezet vendége lesz Prazsák László január 15-én szombaton, ahol a dicsőítő és ima szolgálat látásáról fog szolgálni - szó..."

2010 12 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/23:

Volt egy látomásom egy hód-gátról, ami lassan elkezdte ereszteni a vizet, majd a víz teljes erővel áttört rajta és lerombolta a gátat. És hallottam, hogy ezt mondja az Úr: Figyeld a jeleket, mert az áttörés bizonyosan jön. A Szellemem ereje fog munkálkodni benned, hogy ledöntse az erődítményeket, amelyek akadályozták a keneted áramlását egy ideje. Örvendezz ebben a nagyszerű, mégis aprólékos és természetfeletti munkálkodásban.
Ésaiás 45:2-3 Én megyek előtted és a kanyargós helyeket egyenessé teszem; darabokra töröm az érckapukat, és levágom a vaszárakat. Neked adom a sötétség kincseit, és a rejtekhelyek rejtett gazdagságát, hogy megtudd, hogy Én, az ÚR, Aki neveden szólítalak, vagyok Izrael Istene.

Igazi prófétai dicsőítés

Nem baj ha nem tudsz angolul, van hozzá magyar felirat. Először azt gondoltam, hogy én már nem ez a korosztály vagyok, nem az én stílusom ez a zene - de egyáltalán nem volt akadály, sőt nagyon kifejező az egész zeneisége, előadásmódja, kenete... Nagyon kell ez a friss tűz, amit ebben a generációban ad az Úr!

Nézzétek meg a ONETHING 2009 Misty Edwards Live felvételt itt:
http://www.oromhirek.hu/kma/tv/MistyEdwards-Onething.html

2010. december 22., szerda

2010 12 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/22:

Szeretteim, ne tartsátok vissza, amit hatalmatokban áll adni. Én magam is sokféle módon áldottalak meg benneteket; olyan ajándékokat adtam nektek, amelyek nem csak nektek tudnak örömet okozni, hanem mások életébe is át tudnak áradni. Bőkezű leszek azokhoz, akik bőkezű szellemet fejlesztettek ki magukban. Az a vágyam, hogy belépj a bőkezűség áradatába, mert ugyanazzal a mértékkel fogsz kapni, mint amilyen mértékkel adsz, mondja az Úr.
Példabeszédek 3:27 Ne tartsd vissza a jót azoktól, akiket illet, amikor kezed hatalmában van megtenni azt.

2010. december 21., kedd

Imádat Sátor: A jövő héten 28-án elmarad az Imádat Sátor

Imádat Sátor: A jövő héten 28-án elmarad az Imádat Sátor: "Szeretettel értesítek mindenkit, hogy december 28-án a karácsonyi időszakra való tekintettel elmarad az Imádat Sátor, hogy ne ütközzön az es..."

Imádat Sátor: 11. alkalom: fontos közbenjárással

Imádat Sátor: 11. alkalom: fontos közbenjárással: "Ma az 50. zsoltárral kezdtünk, ahol Isten arra hívja fel szövetséges népe figyelmét, hogy a hála áldozata sokkal fontosabb a többinél. Ez mi..."

2010 12 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/21:

Engedd, hogy világítson a fényed. Utasítsd vissza, ne engedd hogy a csüggedés és a komorság legyőzzön, mert Én hatalmat adtam neked, hogy uralkodj a sötétség fölött. Világítsd be az atmoszférádat azzal, hogy engeded, hogy a dicsőségem beborítson. Benned lakik a Szellemem világossága, hogy kisugározzon és megérintsen mindent, ami körülvesz téged, mondja az Úr. Győzd le a gonoszt jóval.
János 8:12 Akkor Jézus újra szólt hozzájuk, ezt mondva: "Én vagyok a világ vlágossága. Aki Engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."

2010. december 20., hétfő

Vajon így köszöntenek majd a mennyben is?

A Breaking Christian News cikke, szerintem nagyon jó, érdemes megnézni a videót is a végén. A cikk angol eredetiben itt található: http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=8495
Fordító: Országh György
~ ~ ~
A FlashMob a hazaérkező utasoknak kedveskedik a Heathrow repülőtéren
Aimee Herd - Kommentár (2010 december 20)
Egy felejthetetlen fogadtatás...
Ki ne szeretné, amikor hazaérkezéskor köszöntik a barátai vagy a családja, egy hosszú utazásról visszatérve? 
Még ha csak egy valaki is várja önt a repülőtéren, ahogy végignéz az összegyűlt várakozó tömegen, megkönnyebbül, amikor meglátja az ismerős arcot.
Welcome HomeŐsz elején a londoni Heathrow repülőtér utasainak és a rájuk várakozóknak egy nagyon szép meglepetés előadással kedveskedett a "FlashMob". Akiket talán nem várt senki, az üzleti útra érkezőket is egy igen egyedi köszöntő dal fogadta.
A videót nézve egyfolytában azon gondolkodtam, milyen fogadtatásban fognak a Hívők részesülni, amikor végre hazaérkeznek arra a helyre, amit "otthonuknak" neveznek, még ha soha nem is látták.
Ki fog várni minket? Lesz zene meg éneklés? Vajon azt fogjuk hallani, hogy "Jól van, jó és hű szolgám"?
Annyit tudok, hogy Pál apostol örömmel várta ezt a hazaérkezést, ugyanis azt mondta, "sokkal jobb" ott lenni az Úr Jézussal.
Akár arra készteti ez a videó, hogy egy végső hazaérkezésről álmodjon, akár nem, mindenképpen érdemes megnézni, különösen a gyanútlanul érkező utasok arcán a döbbenetet és a jókedvet.
Kattintson az alábbi linkre, hogy megnézze a FlashMob bemutató sorozatból a legújabbat, amit a T-Mobile készített a "Life's for Sharing" kampányuk részeként.
Forrás: T-Mobile FlashMob

2010 12 20

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/12/20:
Én vagyok a fazekas; ti vagytok az agyag, és valóban igaz, hogy elromlottatok, ráadásul miközben az Én kezeimben voltatok. De nincs-e megírva, hogy másik edényt készítek belőletek? Dicsőséges edénnyé teszlek titeket, olyan edénnyé, amely az Én jelenlétem szentségét és igazságosságát hordozza -- olyan edénnyé, amely az élő vizet hordozza, ami a kései és korai eső valósága együttesen. És Én megtöltöm a ti edényeteket túlcsordulásig. Akkor majd a bensőtök mélyéről fognak élő vizek folyamai ömleni, amelyek nagy hatással lesznek a világra. Nyilvánvalóvá teszem az Én királyságom dicsőségét, mondja a menny Ura és Istene, a Dicsőség Ura.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/20:
Készítsétek a szíveiteket, hogy számítsatok arra, hogy beviszlek benneteket a Dicsőség birodalmába. Azzal készítitek fel magatokat, hogy hit által elfogadtok mindent, amit kibocsátok. Keljetek fel, mintha sasszárnyaitok lennének, hogy Velem szárnyaljatok a mennyei helyeken. Hívlak titeket, hogy jöjjetek fel ide, és újra teljesedjetek be a Szellememmel, hogy isteni precizitással lássatok és halljatok, mondja az Úr. Apcsel 4:31 És miután imádkoztak, az a hely, ahol össze voltak gyülekezve, megrázkódott; és mindannyian beteltek Szent Szellemmel, és bátorsággal szólták az Isten igéjét.

2010. december 19., vasárnap

Éjjeli látás

2010 december 18.

ELAINE TAVOLACCI
Staten Island, NY
www.awordinseason.info

ÉJJELI LÁTÁS

Tegnap éjjel az Úr egy igen különös dolgot mutatott. Jelképekben megmutatta az ellenséget, ahogy tüzes nyilakkal próbált ostromolni engem. Amint ott álltam erősen és tántoríthatatlanul, a tüzes nyílvesszők jöttek felém, de egyik sem érintett, el sem jutott hozzám, mivel még a levegőben elkaptam őket, mielőtt belémcsapódtak volna. Érintetlen és sértetlen maradtam, és egy hajszálam sem perzselődött meg. Majd az Úr ezt a prófétai üzenetet adta nekem, Krisztus Teste számára.

Azt mondja az Úr: azért adok éjjeli látást, hogy lássatok a sötétség idején. Éjfél idején Én foglak irányítani benneteket, és átadom nektek azt a képességet, hogy átlássatok a sűrű felhőkön, amelyek megpróbálnak körülvenni titeket. Ne féljetek az ellenség tüzes nyilaitól, mert ahogy Bennem tartózkodtok, és magatokon tartjátok a teljes fegyverzetet minden időben, minden ellenetek jövő tüzes nyíl ki lesz oltva. Megnyitom a szemeiteket az ellenség taktikáira, és le lesz győzve, az ellenetek készített terve pedig törölve lesz. Kijelentem, mit tervez titokban az ellenség, és stratégiákat fogok adni a terveinek a megsemmisítésére. Sértetlenek fogtok maradni dühöngő támadásai során, amelyek fáradhatatlanul jönnek, és oly sűrűnek tűnnek. Miközben megmaradtok Énbennem, az Én igém pedig bennetek marad, ne adjatok helyet az ördögnek, és meg fogjátok tapasztalni az Én oltalmamat és jóakaratomat. Amikor az ellenség beárad mint vízözön, és úgy tűnik hogy a gonosz uralja a helyzetet, Én éjjeli látást fogok adni nektek, hogy átlássatok a sötétségen, mondja az Úr.

Zsoltár 119:105
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Ésaiás 54:17

Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Efézus 6:10-11,16

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben...
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;

2010. december 17., péntek

2010 12 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/17:

Tarts fenn magadban erős hitet, és csak menj tovább előre, úgy, hogy egyszerre egy lépést teszel meg az Én vezetésem erősségében és hatalmában. Nem foglak félrevezetni, hanem mint az ércíjból kilőtt nyílvessző, beletalálsz a célpontba, és eléred a célkitűzést. Utasítsd vissza azt, hogy inogva menj végig a félelmen és a hitetlenségen. Bízz Bennem mindenben, mondja az Úr, mert Én fogom igazgatni a te lépéseidet, egyenes és keskeny ösvényen.
Ésaiás 42:16 A vakokat olyan úton vezetem, amit nem ismertek; olyan ösvényeken fogom vezetni őket, amit nem ismertek. A sötétséget világossággá teszem előttük, a kanyargós helyeket pedig egyenessé. Ezeket fogom megtenni értük, és nem hagyom el őket.

2010. december 16., csütörtök

2010 12 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/16:

Dobd az óvatosságot a szélbe, és indulj útnak a rád vonatkozó szándékaim kijelentésének mély vizeire. Azokat keresem, akiknek a szíve hajlandó mindent kockáztatni azért, hogy a legteljesebb életet élhessék a Királyságban. Utasítsd vissza, nehogy megengedd a félelemnek, hogy visszatartó erő legyen, és merj hinni az Én Szavamnak és engedd megnyilvánulni azt minden körülmények között. Nem annak van az ideje, hogy csak tocsogjál a sekély hitben. Legyél rettenthetetelen amikor a veszéllyel vagy a nehézségekkel szembesülsz, mivel te hiszel az igazságban, ami szabaddá tesz, mondja az Úr.
János 8:32 "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket."
János 14:6 Jézus ezt mondta neki: "Én vagyok az út, az igazság és az élet."

2010. december 15., szerda

A francia kormány kiáll Izrael mellett

A Breaking Christian News cikke, amely eredeti angol formájában itt található: http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=8480
Magyar fordítás: Országh György
~ ~ ~
A francia kormány kiáll Izrael mellett
Teresa Neumann (December 15, 2010)

A francia külügy- és európai ügyek minisztere "az egész kontinens zsidó vezetői előtt kifejezte személyes meggyőződését, miszerint az európai zsidóság gazdagította az európai kultúrát, és segített felépíteni a kontinens jelenlegi identitását."

(Izrael)—A francia kormány határozottan szembehelyezkedik Irán nukleáris programjával. Ezt a francia külügy- és európai ügyek minisztere, Michèle Alliot-Marie mondta, a nemrégiben megrendezett ezévi Európai Zsidó Kongresszuson (EJC) mondott beszédében.

Alliot-Marie"Franciaország erőteljes álláspontot fog képviselni Iránnal szemben", mondta Alliot-Marie. (Fotó: Photo by: Wikimedia commons)

Amint a Jerusalem Post beszámol róla, a konferencia résztvevői között volt Izrael franciaországi nagykövete, Yossi Gal, emellett Lengyelország és a Cseh Köztársaság nagykövetei, az orosz, az amerikai és az osztrák nagykövetségek képviselői, számos vezető francia zsidó személyiség, valamint több muszlim szervezet képviselői is.

A beszámoló szerint Alliot-Marie "az egész kontinens zsidó vezetői előtt kifejezte személyes meggyőződését, miszerint az európai zsidóság gazdagította az európai kultúrát, és segített felépíteni a kontinens jelenlegi identitását", és hosszasan beszélt "a Francia Köztársaság és a franciaországi zsidók közötti szoros kapcsolatról, és azirányú reményéről, hogy ez csak erősödni fog a továbbiakban is."

Forrás: Ronen Shnidman - The Jerusalem Post

2010 12 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/15:

Csendesedj el a lappangó válsághelyzet idején, és Én meglátásokat és friss kijenetést fogok adni neked, amelyek segítenek kijönni belőle. Ez a győzelem nem csak reménységet fog adni, hanem ez lesz az a pont, amikor megérted, hogy milyen összetett és részletesen kidolgozott módon működnek az Én királysági alapelveim, mondja az Úr. Ne hagyd figyelmen kívül ezeket a felbecsülhetetlen értékű lehetőségeket arra, hogy növekedj erősségben és bölcsességben. Örvendezz, miközben szemeid megnyílnak, hogy szellemi tisztánlátást nyerj.
Zsidókhoz írt levél 13:20-21 A békesség Istene pedig, aki felhozta a mi Urunkat Jézust a halottak közül, a juhok nagy Pásztorát, örökkévaló szövetség vére által, tegyen teljessé titeket minden jó munkálkodásban, hogy megtegyétek az Ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves az Ő szemében, Jézus Krisztus által, akinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.

2010. december 14., kedd

Imádat Sátor: 10. alkalom

Imádat Sátor: 10. alkalom: "Többen is betegek voltak ma, ezért kevesen voltunk. Az Úr engem ma reggelre gyógyított meg, és így már a feladataimat is el tudtam látni, ez..."

2010 12 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/14:

A körülötted levő sűrű sötétség fájdalmas volt és egyben csapdát is jelentett, de a sötétség közepette meghallottad a hangomat, ami arra hívott, hogy keresd az arcomat, és jöjj az Én orcám világosságához. A füleim nem süketek a kiáltásaidra, a karom sem túl rövid a megmentésre. Én vagyok a te üdvösséged és szabadulásod, csak nézz föl és higgy, mondja az Úr.
Ésaiás 59:1 Íme, az ÚR keze nem rövidült meg, hogy meg ne menthetne; a füle sem süket, hogy nem hallana.

2010. december 13., hétfő

2010 12 13

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/12/13: 
Nem olvastátok, hogy Én vagyok a Dicsőség Ura? Én vagyok a Dicsőség Királya! Az Én dicsőségemet senki másnak nem adom, mert Tőlem származik, de azt a dicsőséget, amelyről beszélek, rátok fogom hozni. Ha Velem fogtok járni az Én dicsőségem helyén; az előttetek levő ösvényen, amely már lángra lobbant az utazásotokra készen. Arra hívlak ma benneteket, hogy jöjjetek és járjatok a dicsőségben. Jöjjetek és lakozzatok a dicsőségben, mert minden dolog nyilvánvaló az Én dicsőségemben. Minden ígéretet megkaptok az Én dicsőségemben. Ismét mondom, jöjjetek. Jöjjetek és kapjatok. Jöjjetek és részesüljetek, mondja az Úr.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/13: 

Maradj állva a szilárd szellemi alapodon. Végig kell küzdened magad az ellenség támadásain, amelyek arra irányulnak, hogy lealázzanak téged. Muszáj megszerezned a győzelmet. Utasítsd vissza azt, hogy területet adj fel, vagy hogy visszafordulj, vagy elcsüggedj, mert ez a biztos vereségedet jelezné. Nincsen abban semmi tisztesség, ha megengeded az ördögnek, hogy nyerjen, mondja az Úr. Kelj fel és hadakozz; Én veled vagyok, hogy elhozzam a győzelmet.

2 Sámuel 23:11-12 Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől: Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.

2010. december 11., szombat

Elaine Tavolacci: Isten Lehelete

2010 december 11.

ELAINE TAVOLACCI
Staten Island, NY

Isten Lehelete

Azt mondja az Úr: arra vágyom, hogy szemtől szemben legyek veled, ugyanúgy, mint ahogy Elizeus visszahozta az életbe a sunemita asszony fiát. Éppen úgy, ahogy Elizeus ráfeküdt arra a kisfiúra, száját a szájára téve, szemét a szemére, kezét a kezére, a halott fiú teste megelevenedett az Én Szellememtől, és a fiú életre kelt. Hagyd, hogy életet leheljek a lényedbe, hogy te is életre kelj.

Arra vágyom, hogy újraélesszelek az Én pneumámmal (Szellememmel) és életre keltsem benned azokat a halott területeket. Ne félj ettől az intimitástól, hanem fogadd az Én dicsőségemet, és Én felfrissítelek, és mindent újjá teszek. Most van az az időszak, amikor isteni találkozásokat indítok el, mondja az Úr.

2 Királyok 4: 32 - 35
És bement Elizeus a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. És bement, és bezárta az ajtót magára és a gyermekre, és könyörgött az Úrnak. És az ágyra felhágván, a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste. Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek.

2010. december 10., péntek

2010 12 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/10: 

Álljatok meg erősen a megpróbáltatásokkal szembesülve. Veszedelmes időkben éltek, az ellenség pedig mindent megtesz, amit csak tud, hogy lealázzon. De ti Hozzám tartoztok. Ti az Enyéim vagytok, Én pedig a tiétek. Egyek vagyunk az örökkévalóság királyságában. Továbbra is koncentrálj az igazságra, és állj ellene az ördögnek és a hazugságainak. Én veletek vagyok, hogy végigvezesselek titeket a győzelemig, mondja az Úr.

2 Timóteus 3:1-5 De ezt tudd meg, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők jönnek: mert az emberek magukat szeretők lesznek, pénzszeretők, dicsekvők, büszkék, káromlók, a szüleiknek engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, megbocsátatlanok, rágalmazók, önfegyelem nélküliek, kegyetlenek, a jó megvetői, árulók, önfejűek, gőgösek, a gyönyörök szeretői inkább, mintsem Isten szeretői, akiknél megvan az istenfélelemnek a formája, de tagadják annak erejét.

2010. december 9., csütörtök

Imádat Sátor: A határok megerősítve

Imádat Sátor: A határok megerősítve: "Az Imádat Sátor elkötelezettsége: a prófétálást támogatjuk, de mindent megvizsgálunk - Ezzel a ponttal bővültek a Határok. Bár ezt eddig egy..."

2010 12 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/9:

Keresd a békességet és kövesd azt. Szegezd arra az arcodat, tedd olyanná, mint a kovakövet, hogy megtaláld azt a békesség-helyet, amely túl van mindazon, amit látsz és amit természetes szinten értesz. Engedd hogy felemeljelek a világ dolgai fölé, a körülményeid fölé, és a csalódásaid fölé, a Szellemben való teljes szabadság helyére. Szabadítsd fel magadat mindattól, ami visszatart attól, hogy mindazt megkaphasd, amit ígértem, mondja az Úr.
Filippi 4:6-8 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

2010. december 8., szerda

2010 12 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/8: 

Szeretteim, fogadjátok el a változásokat, természetes és szellemi téren is, amelyek az utazásotok következő fázisába visznek titeket. Ezek inkább kisebb útvonal-korrekciók lesznek, mintsem nagyszabású, mindent elsöprő változások. De bárhogy is lesz, maradjatok rugalmasak, és készek arra, hogy a Szellemem sodrásával haladjatok, és Én vezérelni fogom a lépéseiteket.

Ésaiás 52:12 Mert nem sietséggel jöttök ki, és nem is menekülve; mert az ÚR fog menni előttetek, és Izrael Istene lesz mögöttetek is a védelmezőtök.

2010. december 7., kedd

Imádat Sátor: 9: szárnyaló szellemmel

Imádat Sátor: 9: szárnyaló szellemmel: "Ma többféleképpen is megnyilvánult az, hogy 'nem mondhatja a szem a kéznek: nincs szükségem rád'... Egy kedves barátom vitt el kocsival az a..."

Elaine Tavolacci: Ajándékok szállításra készen

2010.december 02.
ELAINE TAVOLACCI
Ajándékok ~ Szállításra készen 

Az Úr mutatott nekem egy hatalmas doboz-kiállítást. Mindegyik doboz eltérő volt kinézetében, de különböztek kiterjedésükben is. Nem volt két doboz, amely egyformán nézett volna ki. A csomagoló papír, amely minden egyes dobozt fedett, tette egyedivé őket.

Néhány fényes és ünnepies színű papírba volt becsomagolva, úgy, mint királykék, lila, vörös és a szivárvány minden színe. Néhánynak volt design-ja és különféle mintája meg masnija, de néhány viszont unalmas volt és nem igazán volt tetszetős. Voltak olyanok is, amelyek fakók voltak és néhány még meg is volt tépázva. Más dobozok postai papírba voltak csomagolva, mert ezeket nagy távolságokra küldték ki és néhányat a tengerentúlra küldtek ki. Az egyetlen dolog, amely közös volt ezekben a dobozokban, az az, hogy mindegyikük belsejében ajándékok voltak. Az Úr megmutatta nekem, hogy mindegyik doboz egy személyt jelképez Krisztus Testében.

Azt mondja az Úr, mindegyikőtöket egyedivé teremtettem és mindegyikőtök belsejébe ajándékokat helyeztem el. Az ajándékaitok különlegesek, az elhívásotok egyedi és az életstílusotok is egyedi. Az életetekben minden arra lett megteremtve és tervezve, hogy azzá váljatok, akivé elhívtalak, hogy legyetek. A személyiségetek, a karakteretek, és a fizikai kinézetetek mind beleoltattak abba, amire elhívattatok, hogy tegyétek. Ne próbáljatok eltérni attól, amit teremtettem, vagy a világ útjaihoz igazodni. Ne öltsétek magatokra más férfiak vagy asszonyok útjait.

Egyedi ajándékok vannak a bensőtökben. Ne vágyakozzatok valaki más ajándékaira vagy elhívására, de fogadjátok el, akik vagytok és Én kinyilatkoztatom mindazt, amim van számotokra. Mikor Elém jössz, tedd le az előre megfogalmazott elképzeléseidet és Én kijelentem a Terveimet számodra. Ne engedd az ellenségnek, hogy azt mondja rólad, hogy már alkalmatlan vagy a múlt valamely dolga miatt. Hagyd magad mögött minden múltbeli kudarcodat, hibádat és csalódottságodat és engedd meg Nekem, hogy hatalmat vegyek az életed fölött. Előhozom azokat az értékes ajándékokat, amelyek a bensődben vannak, hogy előre lépj a Királyságomban ezen a földön, mondja az Úr.

1 Kor. 12,7-11.

„Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. 
Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; 
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; 
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; 
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja”. 

1.Pét. 4,10-11.

„10. Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; 
11. Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.”

Elaine Tavolacci: Visszaszerezni az időt

2010. november 27.
ELAINE TAVOLACCI
Visszaszerezni az időt

A Szent Szellem megmutatta nekem, hogy vannak közületek, akik magányosan és elszigetelődve érzik magukat, különösen ez alatt az ünnepek alatt. Annyi csapáson keresztülmentetek az életetekben és úgy tűnhet sosem lesz vége. Sokan közületek védőfalakat húztatok fel magatok köré, mert gyanakvóak és bizalmatlanok vagytok az emberek felé és még Jézust sem engeditek át ezen a falon.

Azt mondja az Úr, helyre akarom állítani azokat az éveket számodra, melyeket az ellenség, éppen úgy, mint a saját bűneid, melyeket elkövettél, elpusztított. Ez az Én vágyam, hogy helyreállítsam azokat a dolgokat, amelyeket elloptak. Bízz Bennem, hogy megmutatom neked, hogyan gyere ki arról a helyről, ahol most vagy és hogyan juss be egy örömmel és bőséggel teli életbe.

Ne félj Belém vetni bizalmadat amiatt, amit az emberek műveltek veled. Ne engedd, hogy a múltbeli helyzeteid és kudarcaid határozzák meg a jövődet. Én a megújítás és újjáépítés Istene vagyok. Adok neked a hamu helyett gyönyörűséget és az örömnek olaját a gyász helyett, hogy békességben és boldogságban tudd élni az életedet, amelyre mindig is vágytál. Ne nézz a szemben lévőkre, amelyek úgy tűnnek, hogy folytonosan növekszenek ellened, mert az ellenség tervei bizonyosan semmivé lesznek. Sőt, örvendj, mert ami gonoszt az ellenség kitervelt, nem fog érvényre jutni. Amit az ördög kijelölt az életedre nézve, meg fog hiúsulni, amint elengeded a múltat és megbocsájtasz azoknak, akik bántottak téged. Amint elengeded a múltat, minden zűrzavarával és kudarcával együtt, meg fogod tapasztalni annak a tudásnak a szabadságát, hogy Én azon vagyok, hogy nagyobb dolgokat cselekedjek az éltedben, mondja az Úr.

Joel 2;24-26.

„És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. 
És kipótolom néktek az esztendőket, a melyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem. 
És esztek bőven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem.”

Ézsa. 61;3.

„Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

Eloltották Izraelben a tüzet - nemzetközi segítséggel és égi segítséggel!

Ahogy a CBN News (Christian Broadcasting Network) cikke is beszámol róla, hétfőn sikerült eloltani az Izraelben pusztító eddigi legnagyobb tüzet. A Kármel hegy erdőségében tomboló tűznek 42 halálos áldozata volt.

Az események előzménye, hogy már hosszú ideje szárazság bénította meg az országot, amely miatt különböző vallású vezetők is országos összefogással imádkoztak, hogy végre essen az eső. De az eső nem jött el, és lángra lobbant a Kármel, ahol Illés próféta emlékműve is található.

Nemzetközi és mennyei segítség
Izrael elkezdte szervezni a tűzoltóság munkáját és nemzetközi segítséget is kért. Bulgária, Görögország, Britannia, Törökország, Oroszország, Franciaország, az Egyesült Államok, Ciprus, Olaszország és Svájc is küldött repülőket a tűzoltásban való részvételhez. Emellett Izrael egy amerikai cégtől bérbe vette a világ legnagyobb tűzoltó repülőgépét is. Ráadásul a palesztinok is küldtek három egységet a Palesztin Polgári Védelemtől, a szárazföldi műveletekben való segítségnyújtáshoz.

De a legnagyobb meglepetés csak most jön: a hosszú-hosszú szárazság után, ami miatt Izraelben is összefogtak a vallási vezetők imádkozni, és konkrétan a tűz kitörésének hírére nemzetközi imariadó indult a keresztények között - a tűz kitörésétől számítva négy nap múlva megérkezett a várva-várt eső! Isten beavatkozása nélkül nem tudtak volna ennyi idő alatt végezni a tűzzel!

Miközben hálával tartozunk Istennek az Ő kegyelméért, elgondolkodtató, újra és újra minden nehézség és katasztrófa idején: vajon mi lenne a dolgunk ahhoz, hogy Isten beavatkozása ne késsen egy-egy helyzetben? Az Úr elsőként mindig a szenvedő alany lépését, imádságát várja, hogy megalázza magát Őelőtte, és kiáltson hozzá. 

"És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." (2Krón 7:14)

Milyen következtetéseket lehet levonni?
De arra kérlek titeket, hogy figyeljük meg együtt ennek az igének a szövegkörnyezetét... Lehet hogy ennek a tűznek a tanulságai fognak elvezetni ahhoz, hogy akik eddig nem nagyon támogatták a Templom újra felépítését, azok is igényeljék? Ugyanis amikor Salamon elkészült az Isten Házával, akkor történt valami azon az éjszakán...:

"Megjelenék pedig az Úr Salamonnak azon éjjel, s monda néki: Meghallgattam a te könyörgésedet, és e helyet magamnak áldozat házául választottam. Ímé, a mikor az eget bezárandom, hogy ne legyen eső; és a mikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészsze; vagy a mikor döghalált bocsátandok az én népemre: És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre." (12-15 versek)

Noha ennek az igeszakasznak nem csupán a Templom az üzenete, amit később "imádság házának" nevez az Úr Ésaiás prófétánál "minden népek számára". Az imádság azzal válik Istent megindító szellemi mozzanattá, hogy meg is alázza magát az ember, a nép, ami sokszor a saját igazságaink, látszólagos érdekeink feladását is jelenti - kivel nem imádkozom együtt, kitől nem kérek segítséget - és az Istennek való engedelmességet: felhagyok bármilyen bűnös életmóddal, elfordulok bármilyen bűnös úttól.

Kell, hogy legyen egy hely, egy állandó lehetőség, és kell, hogy legyen egy állandóság abban, hogy Istent keresse az Ő népe, nem azért, hogy fizikai épülethez kössük Isten jelenlétét, hiszen ez Szellemben és valóságban/igazságban történik. Azért szükséges ez, hogy az Istennel való együttműködésünk, az Isten népeként való életünk kibontakozzon, és ezáltal az Ő akarata és munkája, országa, királyi uralkodása kibontakozhasson itt a földön, közöttünk és általunk. És ez már természetesen túlmutat Izrael szellemi igényein... Nekünk is meg kell gondolni, mit teszünk ezek érdekében.
- - O.Gy.

2010 12 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/7:

Közelebb vonlak Magamhoz, mondja az Úr, hogy felkészítselek egy isteni meglátogatásra. És meg foglak győzni olyan lelkületekről, motivációkról és cselekedetekről, amelyek ellentétesek az istenfélelemmel. Legyél hajlandó engedni ennek a további megszentelődési folyamatnak, mert ez egy szükségszerű munka, aminek meg kell történnie ebben az időszakban. Örvendezz annak, hogy méltónak találtattál a helyreigazításra.


Jakab 3:17 De a felülről jövő bölcsesség először is szentül tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, tele irgalommal és jó gyümölcsökkel, személyválogatástól és képmutatástól mentes.

2010. december 6., hétfő

Antikrisztus a Közel-Keletről? Chuck Missler írása (a sorozat 2. része)

Ez a cikk Chuck Missler kétrészes sorozatának a második része. Az első rész ("Nimród visszatér?...") itt olvasható magyarul. Mindkét rész 2002-ben íródott, ami észrevehető egyes gondolatoknál, de egyáltalán nem veszített az aktualitásából, sőt éppen az azóta eltelt idő miatt érdekfeszítőbb a mondanivalója!

Az utolsó időkkel kapcsolatos dolgok tanulmányozása nem csak az ismeretek miatt fontos, hanem azért is, mert ezekben meglátjuk Isten bölcsességét, hatalmát, mindenek feletti uralkodását. Vigasztalást, bátorítást ad, mert tudjuk, és meg is erősíti bennünk, hogy minden Isten irányítása alatt van. Ezt szolgálja Chuck Missler elgondolkodtató írása is, amelyben nem csak a megszokott nézetekkel találkozik a kedves olvasó...

Ennek a 2. résznek az eredeti angol változata a Koinonia House oldalán található: http://www.khouse.org/articles/2002/437/
Magyar fordítás: Országh György
- - - - -


Egy alternatív befejezés: 2. rész

Antikrisztus a Közel-Keletről?
Írta: Chuck Missler

Előző cikkünkben arra a felfedezésre jutottunk, hogy bár tudjuk, hogy az „Antikrisztusként” emlegetett eljövendő világvezető a Római Birodalomból várható1, hajlamosak vagyunk a rövidlátásra, amikor ennek a birodalomnak a kiterjedésére gondolunk. A Római Birodalmat könnyen azonosítjuk Nyugat-Európával, figyelmen kívül hagyva a birodalom keleti lábát, ami ezer évvel túlélte a nyugati lábat!

Ha figyelmesen megvizsgáljuk az Ószövetség sok-sok utalását, meglepő mennyiségű célzást fogunk találni erre a domináns személyiségre olyan néven, hogy „az asszírus”2. Úgy tűnik, hogy ez az elnevezés arra a régióra fókuszál, amelyet ma Szíriaként és Irakként ismerünk. Mivel pontosan ekörül a régió körül vannak jelenleg világméretű feszültségek, úgy gondolom, igencsak időszerű felülvizsgálni a látásunkat arról, hogy milyen lehetséges szerepe lesz ennek a régiónak a Biblia forgatókönyvének a csúcspontján!

A Sátán hét birodalma

A Biblia hét jelentősebb birodalom tekintetében vázolja fel az emberi történelmet:

Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona – Jelenések 12:3

Ezek nyilvánvalóan a következők: Egyiptom, Asszíria, Babilon, Perzsia, Görögország, valamint Róma, ez utóbbi két fázisban: az ókori Róma („I. fázis”) és a végső, újra felemelkedő és újjáéledő Római Birodalom („II. fázis”).

Ez a szemlélet a Dániel 2. és 7. fejezeteinek gondos tanulmányozásából ered, amelyek „a pogányok idejét” mutatják be Babilontól kezdődően addig az időszakig, amikor Isten megalapítja a saját Királyságát, amelyben a Messiás uralkodik, mint Királyok Királya. A Dániel 2. illetve 7. fejezetében is négy jelentős királyságot láthatunk: Babilont, Perzsiát, Görögországot és Rómát – a negyedik darabokra törik, de végül újra felemelkedik az „utolsó napokban”.

Furcsa módon Dániel próféciái meglepő mennyiségű részlettel szolgálnak mind Görögországgal, mind Rómával kapcsolatban, ugyanis a 7. és a 8. fejezet is kiemeli a „kis szarvat”, ami a végső forgatókönyvet meghatározó 10 domináns szarv közül emelkedik ki.3 Ez a „kis szarv” – ami valójában a tizenegyedik – egy újabb megnevezése annak a végső világvezérnek, akit általánosságban „az Antikrisztusnak” szoktunk nevezni.

Amikor Nagy Sándor meghalt, négy hadvezére osztotta fel a görög birodalmat, amelynek következtében Ptolemaiosz délen, Szeleukosz pedig keleten vette magához a legnagyobb területet. Tény, hogy a Dániel 11-ben részletezett harcok olyan nagy pontossággal írják le az utána következő évszázadokban lefolyt rivalizálást a Ptolemaioszok és a Szeleukidák között, hogy a szkeptikus kritikusok megpróbálták „későbbre datálni” ezeket az igeszakaszokat, hogy ne kelljen elismerniük ezen próféciák természetfeletti vonatkozását.4 [Az a tény, hogy az Ótestamentumot ennek a periódusnak az elején fordították le görögre (ez a Septuaginta fordítás), megcáfolja ezeket a próbálkozásokat.]

Figyelemreméltó, hogy a Dániel könyvének 8. és 11. fejezetében is, a végső világvezetőre rávilágító próféciák azokban az igeszakaszokban bukkannak fel, amelyek a Szeleukida Birodalom vezetőinek a vonalát követik: ez az a földrajzi régió, amelyet ma úgy ismerünk, hogy Szíria és Irak.5 A hét birodalom a Jelenések 17. fejezetének a fókuszában is ott található:

Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. - Jelenések 17:10

Az, hogy „az öte elesett”, úgy tűnik, hogy arra az öt királyságra utal, amelyek János ideje előtt léteztek: Egyiptom, Asszíria, Babilon, Perzsia és Görögország. Az hogy „az egyik van”, úgy tűnik, hogy az a bizonyos egy, amelyik akkor létezett, amikor János ezeket írta: ez volt a Római birodalom, az „első fázisában”. Az, hogy „a másik még el nem jött” láthatóan arra a végső világbirodalomra mutat, amelyet a „11. szarv” le fog győzni. Az utána következő igevers is erre az utolsó birodalomra fókuszál:

A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy. - Jelenések 17:11

Úgy tűnik, ez az utolsó „nyolcadik” birodalom egy olyan birodalom, „amely vala és nincs”, és mégis szerepel a hetes listán. Az egyetlen olyan birodalom a hét közül, amely ma nem létezik semmilyen formában, Asszíria. Különös módon eltűnt a történelemből, mígnem Henry Layard 1849-ben szenzációs felfedezésekre jutott.

Nimród visszatér?

Az első világdiktátor Nimród volt (akinek a neve azt jelenti: „lázadunk”), akinek a birodalmának a központja Babilonban volt.6 Érdekes, hogy Mikeás is „Nimród földjére” utal, amikor az utolsó világbirodalomra tesz célzást. Lehetséges vajon, hogy ez az utolsó világdiktátor, bizonyos értelemben Nimród visszatérése lesz? Lehetséges vajon, hogy lesz egyfajta végső összeomlása Sátán királyságainak7, ahogy közeledünk a végső ítélet felé? Ha igen, akkor érdemes figyelembe venni, hogy Nimród Babiloni központtal uralkodott.

Babilon misztériuma

Ezzel egyel több dimenziója lehet a Babilon jövője körüli titokzatosságnak: vajon csak szimbólumként használatos? Vagy szó szerint újra feláll és kiemelkedő szerepet kap az Eufrátesz partjain?

Vannak, akik „Babilont” egy egyszerű retorikai eszköznek tekintik, és szimbolikusan értelmezik a prófétai igeszakaszokat. Olyanok is vannak, akik úgy érzik, hogy a Jelenések könyvében található „Titokzatos Babilon” a Vatikánra utal.8 Pedig vannak olyan szakaszok Ésaiás és Jeremiás könyvében is, amelyek egyértelműen leírják Babilon egyik pusztulását, amely soha nem történt meg – eddig.9 (Sok bibliai kommentár és segédanyag tévesen ír erről: nem szabad összekeverni Babilonnak a perzsákkal szembeni Kr. e 539-es bukását, Babilonnak azzal a pusztulásával amelyet a Biblia részletesen leír. Amikor Círus meghódította Babilont, azzal henceghetett a világ előtt, hogy mindezt harc nélkül tette meg!)

Nagyon fontos összehasonlítanunk Ésaiás, Jeremiás és a Jelenések Babilon sorsáról szóló beszámolóit.
Babilon pusztulása
Az Ésaiás és Jeremiás próféciái által hangsúlyozott részletekkel ellentétben, az ókori Babilon építőanyagait újra felhasználták; a terület továbbra is lakott maradt az évszázadok során, a prófétai üzenetek ellenére. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Szaddam Husszein jelentős erőfeszítéseket tett Babilon újjáépítésére, és az újjáépített Nabukodonozor palotát használta állami rendezvények helyszínéül. Úgy látszik, hogy az Ésaiás és Jeremiás által részletezett katasztrofális pusztulás („mint Szodomát és Gomorát”) még a jövőé.

Zakariás könyvének egyik furcsa látomása jelentheti ennek a kulcsát.

Majd kijöve az angyal, a ki beszél vala velem, és monda nékem: Emeld csak fel szemeidet, és lásd meg: micsoda az, a mi kijön? És mondám: Micsoda ez? Ő pedig mondá: Az, a mi kijön, mérőedény. És mondá: Ilyen a formájok az egész földön. És ímé, egy kerek ón-darab repül vala, és ül vala egy asszony a mérő-edény közepében. És mondá: Ez az istentelenség. És veté ezt a mérő-edény közepébe, a darab ónt pedig veté annak szájára. (Zakariás 5:5-8)

A mérőedény (más fordításokban: „efa” - a ford.) egy közismert mérőeszköz volt, amit a kereskedelemben használtak, körülbelül egy véka kapacitású (kb. 36,3 liter). Az óndarab (az angolban „egy talentum ón”) kereskedelmi mértékegység volt, körülbelül 44 kg. Az asszony, aki be lett pecsételve ebbe a tárolóeszközbe, „istentelenség” néven lett nevezve (az angol szerint „gonoszság”).

És felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, két asszony jöve elő, és szél vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az eszterágnak szárnyai, és felemelék a mérő-edényt a föld és az ég közé. És mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem: Hová viszik ezek a mérő-edényt? És mondá nékem: Hogy házat építsenek annak a Sineár földén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén. (Zakariás 5:9-11)

Ne feledjük, hogy a gólya (a magyar fordításban régies szóval eszterág) a zsidók számára tisztátalan madár volt.10 Ez az egész látomás „baljóslatú”! Sineár földje az a földrajzi hely, ahol Babilon volt. Úgy tűnik, ez az asszony – az istentelenség, a paráznák anyja, stb. – vissza kell, hogy kerüljön oda, ahol mindezek elkezdődtek.

Minden bálványimádás és pogányság Bab-El városában gyökerezik, amely később Babilon lett. A pogány papság és az azzal járó rítusok követték minden ezután következő birodalom politikai hatalmi rendszerét, míg végül Rómába került. Ezáltal az általuk imádott különböző hamis istenek különböző formákban lettek ismeretesek: a babiloni Istár és Tammuz, Egyiptomban Ízisz és Ozirisz lett, Görögországban Afrodité és Zeusz, Rómában Vénusz és Jupiter, Káldeában pedig Astoret és Baál. Zakariás látomása valószínűleg azt jelzi, hogy ez a pogány hatalmi központ vissza fog vándorolni oda, ahol mindenestül elkezdődött, hogy megkaphassa végső ítéletét.

További misztériumok

Vannak akik azt is gyanítják, hogy a végső világvezető a látszólagos „reinkarnációja” lesz egy múltbéli kiemelkedő vezetőnek. Sokan Néróra tippeltek. Mások még Júdás reinkarnációjára is gondoltak.11 (A „reinkarnáció” a Sátán egyik tradicionális hazugsága, amivel az Édeni hazugságát visszhangozza: „Bizony nem haltok meg”.12 A reinkarnációt világosan cáfolja a Szentírás,13 noha a Sátán előállhat egy hamisítvánnyal.) Viszont más lehetőségek is vannak. Mi van akkor, ha egy régi protein mintából klónoznak? Lehetséges vajon, hogy az a „nyolcadik” mikrobiológiai értelemben a „hét közül való”? Emlékezzünk arra a különös utalásra, amit Jézus tett:

A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. - Máté 24:37; Lukács 17:26


Ahhoz, hogy értékelni tudjuk ezt az utalást, feltétlenül meg kell értenünk, milyenek voltak a „Noé napjai”, beleértve azt a különös csínytevést, amit a bukott angyalok hajtottak végre. Van olyan feltevés is, miszerint ez az eljövendő vezető talán egy Nefilim lesz, megismételve az 1 Mózes 6 eseményeit, amelyek az akkori pusztító özönvíz ítéletét hozták el a földre.

Konklúzió

Ha figyelembe vesszük a jelenlegi világméretű felfordulást Irak és a Közel-Kelet körül, valószínűsíthetjük, hogy az elkövetkezendő hónapok és évek meglepő változásokat fognak hozni. Nagyon fontos, hogy hátralépjünk az előfeltételezéseinktől és előítéleteinktől, és jól odafigyeljünk, mit mond nekünk a Biblia szövege. Izgalmas időben élünk, de szorgalmasnak kell lennünk Isten Igéjének a tanulmányozásában. Az igazság egyetlen biztos akadálya az, ha azt feltételezzük, hogy már rendelkezünk vele.

* * *
Jegyzetek
 1. Dániel 9:26.
 2. Ésaiás 10:5, 24; 14:25; 30:31; Ezékiel 31:3f., Mikeás 5:5, 6.
 3. Dániel 7:8, 20-26; 8:9-14.
 4. Dániel 11:5-35.
 5. Dániel 8:9-14; 11:36ff.
 6. 1 Mózes 10:8-10.
 7. (a fordító megjegyzése: itt valószínűleg téves ez a lábjegyzetben szereplő igehely) 2 Korinthus 4:4.
 8. Alexander Hislop, A két Babilon, a klasszikus mű. Viszont, Dave Hunt-tól A fenevadon ülő asszony, meghatározó műként lett ismeretes; megfelelő kutatással és dokumentációval rendelkezik, ezért egy „kötelező olvasmány” a témában.
 9. Ésaiás 13, 14; Jeremiás 50, 51.
 10. 3 Mózes 11:19; 5 Mózes 14:18.
 11. Zsoltárok 55:11-14; Ésaiás 28:18, Jelenések 6:8; Máté 12:41-43; János 17:12; János 6:7; 2 Thesszalonika 2:3; Apcsel 1:25, és Jelenések 11:7. (Az Abüsszo nevű helyről jön fel Jel 11:7.)
 12. 1 Mózes 3:4.
 13. Zsidó 9:27.

2010 12 06


A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/12/6: 
Meg van írva szeretteim, és fel nem bontható, hogy Én egy dicsőséges egyházért jövök el. És ha el tudjátok hinni, és ha el tudjátok fogadni, Én ezt a munkát végzem most bennetek, pontosan ezekben a napokban, mondja az Úr. Mert azt a jó munkát, ami elkezdtem veletek, bennetek és általatok, most hozom teljességre. Rám kell néznetek, mert Én vagyok a hitetek szerzője és bevégzője. Vannak közöttetek olyanok, akik azt hiszik, hogy kicsi a hitük, és hogy jelentéktelen a hitük, sőt még imádkoztatok is, hogy 'Uram, növeld az én hitemet'. De Én azt mondom nektek, hogy az Úr hite, amely nyilvánvaló bennetek ezekben a napokban, nagyobb hitté lesz, mint amilyet valaha ismertetek. Mert képesek lesztek azt mondani, hogy ti többé nem a saját hitetek mértéke vagy hiányossága szerint éltek, hanem most már az Isten Fiának a hite szerint éltek, aszerint a hit szerint, amely képessé tesz arra, hogy a lepel mögé lássatok, és képessé tesz arra, hogy végigmenjetek a látomás völgyén. Ezért azt mondom szeretteim, hogy bátorítsátok fel magatokat ma, mert a bennetek végzett munkám folyamatban van. Nem kis munka ez. Nem jelentéktelen munka ez. Ez egy hatalmas munka, amiről lehet, hogy nem is tudtok. De ezekben az utolsó napokban a bennetek végzett munkám dicsősége elkezd felragyogni, mint egy fény, mint egy fénysugár azok számára, akiknek nincs reményük -- egy ragyogó világosság azok számára, akik el fognak jönni. Ezért mondtam, hogy ti vagytok a világ világossága, hát hadd ragyogjon a fényetek! Amikor eljön ennek a megnyilvánulása, azt mondom nektek, hogy akkor ne rejtsétek el, és ne tegyétek véka alá, hanem engedjétek, hogy a bennetek levő Jelenlétem dicsősége felragyogjon az elveszett és haldokló nemzedéknek. Bátorodjatok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/6: 
Láttam egy látomást egy sakkjátszmáról Isten és a Sátán között. Nem láttam a testüket; csak a kezeiket láttam sakkozás közben. Tudom, hogy a sakktábla Krisztus Teste, és hogy Jóbhoz hasonlóan, a jó és a gonosz között folyó harc közepette vagyunk. Neki volt egy döntési lehetősége, ahogy nekünk is van, hogy hogyan reagáljunk a körülményeinkre, de ha Jób tudta volna, hogy egy harc közepette van, ő azonnal Istent kereste volna. Mi tudjuk, hogy egy harc közepette vagyunk, ezért azonnal az Urat kell keresnünk. Hallottam, ahogy azt mondta az Úr, hogy Ő a szívekben munkálkodik, mélyen és nagyon komolyan, hogy Magához vonjon bennünket, hogy Őt válasszuk, és csakis Őt. Ez pedig egy mély és maradandó munka. De amíg a saját dolgainkra koncentrálunk, az élet dolgaira, addig Ő nem tudja végezni ezt a munkát. Amint megengedjük, hogy Isten a saját akaratát érvényesítse ebben a háborúban, Ő győz, és mi is győzünk. De vissza kell fordítanunk a figyelmünket az Úrra. Ő udvarol nekünk, hogy Magához édesgessen. Visszahív bennünket a Benne való hit és remény és erősség pozíciójába.

2010. december 3., péntek

SÜRGŐS IMAKÉRÉS: AZ IZRAELBEN EDDIGI LEGNAGYOBB TŰZ MIATT

A Breaking Christian News híre: 
Sürgős Imakérés: Izrael történelmének a legnagyobb tűzvésze a pusztító szárazságban
Imakérések érkeztek Izraelből a szörnyű tűzvész miatt, ami jelenleg a Kármel hegyén pusztít. Az ország egy bénító szárazság közepette él, aminek következtében az ország területe gyúlékony.
Hírek szerint Izrael Amerikától és Oroszországtól is kért tűzoltói segítséget, illetve más országoktól is.
Mi a BCN részéről arra sürgetjük olvasóinkat, hogy imádkozzanak Izraelért, hogy elálljon a szél, essen az eső, és kialudjon a tűz.
A teljes beszámolót az alábbi hivatkozásra kattintva olvashatja el:

2010 12 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/3: 

Készüljetek fel arra, hogy szembesüljetek és elbánjatok a sötétségben rejtőző dolgokkal. Ez szükséges ahhoz, hogy elérjétek azt, hogy minden köteléktől szabadok legyetek. Rá fogom világítani az Én igazságom fényét mindenre, ami akadálya az igazságosságnak és a Velem való jó kapcsolatnak. Tényleg veszedelmes időkben éltek, amikor nagy sötétség van, de ti vagytok a világ fénye. Hadd ragyogjon a fényetek, mondja az Úr.

Máté 5:14-16 "Ti vagytok a világ fénye. Az olyan várost, ami hegyre épült, nem lehet elrejteni. Nem szokták a meggyújtott lámpát kosár alá tenni, hanem lámpatartóba, és így fényt ad mindenkinek, aki a házban van. Világítson a fényetek az emberek előtt úgy, hogy megláthassák a jó munkáitokat, és dicsőítsék a mennyei Atyátokat.

2010. december 2., csütörtök

2010 12 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/2:

Meghallgattam a szívetek kiáltását, és az imádságaitok eljutottak füleimbe, mivel megaláztátok magatokat, és kerestétek az Én arcomat. Nagy örömömre van, hogy még nagyszerűbb módokon jelentem ki Magam nektek, mint amilyet valaha ismertetek. Továbbra is jöjjetek Hozzám, és legyetek Velem bensőséges közösségben, mert Én valóban keresem azokat, akik nemcsak imádnak, hanem imádkoznak is szellemben és igazságban, mondja az Úr.
2 Krónika 7:14 Ha az Én népem, amely az Én nevemről neveztetik, megalázza magát, imádkozik és keresi az arcomat, és elfordul gonosz útjaitól, akkor meghallgatom a mennyből, és megbocsátom a bűnüket és meggyógyítom a földjüket.

2010. december 1., szerda

2010 12 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/12/1: 

Csak figyeld és örülj annak, ahogy megmutatom neked, hogyan kell olyan dolgokat véghez vinni, amelyek talán lehetetlennek tűntek. A benned megnyilvánuló kegyelmem az, ami működik, hogy szinte erőfeszítés nélküli gyümölcsözést eredményezzen. Gyönyörködj ebben a természetfeletti elintézésben, még az általad kicsinek tekintett helyzetekben is. Én veled vagyok, mondja az Úr.

2 Korinthus 12:9 És Ő ezt mondta nekem: "A kegyelmem elegendő neked, mert az Én erőm gyengeségben teljesedik ki."

2010. november 30., kedd

2010 11 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/30:
Kiálts Hozzám és engedd, hogy teljes helyreállításommal jöjjek el hozzád és támogassalak az Én nagylelkű Szellememmel. Megőrizlek téged az elkövetkezendő időkben, és tökéletesen helyreállítalak reménységgel és örömmel. Minden, amit tenned kell, az, hogy bízz Bennem, mert Én látom a szükségeidet és megértem a vágyaidat. Én nem engedem, hogy csüggedés emésszen, azt mondja az Úr.

Jóel 2:25-26 És kárpótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska, az Én nagy seregem, amelyet közétek küldtem. Bőséggel fogtok enni és megelégedtek, és dicsőítitek a ti Isteneteknek, az Úrnak nevét, Aki csodálatosan cselekedett veletek; és az Én népem soha többé meg nem szégyenül.