2010. május 31., hétfő

2010 05 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 31:

Az áttörés ideje van azok számára, akik hajlandóak a hátuk mögött hagyni a múltat, és az irgalmasságot kiterjeszteni azok felé, akik használtak titeket, visszaélve kihasználtak titeket, vagy bármilyen módon kellemetlenül bántak veletek. Arra hívlak benneteket, Én népem, hogy nagylelkű szívvel bocsássatok meg. Ha halljátok a hívásomat, és úgy tesztek, ahogy kérem, akkor nektek is bőkezűen jut a békességből; semmi sem lesz visszatartva. Engedjetek el mindent, ami fogva tart, mondja az Úr.

Márk 11:25-26 "És ha bármikor megálltok imádkozva, ha bármi van bennetek bárki ellen, bocsássatok meg neki, hogy a ti Atyátok a mennyben a ti vétkeiteket is megbocsáthassa. De ha nem bocsátotok meg, a ti Atyátok a mennyben sem fogja megbocsátani a vétkeiteket."

2010. május 30., vasárnap

Isten szerette Káint

ISTEN SZERETTE KÁINT

Tanulságok Káin bibliai történetéből

Az alábbiakban röviden leírok néhány tanulságot Káin életéből, amelyeket a Teremtés könyvében végzett tanulmányaim során fedeztem fel. Káin bibliai története itt elolvasható (1Móz 4:1-17)

1. Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
2. És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
3. Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
4. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
5. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
6. És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
8. És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
9. És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?
10. Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.
11. Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.
12. Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.
13. Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.
14. Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
15. És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.
16. És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.
17. És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.

A tanulságok:

· Személyes kudarcként élte meg, hogy Ábel és az áldozata el lett fogadva. Nem arról szól a történet, hogy őt elvetette volna Isten, csupán nem őrá és az ő áldozatára tekintett Isten. Káin jót akart cselekedni, Ábel viszont hit által vitt becsesebb áldozatot (ld. Zsid 11). Ezt kellett volna megtudakolnia Káinnak, és elhatároznia, hogy követni fogja öccse példáját. Csak ez valószínűleg nehéz volt neki, hiszen alázattal jár volna...

· Káin emelt fővel járhatott volna – még így is, hogy nem hit által vitt áldozatot! Még így is, hogy Isten aktuálisan nem az ő szolgálatát, istentiszteletét igazolta, igen, még így is emelt fővel járhatott volna! Tanulságos... Az Atya szerette az idősebb fiút is – a tékozló fiú bátyját is – de meg kellett volna tanulnia valamit az öccsétől... Ha te „öccs” vagy, akkor kérlek vedd ezt figyelembe: Isten szereti az idősebb testvéreidet is, ugyanúgy mint téged, még akkor is, hogyha a te „áldozatodon” rajta van Isten pecsétje, az övékről pedig hiányzik ez. Van mit tanulniuk, de Isten ugyanúgy szereti, és személyesen tanítja, tanítani akarja őket. Még ha kifejezetten a hit hiányzik valamelyik területen náluk, akkor is, a jó cselekedetek miatt emelt fővel járhatnak! (Ez az emelt fő nem büszkeséget, vagy pökhendiséget jelent, hanem egy nyugodt lelkiismeretet, a bűntudat és a szégyen hiányát...)

· Isten külön oktatta Káint. Azt akarta elérni, hogy a bűn csapdájába ne essen bele. Noha mindannyian bűnösként születtek, (ahogy Pál is tanítja, „Ádámtól fogva”), Isten külön „tanfolyamot” biztosított a számukra, különösen itt Káin számára, hogy hogyan éljen az ember a lehető legnagyobb függetlenségben a bűntől. Beszélt neki a megelőzésről, illetve annak feltételéről: felismerést adott neki erről, a jó cselekvést nevezte meg az ellenkező lehetőségnek, illetve ha, a jó cselekvés hiánya miatt, a bűn mégis az ajtó előtt leselkedik már, akkor is van még egy lehetőség: uralkodni rajta! Igen, Káinnak megvolt a lehetősége arra, hogy uralkodjon az őt kísértő bűn felett. (Maga Isten szólította fel ennek a lehetőségnek a választására, Ő pedig lehetetlent nem kér.) Lehetősége volt uralkodni a Sátán felett, aki elkezdte már ugyan romboló munkáját Ádámnál és Évánál, de a Sátán nem volt eluralkodva a saját kénye-kedve szerint az emberek felett! Maga Isten sem uralkodói szerepet adott neki, vagy ismert el a bűneset szereplőinek megítélésekor (az első „bírósági tárgyaláson”). Sőt egy megalázó ítélet lett kimondva rá: hasadon csússz, port egyél, és az asszony magva majd a fejedre tapos. Továbbra is lehetőségük, sőt felelősségük volt harcolni a földet megrontó lázadó szellem (bukott angyal) ellen, a lehető legjobban kiszorítva és megalázva őt: engedelmeskedve Istennek, és ellenállva az ördögnek... (Nem akarom jobban kirészletezni, természetesen a megváltás által sokkal nagyobb lehetőségeink vannak, de az ördög térnyerése ma már sokszorosa az akkorihoz képest, az emberiség élete felett. A saját lehetőségeikhez képest nekik is megvolt a lehetőségük az Istennek tetsző élet keresésére és követésére, lásd Énókh, Noé, és bárki más, aki Istenfélő volt.)

· Ha az ember nem hallgat Isten tanácsára, akkor akár a testvérgyilkosságig is el tud menni. Emlékezzünk János tanítására: aki gyűlöli az ő atyjafiát, az mind embergyilkos.

· Káin Isten jelenlétében volt, mielőtt száműzetésbe került. „Elméne az Úr színe elől”, azaz az Ő jelenlétéből. Egy még tűrhető állapotú földön volt, majd egy rosszabb helyre kellett mennie. Ez a föld megművelése szempontjából is különbséget jelentett, de abból a szempontból is, hogy földrajzilag elhagyott egy helyet, amikor kiment az Úr színe elől, és Nód földjére ment. Attól, hogy a bűn behozta a szellemi halált, attól még Isten szerette az embereket, és kereste a közösséget velük (különben nem lett volna lehetősége Énókhnak sem Istennel járni). Igen: Isten szerette Káint, és minden lehetőséget megadott neki is, hogy a bűneit felismerve, Isten szerinti életet kezdjen élni.

· Amikor kimondta rá az ítéletet az Úr, úgy reagált még Káin félelmére (hogy meggyilkolhatják őt), hogy hozott egy külön intézkedést, Káin védelme érdekében: megbélyegezte, és fenyegetésként kihirdette, hogy hétszeres büntetést kap, aki megöli Káint. Vajon megérdemelte ezt? Nem, nem volt mivel. De Isten szerette őt, szerette Káint is, ugyanúgy, mint minden embert.

· Káin félelme nem szűnt meg: ő az első bibliai szereplő, akinél azt olvassuk, hogy várost épített. Természetesen tudjuk, hogy ilyenkor nem a mai városok főbb jellemzőire kell gondolnunk (vezetékes ivóvíz és bevásárlóközpontok), hanem egy falra: városfalra. Ugyanis miután megszületett az első gyermeke (Hánók) akkor építette meg a várost, és rögtön róla nevezte is el. Igen, félt attól, hogy ha őt nem is merik megölni (a hétszeres büntetés miatt), a fiát megölhetik – féltette gyenge, kiszolgáltatottabb gyermekét.(Isten közelsége, a vele való közösség megszünteti a félelmeinket is - mert az Isten szeretet, és a teljes szeretet kiűzi a félelmet... Lásd: 1 János 4)

· Azt is lehet még tudni, hogy ekkor még nem volt halálos ítélet, ami az özönvíz után megváltozott: Noénak azt az új törvényt mondta az Úr, többek között, hogy „aki ember-vért ont, annak vére ember által ontassék ki” (1Móz 9:6). De ez már egy másik téma...

Káin története számomra Isten csodálatos kegyelmét és apai szeretetét példázza, aki az igazságot és a szeretetet, az emberiség érdekeit és az egyén esendőségét mindig minél inkább igyekszik ötvözni, az Ő tökéletes bölcsessége szerint. Tanuljunk tőle.

2010. május 28., péntek

2010 05 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 28:

Szóltam nektek a háború idejéről és a hadviselés magasabb szintjére lépésről. Azt gondoltátok, hogy nem lesztek megtámadva? Mert az ördög valóban arra törekszik, hogy romboljon, ahol csak tud. Nektek, Én népem, ébren kell lennetek, ébernek és figyelmesnek, és keljetek fel azzal a hatalommal, amit Én adtam nektek, hogy legyőzzétek a sötétség erőit, amelyek ellenetek jöttek elő. Amikor szilárdan megálltok és harcolni fogtok, azt fogjátok tapasztalni, hogy az ellenség, amelyik egy úton jött ellenetek, hét úton fut el. Ne féljetek. Legyetek bátrak és merészek, és az ellenség hamarosan a lábaitok alatt lesz, mondja az Úr.

Róma 16:20 És a békesség Istene hamarosan összenyomja a Sátánt a lábaitok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ámen.

2010. május 27., csütörtök

2010 05 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 27:

Az ellenség nekikezdett annak, hogy megkísértsen azzal, hogy elterelődjön a figyelmed az Én céljaimtól és kilátásaimtól. Az elterelődés könnyen rögeszmévé válhat, azáltal, hogy az életednek csak egy területére koncentrálsz. Arra vagytok elhívva, hogy jó sáfárok legyetek azon, amit kaptatok, és aminek a megcselekvésével meg lettetek bízva, az életetek mindazon területeire pedig annyira kell odafigyelni, amennyit azok a területek megérdemelnek. Utasítsátok vissza, és ne hagyjátok, hogy a rögeszme elborítson benneteket, és elferdítse a kilátásaitokat. Ne feledjétek számon tartani az áldásaitokat, és hogy hálásak legyetek, mondja az Úr.

Filippi 4:6 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben, imádság és könyörgés által, hálaadással ismertessétek a kéréseiteket Isten előtt.

2010. május 26., szerda

2010 05 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 26:

Számíts olyan kihívásokra, amelyek olyan emberekkel való találkozásból származnak, akikben nincs szellemi értelem, és nem akarnak meghallani dolgokat. A te dolgod csak az, hogy szóld az igazságot, mint egy elültetett magvat, és engedd át őket Nekem, mondja az Úr. Állj ellen a kísértésnek, hogy megpróbáld rájuk erőltetni, hogy "vegyék az adást". A test nem tudja felfogni a Szellemet. Ne hagyd, hogy kiborítson egy ilyen találkozás; szóld amit kapsz Tőlem, és menj tovább bánkódás nélkül.

János 14:17 az Igazság Szelleme, akit a világ nem tud befogadni, mivel nem is látja, nem is ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik és bennetek lesz.

2010. május 24., hétfő

BEST FRIEND ~ (Hillsong)

Jesus, you are my best friend, 
you will always be, 
nothing will ever change that!

Méltó a Bárány! Worthy is the Lamb! (Hillsong)

2010 05 24, saját átélésemmel alátámasztva

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 május 24:
Itt az idő, hogy a sivatagi harcosok végigmenjenek a csatán. Itt az idő, hogy a fehér harcosok felkeljenek. It az idő, hogy a mostani időszak hősei előjöjjenek a Magasságos erejében. Itt az idő, hogy megfussátok a pályát, és legyőzzétek az ellenséget a kapuban. Mostantól ne a vereség pozíciójában rendezkedjetek be, hanem álmodjátok a győzelem álmait. Fussátok meg a pályát a beteljesüléséig. Vegyétek át a fegyverzetet, amit Én adok nektek; keljetek fel olyannyira, hogy valóban a Magasságos oroszlánjai legyetek, és megértsétek, kik vagytok Krisztusban. Ti felettébb diadalmasok vagytok, és mindenkor diadalra foglak vezetni benneteket abban a háborúban, amelyben benne vagytok. Döntsétek el, hogy vállaljátok a megpróbáltatást a győzelem érdekében, amelyet Én már elkészítettem számotokra, és ne álljatok meg útközben. Ne engedjétek meg az ellenségnek, hogy elriasszon, és ne engedjétek azt se, hogy a kárhoztatás hangja befolyásoljon titeket, hanem inkább válasszátok annak a dolognak a világosságát, amelyről Én beszéltem nektek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 24:
Ahogy Bill egy próféciát mondott, hirtelen egy jelenlétet éreztem magam mellett a baloldalamon. Odafordultam, hogy megnézzem, és amit láttam, hiszem, hogy egy harci angyal volt, aki két és fél vagy három méter magasnak tűnt. Összesen tizenkét angyalt láttam vigyázzban állva mellettünk, körülbelül három méter távolságra. Majd az Úr szólt hozzám, hogy ők azért lettek küldve, hogy segítsenek nekünk a harcban. Zsoltár 91:11 Mert Ő az Ő angyalainak fog parancsot adni felőled, hogy őrizzenek minden utadban.

- - -

Saját élményem: május 20-ról 21-re virradó éjszakán az Úr az evangélium munkájáról beszélt velem, majd imádkozás közben hirtelen azt éreztem, hogy valaki van még a szobában. Ez nem ugyanolyan volt, mint amikor az ember az Úr jelenlétét érzi, hanem egyszerűen tudtam, hogy van még valaki ott. Majd észrevettem, hogy többen is vannak, mert az ágyra sem tudtam úgy leülni, hogy ne érezzem, hogy valaki ül mellettem, és több helyen is érzékeltem a szobában. Ahogy az Úrra figyeltem, tudtam, hogy ezek angyalok, akik a harchoz lettek küldve (amit nem test és vér ellen, hanem a gonosz ellen folytatunk). Majd ezt mondta az Úr: "Mondd meg a többieknek: Most kell az evangéliumot hirdetni!"

2010. május 23., vasárnap

2010. május 21., péntek

2010 05 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 21:

Kezdj újat, amilyen gyakran csak kell, ahhoz, hogy a jó úton maradj szellemileg. Az ellenség fáradhatatlanul ad eléd kísértéseket és figyelem-eltereléseket. Állj ellene. Állj az őrhelyeden, és vedd észre a taktikáit, amelyekkel le akar téríteni az utadról, hogy visszatartson a győzelemtől. Menj tovább az egyenes, keskeny ösvényen, ami az élet újságához és nagyobb szellemi magaslatokhoz vezet, és ne térj el az igazságtól és igazságosságtól, mondja az Úr.

Náhum 2:1 A szétszóró feljött az orcád elé. Állítsatok embert az erődre! Figyeljétek az utat! Erősítsétek meg az oldalszárnyakat! Hatalmas erősítést adjatok a hadierőtökhöz.

2010. május 20., csütörtök

2010 05 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 20:

Legyetek engedelmesek az Igémnek, mert az lesz a ti biztonságos helyetek és oltalmatok az elfordult és elvetemedett nemzetség között. Semmit sem tudtok tenni ezzel a nemzetséggel, viszont rengeteget tehettek azért, hogy a Szellem és az igazság emberei legyetek. Tartsátok meg a feddhetetlenségeteket még akkor is, amikor sötétség és baj vesz körül. Ti a világosság emberei vagytok, nem a sötétségé, ezért járjatok a világosságban, mondja az Úr. Járjatok a Szellemben!

Filippi 2:14-16 Tegyetek meg mindent panaszkodás és vitatkozás nélkül, hogy feddhetetlen és ártatlan gyermekei lehessetek az Istennek, hiba nélkül, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között mint fényforrások világítotok a világon, ragaszkodva az élet igéjéhez, hogy örvendezhessek Krisztus napján, hogy nem futottam hiába vagy nem munkálkodtam hiába.

2010. május 19., szerda

2010 05 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 19:

Egy álomban egy gyülekezetbe látogattam el, és nyilvánvaló volt számomra, hogy a pásztor egy vallásos ember, aki nem ismeri Istent, és nincs benne a Szent Szellem. Az első sorban ültem három különböző alkalommal. Minden egyes alkalommal a pásztor kijött, letette a jegyzeteit a pulpitusra, és tetérdelt négykézláb, hogy becsatlakoztasson valamilyen felvevő eszközt. De amikor ehhez letérdepelt, mindig frusztrált lett, mert bűntudat jött rá, és nem tudta elprédikálni az üzenetét. Volt egy rövid, faburkolatú fal a pódium szélén, ahol a pulpitusa állt, és a harmadik látogatásom során is végigcsinálta az előző két alkalom rituáléját, de ezalkalommal, amíg a térdein volt, kinyitotta a fal faburkolatának egyik paneldarabját, és kilökött rajta egy miniatűr Szabadság-szobrot és egy sasfej szobrot. Majd hangosan így kiáltott: "Hadd legyek szabad, vagy haljak meg!" Egyértelmű volt, hogy válaszúthoz érkezett a szellemi életében, amikor vagy megtalálja Istent és betöltekezik a Szellemmel, vagy feladja. A szobor a szabadságot jelképezi, amely a vallásos gyakorlatoktól való eltávolodás és a Szellem szabadságába való belépés eredménye. A sasfej pedig a prófétai ajándékokat és a Szent Szellem munkáját jelenti, az Isten szájából származó szó előhozására. Hiszem, hogy a Szent Szellemtől jövő bűntudat van kiárasztva ebben az időben azokra a szellemi vezetőkre, akiknek ki kell jönniük a vallásos rituálékból a Szent Szellem Életébe.

2 Korinthus 3:17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úr Szelleme, ott szabadság van.

2010. május 18., kedd

2010 05 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 18:

Szemtől szemben akarok beszélni veled létfontosságú szellemi kapcsolat keretén belül. A teljes figyelmedet akarom. Ezt azért mondom, mert sokan az Én népem közül Nálam beszélnek, ahelyett, hogy Velem beszélnének. Közeledj, hogy megláthass Engem, és megtudhasd a szándékaimat számodra. Ne félj attól, hogy jöjj, mert el van készítve az út számodra, hogy bátran a trónom elé jöhess, mondja az Úr.

1 Mózes 32:30 És Jákób a hely nevét Pénielnek nevezte: "Mert szemtől szemben láttam Istent, és életben maradtam."

2010. május 17., hétfő

2010 05 17

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 május 17:
Ez az igazság -- valóban magasabbra viszlek titeket. Olyan helyekre emellek, ahol még soha nem voltatok. Az új időszakban hozlak elő benneteket, amit Én magam jelöltem ki. Mert Én vagyok az Úr, aki kijelentem azt, amit Én cselekszem. Ezt az ismeretet hozom el nektek, hogy felkészülhessetek, és részei legyetek ennek a tevékenységnek, ami dicsőséget fog szerezni az Atyának, és nagyban megnöveli az ismereteteket Isten királyságának a munkájáról és működéséről. Hát álljatok készen a tanulásra, és tegyétek a Szent Szellemet a tanítótokká, és igazodjon a szellemetek Hozzá, hogy taníthasson benneteket. Mert kenetetek van a Szellemtől, hogy a Szentséges vezérelhessen és taníthasson benneteket. Öleljétek magatokhoz ezt a munkálkodást és újuljatok meg a Szellemben. Öleljétek magatokhoz ezt a munkát, amit éppen most végzek, mert Én arra készítelek fel benneteket, hogy abban a dicsőségben járjatok, amilyet ebben az időben szabadítok fel. Járjatok Velem; beszélgessetek Velem, és legyetek egyek Velem, mondja az Úr Jézus Krisztus.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 17:
Hívom a harcosaimat, hoyg legyenek erősek és keljenek fel, harcolják meg a csatát. Sokan közületek, Én népem, egykor vitézek voltatok és bátrak, de már hosszú ideje nem vonultatok hadba. Ez azért van, mert nem értettétek meg, hogy nem harcolhattok a teljes fegyverzetetek nélkül, az ellenség pedig megtorolta ezt. Most gyűjtöm össze a csapataimat, vegyétek fel a fegyverzeteteket, és Én ki foglak küldeni benneteket igazságosságban, mondja az Úr.
Efézus 6:12-17 Mert mi nem hús és vér ellen hadakozunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmak ellen, a jelenkor sötétségének uralkodói ellen, a gonoszság szellemi seregei ellen az égi helyeken. Emiatt vegyétek fel Isten teljes fegyvezrzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és miután mindent elvégeztetek, előállhassatok. Álljatok hát elő, miután felöveztétek magatokat valóigazsággal, felvettétek az igazságosság mellvasát, és lábaitokra felhúztátok a békesség evangéliumának a felkészültségét; minden fölé vegyétek a hit pajzsát, amivel ki fogjátok tudni oltani a gonosz minden egyes tüzes nyilát. És vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a Szellem kardját, ami az Isten beszéde.

2010. május 14., péntek

2010 05 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 14:
Azt akarom, hogy kezdj el szólni azokhoz, akik szellemben halottak vagy alszanak. Hívd elő őket az élet és az igazság világosságába. Prófétálj halott csontjaiknak és a leheletüknek, hogy így felkeljenek és éljenek. Tedd ezt hittel, és az Én szavam nem fog visszatárni Hozzám üresen, mondja az Úr. A menny ablakai nyitva vannak, és most egy kritikus időpont van sokak számára, hogy bejöjjenek a Királyságba. A te részed az, hogy egyszerűen engedelmeskedj a Szellemem vezetésének.

Ezékiel 37:1-9 Az Úr keze lett rajtam és kivitt engem az Úr Szellemében, és letett a völgy közepén; és az tele volt csontokkal. Majd körbevezetett mellettük, és íme sok volt a völgy színén; és igen szárazak voltak. És azt mondta nekem: "Ember fia, képesek élni ezek a csontok?" Ezért ezt válaszoltam: "Ó, Uram Isten, Te tudod." És újra mondta nekem: "Prófétálj ezeknek a csontoknak, és mondd nekik: Száraz csontok, halljátok meg az Úr szavát. Ezt mondja az Úr Isten ezeknek a csontoknak: "Bizonnyal leheletet adok belétek, és élni fogtok. Inakat teszek rátok és húst hozok rátok, befedlek bőrrel és leheletet adok belétek; és élni fogtok. Akkor megismeritek, hogy Én vagyok az Úr." Hát prófétáltam, ahogy meg volt parancsolva nekem; és ahogy prófétáltam, zaj támadt, és hirtelen zörgés; és a csontok összekerültek, csont a csonthoz. Valóban, ahogy néztem, az inak és a hús rájuk került, és a bőr befedte azokat; de nem volt bennük lehelet. És ezt is mondta nekem: "Prófétálj a leheletnek, prófétálj ember fia, és mondd a leheletnek, 'Ezt mondja az Úr Isten: Jöjj el a négy szél felől, lehelet, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy éljenek.'"

2010. május 13., csütörtök

2010 05 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 13:

Szeretteim, legyetek lassúak a haragra és gyorsak a megbocsátásra. Megmondom nektek az igazat: az ellenség sötét erőket indított útjára ellenetek, hogy megkísértsen a megsértődéssel. Nektek viszont meg kell állnotok a megbocsátás helyén, és nem szabad megnyitnotok az ajtót testi reakciók által arra, amit mások tettek. Emlékezzetek rá, hogy azt fogjátok aratni, amit vettek; ha megsértődtök mások miatt, akkor ti magatok is sértőek lesztek. Engedjetek el minden neheztelést, és hosszabbítsátok meg az irgalmat, mondja az Úr.

Jakab 1:19 Ezért szeretett testvéreim, minden ember legyen gyors a hallásra, lassú a szólásra, lassú a haragra.

2010. május 12., szerda

2010 05 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 12:

A csalódás és a csüggedés megnyitotta az ajtót a zűrzavar számára, különböző problémás területeken, az ellenség pedig arra fogja használni ezt, hogy aláássa a hitedet. Neked viszont erősen meg kell állnod, és ne hagyd, hogy a bizalmad megrendüljön Bennem. Szilárdítsd meg magad szellemileg újra az Én Igém szilárd fundamentumán, mondja az Úr, és a hitedből pajzs lesz az ellenség hazugságai ellen.

Róma 10:17 Ezért a hit hallás által jön, a hallás pedig Isten igéje által. 

2010. május 11., kedd

2010 05 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 11:

Csendesedj el. Figyelj, hallgass, és észlelj. Egy isteni csend van körülötted ideiglenesen, és neked az Én útmutatásomra kell várnod. Nyugodj meg az Én jelenlétemben, és újuljon meg az ifjúságod, miközben a vezetésemre vársz. Hagyd abba a küszködést, és utasítsd vissza azt a kísértést, hogy elkapjon a rohanás és versengés, amit a világ kelt. Legyél erős de csendes, mondja az Úr.

Máté 11:28 "Gyertek Hozzám mind, akik fáradoztok és súlyos teher alatt vagytok, és Én megnyugvást adok nektek."

2010. május 10., hétfő

2010 05 10

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 május 10:
Kelj fel, és gyere Velem. Egy olyan utazásra viszlek, amilyenen még soha nem voltál. Valóban örömutazás lesz; egy olyan utazás, ami békességet eredményez; egy olyan utazás, amelyen kijelentem neked, és csak neked, a rendeltetésed teljességét. De ehhez jönnöd kell; fel kell kelned, és el kell kezdened mozogni, mert Én vagyok a dicsőség Istene, aki olyan dolgokban mozdulok meg, amik mozognak. Hát mozdulj meg a hiteddel ma, és mozdulj igazsággal. Gyere Velem, mondom neked, és kezdj bele egy friss utazásba. Menjünk be együtt oda, ami neked lett készítve. Találd meg az élet titkát és a királyság kulcsait. Mert ezek a dolgok ki lesznek jelentve a számodra miközben mész, és nem miközben egy helyben maradsz, hanem útközben, mondja a Magasságos.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 10:
Volt egy látomásom egy szélkakasról, amibe belekapott egy széllökés, és gyorsan irányt változtatott. Ez egy drasztikus módosítás volt, de az a gondolat volt bennem, hogy a szélkakas csak azt csinálta, amire készítették: hogy mutassa a szélirányt. Nem fejezte ki a véleményét és nem kötődött érzelmileg az előző szélirányhoz. Majd ezt mondta az Úr: "Azt akarom, hogy az Én prófétáim olyanok legyenek, mint az a szélkakas." Szela.

4 Mózes 24:13 'Ha Bálák az egész házát nekem adná tele ezüsttel és arannyal, akkor sem léphetném túl az ÚR szavát, hogy a saját akaratom szerint tegyek jót vagy rosszat. Amit az ÚR mond, azt kell szólnom.'

2010. május 7., péntek

2010 05 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 7:

Azok a dolgok, amik vissza fognak tartani az előretöréstől, félelem-alapú dolgok lesznek. Figyelj oda a benned felmerülő "mi lesz ha" gondolatokra, mert ezek képesek arra, hogy érzelmileg lebénítsanak, és visszatartsanak attól, hogy megtedd ami szükséges az áttöréshez. A bátorság pozíciójába hívlak téged, ami az óvatosságot a porba veti, és teljesen Bennem bízik. Én bizonyosan előtted fogok menni, hogy a rögös helyeket simává tegyem, és a kanyargós helyeket egyenessé, és új magaslati helyekre vezesselek, mondja az Úr.

Ésaiás 42:16 A vakokat olyan út mentén vezetem, amit nem ismertek; olyan ösvényeken vezetem őket, amikről nem tudtak eddig. A sötétséget világossággá teszem előttük, és a göröngyös helyeket egyenessé. Ezeket fogom megtenni értük, és nem hagyom el őket.

2010. május 6., csütörtök

2010 05 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 6:
Egyfolytában azt hallottam a szellememben, hogy "innen már nincs visszaút" (angolul: "point of no return" - "az a pont, ahonnan nincs visszaút"). A nincs visszaút pontjának a definíciója: az a pont, amelyen túl már muszáj folytatnod a jelenlegi cselekvési folyamatot - vagy azért mert fizikailag lehetetlen visszafordulni, vagy pedig azért, mert az megfizethetetlenül költséges vagy veszélyes lenne. Akkor is használják ezt a fogalmat, amikor a visszatérés távolsága vagy az ahhoz szükséges erőfeszítés nagyobb lenne, mint a hátralevő út vagy a vállalt feladat hátralevő része. Majd hallottam, hogy ezt mondja az Úr: Habár a jelenlegi utad ismeretlen következményeitől való félelem azzal kísért, hogy menj vissza oda, ami biztonságosnak, vagy ismerősnek tűnik, neked tovább kell folytatnod az előrehaladást. Ha nem haladsz tovább, az szellemi stagnálást jelentene. Az előtted álló napok rád váró megpróbáltatásai nagyobb bölcsességre, erősségre és stabilitásra fognak lehetőséget adni, mint amilyet valaha is képzeltél. Már eljutottál idáig; ne fordulj vissza.

2010. május 5., szerda

2010 05 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 5:
Szeretteim, nektek vissza kell fordítanotok a csatát a kapunál -- akadályozzátok meg az ellenség belépését, és győzzétek le, amikor a félelem, csüggedés, csalódás vagy reménytelenség első jelét tapasztaljátok. Sok szinten lesztek kísértve negatív érzelmekkel, nektek viszont vissza kell utasítanotok, és nem szabad hagynotok, hogy azok átvegyék az irányítást, vagy bármilyen módon leterheljenek. Meg foglak erősíteni titeket a győzelemre, amint felkeltek, és megálltok ezekkel a támadásokkal szemben, mondja az Úr.

Efézus 6:10 Végül, testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmának erejében.

Ésaiás 28:6b ... erőssége azoknak, akik visszafordítják a csatát a kapunál.

2010. május 4., kedd

2010 05 04

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 május 4:
Jöjj Én népem, és igyál a kenetből, amit most hozok elő. Jöjj arra a szellemi lakhelyre, ahol az élet és az erő folyói összetalálkoznak. Jöjj és igyál, mert a föld kiszáradt, az Egyház pedig pusztává lett. Igyatok ezekből a vizekből, amíg meg nem teltek, utána pedig induljatok el! Engedjétek, hogy előhozzam belőletek az Én vizeim folyamát. A föld népe kiszáradt és szomjazik; adjatok nekik inni a vízből, amint Én adtam nektek. Ingyen kaptátok; ingyen adjátok. Az átváltozás időszakába léptek be most. Ez az átváltozás akkor fog eljönni, amikor a folyók összecsapják a kezüket, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 4:
Látomásban láttam egy címerpajzsot. A pajzson komplikált figurák voltak, de csak kettőre emlékszem: a liliomvirág és egy oroszlán. Az oroszlán a Júdabeli Oroszlán, a liliomvirág pedig a Völgyek Lilioma ... mindkettő Jézus Krisztust jelképezi. A címerpajzsról az jutott eszembe, hogy ez egy családi dolog, vagy az egység Krisztus Testében. És hogy mi egy hadakozó család vagyunk, akik készen állnak hadba menni. Jóel 2:7-8 Úgy futnak, mint a hősök, úgy másznak a falon, mint a harcosok; midegyikük alakulatban menetel, és nem bontják meg a soraikat. Nem taszigálják egymást; mindegyikük a saját oszlopvonalában menetel. Habár fegyverek között törnek előre, nem vágatnak le.

2010. május 3., hétfő

2010 05 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 május 3:

Egy olyan felfordulást éltél át, hogy amiről azt gondoltad, hogy számíthatsz a stabilitására, az nem maradt stabil. A megtapasztalt nehézségek azt a célt szolgálták, hogy arra a helyre hozzanak téged, ahol az erősségedet és tűrőképességedet Bennem találod meg, mondja az Úr.

Megnyitom a szemeidet, hogy még tisztábban lásd azt a szellemi valóságot, ami benned és körülötted van. Ha átadod magad ennek a munkának, amit a Szellemem végez, akkor egy határozott váltás lesz a tudatosság terén, mert a tudatod első szintje többé nem a test és a lélek, hanem szellemi valóság lesz.

Vedd észre a lehetőségeket arra, hogy olyan változtatásokat tegyél a környezetedben, hogy az méginkább alkalmas legyen a szellemi érzékenység kiszolgálására. A szükségleted, hogy elvonulj velem, a gyakorlati és evilági létezés figyelemelterelésétől távol, még hangsúlyosabb lesz, sőt prioritást fog élvezni az előtted álló napokban.

Máté 6:6 De ti, amikor imádkoztok, menjetek be a szobátokba, és amikor bezártátok az ajtót, imádkozzatok az Atyátokhoz, aki a rejtekhelyen van; és a ti Atyátok, aki titkon lát titeket, nyilvánosan fog megjutalmazni.

Máté 14:23 És amikor Ő (Jézus) elküldte a tömeget, felment a hegyre egymaga imádkozni. Amikor pedig eljött az este, egyedül volt ott.

Habár az életed sok különböző oldala ideiglenes, van egy örök vonal, ami az egész életedet átszövi. Bízhatsz Bennem, hogy oda helyezlek, ahol a leghatékonyabb tudsz lenni az örökkévaló célok szerint. Megnyitottam ajtókat, amiket egy ember sem tud bezárni, és bezártam ajtókat, amiket egy ember sem tud kinyitni. Bízz Bennem ebben a dolgoban, és ne félj. Ismerem az egészet, az elejétől fogva a végéig, és ezek a dolgok együtt fognak működni a te legnagyobb javadra.

Az ellenség megtesz minden tőle telhetőt, hogy elszigeteltnek érezd magad, magányosnak, és a világ söpredékének. De ő hazug, és a hazugságok atyja. Nehogy megengedd, hogy ez a kárhoztatás bármilyen helyet kapjon benned. Tudd meg, hogy értékes vagy a szememben, és Én melletted vagyok. Olyan emberek társaságába tartozol, akik Isten Királyságában élnek és járnak, akik a céljukat és az egységüket a Szellemben találják meg.

1 Péter 2:9 De ti kiválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, az Ő különleges népe, hogy hirdethessétek Annak a dicséretét, aki kihívott benneteket a sötétségből az Ő csodálatos világosságába.

Keményen ostoroztak a körülmények - sötétség és baj mindefelől, de túlélted életed néhány legnagyobb próbatételét. Nézd! Amiket elszenvedtél, bár látszólag elgyengítettek akkor, csak még erősebbé és eltökéltebbé tettek. Örvendezz a kegyelmemben, mondja az Úr!

Cséplés alatt vagy, hogy a búza és a polyva elkülönüljön, hogy meg legyen különböztetve a lélek és a szellem; a vallásos gyakorlat és a szellemi valóság. Ami túléli a csépelést, az tiszta lesz, szent és érinthetetlen a világ számára, a test számára és az ördög számára. A büszkeség félreáll, hogy helyette az ösztönös alázat kapjon helyet, amint átadod magad ennek a folyamatnak.

Róma 8:28 És tudjuk, hogy minden együttműködik azoknak a javára, akik szeretik Istent, azoknak, akik az Ő célja szerint el vannak hívva.

A próba időszakát a helyreállítás ideje fogja követni. A próba bizonyságot tesz a szereteted és az engedelmességed mellett. Azután Én fogok őrködni felette, hogy újjáépülj.

Jeremiás 31:2-4 Ezt mondja az Úr "A nép, amely túlélte a kardot, kegyelmet talált a pusztában - Izrael, amikor mentem, hogy nyugalmat adjak neki." Az Úr régről megjelent nekem, ezt mondva: "Igen, örökkévaló szeretettel szerettelek meg téged; ezért kegyelemmel vonzottalak. Újra felépítelek, és újjáépülsz, ó Izrael szűze! Újra fel leszel ékesítve csörgődobjaiddal, és előjössz az örvendezőkkel együtt táncolva."